ศธ. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60
  ข่าวทั้งหมด
5 มกราคม 2560

      

 

     กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมงานอันแสนประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเปิดบูธกิจกรรมกว่า 223 บูธ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

     นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติในหลักการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นต้นมา โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า  “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”และในฐานะเป็นหน่วยงานแกนนำหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตน โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านจิตใจและร่างกายเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง

     สำหรับปี 2560 นี้ กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายใต้แนวคิด“ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ

     “วัตถุประสงค์ในการฉลองจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ก็เพื่อให้เด็กและเยาวชนไทย มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อีกทั้งยังจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจอีกด้วย” นายแพทย์ธีระเกียรติกล่าว

     สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 นี้ ใช้ชื่อว่า “ต้นกล้าของพ่อ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 และเผยแพร่คำขวัญวันเด็ก “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”โดยเนื้อหาประกอบด้วยประเด็นหลักๆ ได้แก่ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความผูกพัน การเล่าประสบการณ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนึกรักบ้านเกิด ผู้สูงอายุ การประหยัด การมีคุณธรรม ครอบครัว ความเป็นไทย ความซื่อสัตย์ การทำตัวให้มีคุณค่า ความกตัญญู และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดพิมพ์จำนวน 300,000 เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท

 

     ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการในปีนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง และที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยกิจกรรมหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

       1.กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560ในปีนี้มีจำนวน 779 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

      2.กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติซึ่งในปีนี้กำหนดจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น.

     สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการปี 2560 ใช้ชื่องาน“ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”โดยมีแนวคิดให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน 233 บูธ โดยแบ่งเป็นสถานีต่างๆทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่

     สถานีที่ 1เวทีกลาง (Main Stage) เป็นสถานีกิจกรรมหลักเพื่อ เฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ  พิธีเปิดงาน สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดารา การเล่นเกมตอบคำถาม การแสดงต่างๆ  การมอบของขวัญวันเด็ก ฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น

     สถานีที่ 2สถานีพระอัจฉริยภาพ (King Bhumibol Adulyadej’s Talents) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะวาดภาพ / ถ่ายภาพ พระอัจฉริยภาพด้านภาษา และ พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม

     สถานีที่ 3สถานีพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เข้าใจรูปแบบและความหมายของความพอเพียง ที่แสดงถึง ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน ในทุกรูปแบบการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน ก็สามารถเรียนรู้ถึงความพอเพียงแบบชีวิตของคนในเมืองได้ ฯลฯโดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ ด้านความพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ อาทินิทรรศการแปลงนาเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมจัดทำสมุดบันทึกทำมือจากกระดาษรีไซเคิลการเพาะชำต้นหญ้าแฝก และกิจกรรมงานฝีมือ

     สถานีที่ 4 สถานีนวัตกรรม (Innovation) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานของในหลวง ในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น และประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ มากมาย อาทิ เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฯลฯ  โดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ  พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิ กิจกรรมเยาวชนนักประดิษฐ์ ผ่านอุปกรณ์เครื่องต่อกีโก้ กิจกรรมห้องทดลอง (ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซล) และ กิจกรรมการเล่นเกมตอบปัญหา เป็นต้น

     สถานีที่ 5 สถานีธรรมมะจากพระราชา (King Bhumibol Adulyadej’sDhamma) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะของพระราชา ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ทรงเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียด  แจ่มแจ้ง และลึกซึ้ง   โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการทำนุบำรุงศาสนา คำสอนของพ่อในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม  พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิ กิจกรรมฝึกสมาธิจากงานฝีมือกิจกรรมรับฟังธรรมจากพระราชา จากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกากิจกรรมเล่นเกมตอบปัญหา

     สถานีที่ 6 สถานีอิงลิชฟอร์ ฟัน (English for Fun)เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน ทั้งจากในตำราและในโรงเรียน หรือการเรียนรู้การใช้ชีวิต และความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิเกมCrossword ภาษาอังกฤษกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกิจกรรมสนทนากับเจ้าของภาษาโดยครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง แอนดรูว์บิ๊ก พร้อมกิจกรรมเวทีตำรวจกิจกรรมจากลูกเสือ เป็นต้น

      ภายในงานมีไฮไลท์ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีแจกของขวัญให้เด็กๆ อาทิ ตุ๊กตา ของเล่น สมุดหนังสือ ขนม เป็นต้นการเขียนไปรษณียบัตร “คำสัญญา..ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” แล้วเขียนชื่อ-ที่อยู่ ของตัวเอง ส่งกลับไปให้ตัวเอง  ตลอดจนกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง อาทิ การสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดาราการเล่นเกมตอบคำถามการแสดงต่างๆ เช่น ร้องเพลง “พระราชาในนิทาน”การมอบของขวัญของรางวัลพร้อมทั้งการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น

     สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกบริเวณการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากำลัง

กลุ่มาสารนิเทศ สอ.สป.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
1425 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์