หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวะฯ ตอน.. การอนุรักษ์พลังงานความร้อน
  ข่าวทั้งหมด
3 พฤศจิกายน 2551

      

เจาะลึก หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวะฯ ตอน.. การอนุรักษ์พลังงานความร้อน
Source - สยามรัฐ (Th)

          กาขยายตัวอย่างรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศดังนั้น การเสริมสร้างเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับกำลังคน นับเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการอาชีวศึกษา อันเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านช่างเทคนิคและวิศวกรเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาคอาคารธุรกิจและภาคโรงงานอุตสาหกรรมหากได้มีการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน จะสามารถนำความรูไปประยุกต์ใช้กับการจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาขึ้น โดยในปีแรก ดำเนินการนำร่องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 10 แห่ง ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น พพ.จึงได้มีโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและในปี 2551 พพ.จึงดำเนินโครงการขยายผลหลักสูตรดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน วิชาระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อนโดยการอบรมครู อาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการพลังงาน รวมถึงเพิ่มทักษะให้ครู อาจารย์ สามารถใช้คู่มือคู่สอน และสื่อการสอนในวิชาต่างๆเพื่อที่จะนำความรู้ด้านการจัดการพลังงานไปเผยแพร่และสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการบูรณาการพลังงานในประเทศอย่างยั่งยืน
          สำหรับวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน รหัสวิชา 3214-2107 เป็น 1 ใน 4 รายวิชาของหลักสูตร ที่สามารถปูพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทางด้านพลังงานความร้อนในเรื่องต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการผลิตไอน้ำ วิธีการเลือกใช้งาน Steam Boiler การหุ้มฉนวนกันความร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Steam Boiler เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้ การเรียนการสอน เริ่มด้วยการให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายโครงสร้างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้รู้จักหน้าตาและลักษณะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนชนิดต่างๆ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการนำพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน เช่น ประโยชน์ของการนำคอนเดนเสทมาใช้ การนำไอน้ำแฟลชสตีมมาใช้ และการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำความร้อนจากการเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ว่ามีหลักการทำงานอะไร เกิดการสูญเสียพลังงานตรงจุดใด พร้อมการยกตัวอย่างจริงประกอบ
          วิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ยังครอบคลุมไปถึงหลักการพื้นฐานของรูปแบบพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยมีตัวอย่างการใช้พลังงานความร้อนร่วม การทำงานเบื้องต้นในแบบต่างๆ ผู้เรียนจะสามารถบอกหลักการและยกตัวอย่างได้ นอกจากนี้ รายวิชานี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือตรวจวัดพลังงานชนิดต่างๆ และท้ายสุดผู้เรียนสามารถคำนวณหาอัตราส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นของวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อนนี้อยู่ในโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานความร้อนได้จริง
          ทางโครงการยังมีสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้สอน และผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานี้มากขึ้น โดยได้จัดทำหนังสือคู่มือผู้สอนหนังสือคู่มือผู้เรียน สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้ทั้งความรู้จากการอ่านหนังสือและจากการดูผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งมีภาพและเสียงที่ถ่ายทำจากสถานการณ์จริง โดยสื่อมีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย
          จากเนื้อหาของวิชาดังกล่าว ที่นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดจากการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรูที่ได้ไปใช้ในการทำงานภาคอาคารธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์พลังงานความร้อนของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
238 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 5.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์