การจัดการศึกษาทางเลือก
  ข่าวทั้งหมด
27 กุมภาพันธ์ 2560

      

          ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับนายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือกไทย วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 60 ณ ห้องประชุมวิเวก กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทางเลือก โดยสมาคมฯ ได้สะท้อนปัญหาการจัดการศึกษาทางเลือก ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งกำหนดให้บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นมีสิทธิ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน แต่ปัจจุบันศูนย์การเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ ศูนย์การเรียนที่จัดโดยบุคคล ศูนย์การเรียนที่จัด โดยองค์กรวิชาชีพ และศูนย์การเรียนที่จัดโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ ทั้งนี้อาจะเป็นเพราะกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่ 6 ฉบับ อาจกำหนดไม่เหมือนกันทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ จึงขอให้เร่งแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อให้ศูนย์การเรียนดังกล่าวได้รับเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นควรให้มีกลไกการดูแลการศึกษาทางเลือกทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทางเลือก รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า ส่วนเรื่องการแก้ไขกฎกระทรวงฯนั้นขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข จากนั้นจะเสนอมายังสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจะนำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการระดับชาติ จากนั้นจะนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องเงินอุดหนุนที่ศูนย์การเรียนทั้ง 3 กลุ่มยังไม่ได้รับ พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งเพราะยังไม่มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน ดังนั้นจะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม เพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจาก ครม.

อิชยา/สรุป

ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ธเนศ งานสถิร
407 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์