รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยือนบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
  ข่าวทั้งหมด
10 กุมภาพันธ์ 2560

      

sema 10

การเยือนบรูไนดารุสซาลามของนายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค)
ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2560

*********************************************

นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สภาซีเมค) เดินทางเยือนบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) แห่งราชอาณาจักรบรูไน ณ พระราชวัง Nurul Iman เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.
ในช่วงเช้าวันเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าเยี่ยมคารวะ H.E. Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Haji Suyoi bin Haji Osman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของบรูไนดารุสซาลาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสนใจในแนวทางการพัฒนาการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามสมรรถนะของตนเองเพื่อให้มีขีดความสามารถพร้อมเป็นแรงงานสำคัญของโลก

ทั้งนี้ รัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอนระหว่างกันในประเด็นของการจัดการศึกษาภาคบังคับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กตกหล่น การจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การยืมหนังสือเรียน การปรับทัศนคติที่มีต่อการศึกษาในด้านต่าง ๆ และการพัฒนาครู เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังเห็นพ้องร่วมกันว่าการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันภายใต้กรอบซีมีโอจะนำมาซึ่งการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนของภูมิภาค อ่านต่อ..

**************************

 สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
10 กุมภาพันธ์ 2560


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
141 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.58  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์