สกอ.จัดประชุมผู้บริหารระดับสูง
  ข่าวทั้งหมด
14 มิถุนายน 2559

      

 

     นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น ประธานเปิดการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบงานด้านต่างประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

     เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า แนวทางในการดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การทำงานที่ผ่านมามุ่งเน้นการแสวงหาช่องทางเพื่อสร้างโอกาสให้อุดมศึกษาไทยมีบทบาทน้าใน เวทีระดับภูมิภาคและนานาชาติ ท้าให้เกิดกิจกรรม โครงการหลากหลายที่ส่งเสริมภาพลักษณ์อุดมศึกษาไทยใน เวทีโลก อาทิ การให้ทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และนักศึกษา การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร เพื่อพัฒนาสมรรถนะสากลของทรัพยากรมนุษย์ การจัดประชุม สัมมนาเพื่อริเริ่ม สานต่อ ความร่วมมือ และการส่งเสริมการวิจัย ผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ รวมถึงการประชาสัมพันธ์อุดมศึกษาไทยใน ต่างประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณและด้านอื่น ๆ ท้าให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่ สามารถขับเคลื่อนการทำงานด้านต่างประเทศที่ส่งเสริมให้อุดมศึกษาไทยมีความเป็นผู้นำในเวทีโลกได้อย่างที่ตั้งเป้าไว้ และทราบดีว่ายังมีอีกหลายบทบาทที่มหาวิทยาลัยคาดหวังให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น ผู้ดำเนินการ เช่น เรื่องการจัดท้าฐานข้อมูลอุดมศึกษาไทยในมิติต่างๆ

    เลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อไปว่า ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นยุคที่โลกก้าวไปอย่างรวดเร็ว เป็นยุคของการ แข่งขันสูง จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องทบทวนและพิจารณาปรับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสถาบันไปสู่ ความเป็นเลิศในมิติต่าง ๆ รวมถึงมิติด้านความเป็นสากล ด้วยทรัพยากรงบประมาณที่มีจำกัดท่านคงต้องเลือก หุ้นส่วนอย่างชาญฉลาด จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรม และเลือกดำเนินกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าและ คุ้มทุน รวมถึงคิดอย่างรอบคอบ ถี่ถ้วนมากขึ้นว่าจะเดินหน้าเรื่องการดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งใน ระดับทวิภาคีและพหุภาคีอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ตอบรับสภาวการณ์ ปัจจุบันและขับเคลื่อนสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับมิติด้านคุณภาพทั้ง องคาพยพของอุดมศึกษา

     การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความสำคัญกับการ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล การพัฒนาสมรรถนะสากลของ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร การส่งเสริมบทบาทของนักวิชาการไทยในเวทีนานาชาติ รวมถึงการริเริ่มความ ร่วมมือกับประเทศหรือกลุ่มประเทศที่มีความสำคัญและเป็นตลาดใหม่ที่มีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ ขณะนี้กลุ่ม ประเทศทางตะวันออกกลาง เช่น การ์ต้า โอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สนใจที่จะมีความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษากับไทย เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
219 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์