สกอ.รวมพลังอุดมศึกษาไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
12 มกราคม 2560

      

 

 

     ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธี แถลงข่าว “สกอ.รวมพลังอุดมศึกษาไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ กกอ. เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทำให้เยาวชนและประชาชน ในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรใน สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาได้ตระหนักและมีความห่วงใย ในสถานการณ์ดังกล่าว โดยทันทีที่ประสบภัยสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายพัฒนาอุดมศึกษาภาคใต้ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ โดยทำงานรูปแบบของเครือข่าย ที่เข้มแข็ง มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่ายของภาคใต้ตอนบน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแม่ข่าย ของภาคใต้ตอนล่าง โดยระดมเงินบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค ดำเนินการเข้า ช่วยเหลือประชาชนในระยะแรก ซึ่งความช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้านั้น สถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ได้ดำเนินการ อย่างต่อเนื่องมาแล้วระยะหนึ่ง

 

      เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า เนื่องจากสถานการณ์นี้ ส่งผลกระทบในวงกว้าง กับบุคลากร ผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษาใน พื้นที่ รวมไปถึงผู้ปกครองของนิสิตนักศึกษาภาคใต้ที่ศึกษาอยู่ ในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา จึงได้ขอความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ให้ความช่วยเหลือนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการรับบริจาคเงิน ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค รวบรวมนำส่งต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายในพื้นที่ ประสบภัย เพื่อกระจายส่งต่อไปยังผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ และหลังน้ำลดสำหรับครอบครัวของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับ ผลกระทบจากความเสียหายอย่างหนักทั้งบ้านและที่ทำกิน สถาบันอุดมศึกษาอาจจะพิจารณาผ่อนผันค่าเล่าเรียนให้ตามเงื่อนไขและข้อตกลงเฉพาะรายไป

     สำหรับในส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดตั้ง “ศูนย์รวมพลังอุดมศึกษาไทย ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้” ขึ้นที่อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 1 (อาคารใหม่) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนใน ส่วนกลางร่วมบริจาคเงิน เพื่อจัดซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและยารักษาโรค นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยสามารถบริจาคได้ทั้งเงินและสิ่งของดังกล่าว ในระยะฟื้นฟูหลังน้ำลด ศักยภาพของการอุดมศึกษาไทยจะถูกนำมารับใช้ชุมชน สังคม และพื้นที่ สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายทั่วประเทศ จะได้หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือและลงฟื้นที่ ในทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและความถนัดของมหาวิทยาลัยเข้าช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพ ชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิม ภายใต้กิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมจิตอาสาของนิสิตนักศึกษาและบุคลากร โครงการอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นต้น โดยจะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น ทีมแพทย์อาสาและทันตแพทย์อาสาลง พื้นที่ตรวจรักษา ทีมวิศวกรจะเป็นที่ปรึกษาดูแลเรื่องการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือน ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรพืชสวนจะให้ คำปรึกษาเกี่ยวกับฟื้นฟูพื้นที่ทำกินและพื้นที่สวนยาง เครือข่ายมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงจะช่วยฟื้นฟูความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน โรงเรียนเนื่องจากนักเรียนหยุดเรียนนานเกินไป รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในการดูแลฟื้นฟูระบบนิเวศ เป็นต้น

     “ผู้สนใจร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ “ศูนย์รวมพลังอุดมศึกษาไทยช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้” อาคารสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ชั้น 1 อาคารใหม่ หรือ นำเงินบริจาคเข้าบัญชี “สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อช่วยผู้ประสบภัย” ธนาคารกรุงไทยจพกัด สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 013-0-27913-7 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 02-610-5266 ,02-610-5273, 02-039-5681 และ 02-039-5606 เลขาธิการ กกอ. กล่าวในที่สุด

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
234 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์