ค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)
  ข่าวทั้งหมด
3 กุมภาพันธ์ 2560

      

        ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เลขที่ 110 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก มีหน้าที่จัดสื่อนิทรรศการและกิจกรรมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กวัย 3 – 6 ปี

        ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษาครั้งนี้ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ได้จัดค่าย Kids’ Science 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กวัย 5 – 6 ปี ในครั้งนี้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ด้วยการสอดแทรกภาษาอังกฤษ ฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ค่าย Kids’ Science 2560 เป็นค่ายกลางวัน (ไม่ค้างคืน) ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยวันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน และวันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

         ค่าย Kids’ Science 2560 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เหมาะสำหรับเด็กวัย 5 – 6 ปี รับสมัครจำนวน 24 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท จัดกิจกรรม ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน สมัครได้ตั้งแต่วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

         หลักฐานประกอบการสมัคร
1. สำเนาทะเบียน หรือสำเนาสูติบัตรของเด็ก (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
2. รูปถ่ายขนาด 1.5 – 2 นิ้ว (อาจตัดจากภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด)
3. ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

           การสมัครร่วมกิจกรรม

1. กรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) เขตคลองสาน ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2437 2490 หรือ 08 6014 3925

2. กรอกใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียนด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 1773 หรือ 08 9501 3085

         หมายเหตุ  ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจะรับได้ในวันจัดกิจกรรม กรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดตารางกิจกรรมค่าย Kids’ Science 2560 ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
233 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์