โรงเรียนดีใกล้บ้าน
  ข่าวทั้งหมด
26 ตุลาคม 2559

       มอบนโยบายโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน"

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ "โรงเรียนดีใกล้บ้าน" แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการ ทั้งโรงเรียนแม่เหล็กและโรงเรียนเครือข่าย เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 ที่โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน และผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายจากทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจถึงแนวคิดเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนใกล้บ้าน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเริ่มต้นจากการศึกษาบทเรียนที่ผ่านมาในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แล้วนำมาปรับแก้และอุดช่องว่างต่าง ๆ เพราะแต่เดิมมีการบริหารจัดการมาแล้วหลายรูปแบบ ซึ่งประสบความสำเร็จบ้างในบางส่วน แต่เมื่อได้พร้อมใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยนึกถึงเด็กเป็นสำคัญ ก็ส่งผลให้มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านในรุ่นแรก ซึ่งจะเริ่มดำเนินในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 259 แห่ง จากทั้งหมด 595 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก 336 แห่ง จะดำเนินการในปีการศึกษา 2560 จากนั้นจึงจะประเมินโครงการเพื่อปรับปรุงและหาแนวทางแก้ไขส่งเสริม ก่อนที่จะวางแผนโครงการในรอบต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มีส่วนร่วมผลักดันโครงการ ตั้งแต่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนในพื้นที่ ผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะต้องดำเนินการ ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายที่ถูกยุบรวม ต้องยอมเสียสละตำแหน่ง เสียสละเวลาที่ต้องเดินทางไกลมากขึ้น เพื่อให้เด็กได้เรียนในที่ที่มีความพร้อมมากกว่า และเป็นธรรมดาในการทำงานด้วยแนวทางใหม่ที่ย่อมต้องมีคนได้คนเสีย ตลอดจนผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เหล็ก ที่ต้องเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนทั้งด้านกายภาพและคุณภาพการศึกษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักเรียน ครู ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น เหล่านี้เป็นการกระทำที่น่ายกย่อง และส่งผลให้เกิดโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างเป็นรูปธรรมในครั้งนี้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ ได้ยกกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระราชทานแก่ครูอาวุโส ประจำปี 2521 ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2521 เกี่ยวกับเรื่องของครู มีใจความตอนหนึ่งว่า “ถ้าครูไม่เป็นห่วงประโยชน์ที่ควรห่วง หันไปห่วงอำนาจ ห่วงตำแหน่ง ห่วงสิทธิ และห่วงรายได้กันมากเข้า แล้วจะเอาจิตใจที่ไหนมาห่วงความรู้ ความดี ความเจริญงอกงามของเด็ก ความห่วงใยในสิ่งเหล่านี้ ก็จะค่อย ๆ บันทอนทำลายความเป็นครูไปจนหมดสิ้น จะไม่มีอะไรเหลือไว้พอที่ตัวเองจะภาคภูมิใจ หรือผูกใจใครไว้ได้ ความเป็นครูก็จะไม่มีค่าเหลืออยู่ให้เป็นที่เคารพบูชาต่อไป”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงรับทราบถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว และทรงมีความห่วงใย เพราะการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวค่อนข้างยาก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชนและท้องถิ่น จึงต้องถามความสมัครใจจากคนในชุมชนก่อน ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าผู้ปกครองและชุมชนส่วนใหญ่เห็นด้วยและสมัครใจให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน เพื่อให้บุตรหลานได้เรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม เช่น จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์การเรียนของ กศน. สถานที่ทำกิจกรรมประจำหมู่บ้าน เป็นต้น

ส่วนโรงเรียนแม่เหล็กที่จะดึงโรงเรียนขนาดเล็กให้มาเป็นโรงเรียนเครือข่ายนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริมคุณภาพไว้แล้วจำนวนกว่า 500 ล้านบาท ทั้งด้านสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียน บุคลากร เพื่อให้โรงเรียนมีความพร้อมและความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของครู ที่จะต้องบรรจุครูเพิ่มเติมให้ครบทุกกลุ่มสาระวิชา และครบทุกชั้นเรียนด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/10/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
754 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์