หารือกับ UNICEF
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2559

      

รมว.ศธ.หารือกับผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารองค์กรหลัก ให้การต้อนรับนายโธมัส ดาวิน (Mr.Thomas Davin) ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

นายโธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ยูนิเซฟให้การสนับสนุนการศึกษาของไทยมาโดยตลอด โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ เช่น

  • การลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะการดูแลเด็กที่ออกนอกระบบการศึกษากลางคันหรือเด็กตกหล่นในประเทศไทย  ซึ่งยูนิเซฟได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยเพื่อวิเคราะห์เด็กตกหล่นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งจะแสดงให้เห็นปริมาณของเด็กตกหล่นในประเทศไทยและสามารถนำไปจัดทำข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายทางการศึกษาเพื่อดูแลเด็กกลุ่มดังกล่าวได้ต่อไป อีกประการหนึ่งคือ การพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาและครูพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนเพื่อให้เด็กสามารถอยู่ในระบบการศึกษาได้นานขึ้น เพราะเด็กที่ออกกลางคันมีความคิดว่าการศึกษาไม่มีประโยชน์ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการหาสาเหตุอย่างแท้จริงที่ทำให้เด็กออกกลางคัน ทั้งนี้ ได้สนับสนุนให้ประเทศไทยมีมาตรการในการตามหาตัวเด็กที่หายไปจากชั้นเรียน โดยสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ ดังเช่นในต่างประเทศจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การโทรศัพท์หรือส่งข้อความไปยังผู้ปกครองเมื่อเด็กไม่เข้าชั้นเรียน เป็นต้น

  • การเรียนการสอนแบบคละชั้น กล่าวคือการผสมผสานชั้นเรียนและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์

  • การศึกษาทักษะชีวิต ซึ่งเน้นพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการบูรณาการทักษะชีวิตกับกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อทำให้เด็กนักเรียนสามารถอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันได้

  • การสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าฝึกงานในสถานประกอบการ เพื่อฝึกทักษะด้านอาชีพด้วย

  • การใช้โปรแกรมสำรวจติดตามการใช้จ่ายด้านการศึกษาของภาครัฐ กล่าวคือ การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับสถานศึกษาจะทำให้เกิดประสิทธิภาพจากการใช้จ่ายเงินมากขึ้น

  • การป้องกันความรุนแรงในสถานศึกษา และการป้องการความรุนแรงของเด็กในมิติต่าง ๆ  ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องใช้ระยะเวลา

  • การพัฒนาวิชาชีพครูด้วยการส่งเสริมศูนย์สื่อทรัพยากรสำหรับครู เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูในเขตพื้นที่การศึกษา เนื่องจากเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาการศึกษาประสบผลสำเร็จ

ทั้งนี้ ยูนิเซฟยินดีให้ความช่วยเหลือการศึกษาไทยอย่างครบวงจร รวมถึงให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหรือภารกิจเร่งด่วน ซึ่งจะร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมของเด็กนักเรียนไทยต่อไป


รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประเทศไทยและยูนิเซฟมีความร่วมมือด้านการศึกษาในด้านต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการดูแลเด็กด้อยโอกาส และแนวทางการแก้ปัญหาเด็กออกนอกระบบการศึกษากลางคัน ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้ความสำคัญเช่นกัน ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจะเริ่มเข้าไปดูแลเด็กตั้งแต่แรกเริ่ม โดยหาสาเหตุที่ทำให้เด็กไม่เข้าสู่ระบบการศึกษา ส่วนการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กนั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมาก ซึ่งจะทำการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการสนับสนุนการศึกษาของประเทศผ่านโครงการประชารัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ ซึ่งโครงการประชารัฐสามารถช่วยพัฒนาสถานศึกษาในระดับต่าง ๆ ได้ เช่น โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาด้วย โดยเน้นการดำเนินงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งการดำเนินการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งสอดคล้องกับโครงการของยูนิเซฟในการส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกอาชีพ โดยให้เด็กนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ได้ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 4 ด้าน (Head, Heart, Hands , Health) เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้ตัวเองว่ามีความสามารถและมีศักยภาพด้านใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเลือกศึกษาต่อในสาขาต่าง ๆ ในอนาคตด้วย

สำหรับโครงการต่าง ๆ ที่ยูนิเซฟจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่งรูปแบบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อพิจารณาให้เกิดการดำเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า จากนโยบายและปัญหาด้านการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงศึกษาธิการต้องทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน อาทิ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมกันแก้ไข และถือเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมือจากยูนิเซฟซึ่งเป็นองค์การระดับโลก และมีประสบการณ์อย่างมากในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเด็กและการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำมาจัดทำแผนดูแลการศึกษาทั้งระบบต่อไปด้วย

อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
13/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
188 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.57  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์