การประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 10/2560
  ข่าวทั้งหมด
7 มีนาคม 2560

      

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลักโดยมีนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แจ้งที่ประชุมถึงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานตามหลักเกณฑ์ของรัฐบาลโดยจะต้องใช้งบประมาณสำหรับการศึกษาดูงานไม่เกินร้อยละ 15 ของงบประมาณโครงการ ศึกษาดูงานในสถานที่หรือโครงการภายในประเทศเป็นอันดับแรก เน้นเฉพาะโครงการในพระราชดำริฯ หากจะไปดูงานต่างประเทศให้ไปประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนบวกสาม(จีน-ญี่ปุ่น-เกาหลีใต้) ตามลำดับ ส่วนการเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการของแต่ละทรวง พร้อมทั้งจะต้องเผยแพร่รายงานผลการศึกษาดูงานผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงผลการเดินทางเยือนเวียดนามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)ประเทศเวียดนามมีครูเพียง 1.2 ล้านคน นักเรียน 20 ล้านคน แต่สามารถจัดการศึกษาจนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีระดับโลก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยสะเต็มศึกษาของซีมีโอ (SEAMEO STEM Education) ขึ้นในประเทศไทย โดยได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2560 และสามารถเริ่มเปิดทำการได้ประมาณต้นปี 2561

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการเตรียมจัดพิธีประกาศเกียรติคุณในโอกาส 150 ปีชาตกาล เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล) บุคคลสำคัญของโลกในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน

อิชยา/สรุป,ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
325 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์