หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวะฯ ตอน.. การอนุรักษ์พลังงานความร้อน
  ข่าวทั้งหมด
3 พฤศจิกายน 2551

      

เจาะลึก หลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวะฯ ตอน.. การอนุรักษ์พลังงานความร้อน
Source - สยามรัฐ (Th)

          กาขยายตัวอย่างรวดเร็วทางภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบัน เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศดังนั้น การเสริมสร้างเจตคติ ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับกำลังคน นับเป็นสิ่งจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถาบันการอาชีวศึกษา อันเป็นแหล่งผลิตบุคลากรด้านช่างเทคนิคและวิศวกรเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในภาคอาคารธุรกิจและภาคโรงงานอุตสาหกรรมหากได้มีการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน จะสามารถนำความรูไปประยุกต์ใช้กับการจัดการพลังงานในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
          กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของสถาบันอาชีวศึกษาดังกล่าว จึงร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาขึ้น โดยในปีแรก ดำเนินการนำร่องกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาจำนวน 10 แห่ง ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้น พพ.จึงได้มีโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดการพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องและในปี 2551 พพ.จึงดำเนินโครงการขยายผลหลักสูตรดังกล่าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการพลังงานใน 4 รายวิชา ได้แก่ วิชาการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม วิชาเทคนิคการประหยัดพลังงาน วิชาระบบจัดการพลังงานในอุตสาหกรรม และวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อนโดยการอบรมครู อาจารย์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรการจัดการพลังงาน รวมถึงเพิ่มทักษะให้ครู อาจารย์ สามารถใช้คู่มือคู่สอน และสื่อการสอนในวิชาต่างๆเพื่อที่จะนำความรู้ด้านการจัดการพลังงานไปเผยแพร่และสอนให้กับนักเรียน นักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการบูรณาการพลังงานในประเทศอย่างยั่งยืน
          สำหรับวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน รหัสวิชา 3214-2107 เป็น 1 ใน 4 รายวิชาของหลักสูตร ที่สามารถปูพื้นฐานการอนุรักษ์พลังงานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมให้กับนักศึกษาในสถาบันอาชีวศึกษาทางด้านพลังงานความร้อนในเรื่องต่างๆ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับหลักการผลิตไอน้ำ วิธีการเลือกใช้งาน Steam Boiler การหุ้มฉนวนกันความร้อน รวมไปถึงวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Steam Boiler เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานอีกด้วย ทั้งนี้ การเรียนการสอน เริ่มด้วยการให้ความรู้พื้นฐานในเรื่องกฎหมายโครงสร้างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้รู้จักหน้าตาและลักษณะการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานความร้อนชนิดต่างๆ อีกทั้งยังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงกระบวนการนำพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์และช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน เช่น ประโยชน์ของการนำคอนเดนเสทมาใช้ การนำไอน้ำแฟลชสตีมมาใช้ และการติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อนำความร้อนจากการเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ ว่ามีหลักการทำงานอะไร เกิดการสูญเสียพลังงานตรงจุดใด พร้อมการยกตัวอย่างจริงประกอบ
          วิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อน ยังครอบคลุมไปถึงหลักการพื้นฐานของรูปแบบพลังงานความร้อนร่วม ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้โดยมีตัวอย่างการใช้พลังงานความร้อนร่วม การทำงานเบื้องต้นในแบบต่างๆ ผู้เรียนจะสามารถบอกหลักการและยกตัวอย่างได้ นอกจากนี้ รายวิชานี้ยังให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือตรวจวัดพลังงานชนิดต่างๆ และท้ายสุดผู้เรียนสามารถคำนวณหาอัตราส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิงให้เหมาะสมซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้นของวิชาการอนุรักษ์พลังงานความร้อนนี้อยู่ในโครงการขยายผลหลักสูตรการจัดพลังงานเพื่ออาชีวศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งมีลักษณะเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานความร้อนได้เป็นอย่างดี และสามารถนำไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานความร้อนได้จริง
          ทางโครงการยังมีสื่อการเรียนการสอนที่จะทำให้ผู้สอน และผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาวิชานี้มากขึ้น โดยได้จัดทำหนังสือคู่มือผู้สอนหนังสือคู่มือผู้เรียน สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่จะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะได้ทั้งความรู้จากการอ่านหนังสือและจากการดูผ่านทางสื่อคอมพิวเตอร์ซึ่งมีภาพและเสียงที่ถ่ายทำจากสถานการณ์จริง โดยสื่อมีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งานอีกด้วย
          จากเนื้อหาของวิชาดังกล่าว ที่นักศึกษาได้รับการถ่ายทอดจากการเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาสามารถนำความรูที่ได้ไปใช้ในการทำงานภาคอาคารธุรกิจ หรือโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กับการอนุรักษ์พลังงานความร้อนของหน่วยงานนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
1842 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์