ราชกิจจานุเบกษาที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2559

       แต่งตั้งนายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์/กาญจนบุรี

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี – เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

l แต่งตั้งนายกสภาและกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามมาตรา 16 (1) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558 รวม 16 ราย ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนี้

1. นายบัณฑูร สุภัควณิช เป็น นายกสภามหาวิทยาลัย
2. นางกุลธิดา ท้วมสุข เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. นายไชยวัฒน์ ค้ําชู เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นายเดชา ตันติยวรงค์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายประสิทธิ์ คชโคตร เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายไพฑูรย์ สุขศรีงาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายภัคพล งามลักษณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายวันชัย รุจนวงศ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายวินัย วิทยานุกูล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นางวิภาจรีย์ พุทธมิลินประทีป เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายสรจักร เกษมสุวรรณ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
16. พลตํารวจเอก อํานาจ อันอาตม์งาม เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ราชกิจจานุเบกษา

l แต่งตั้งนายกสภาและกรรมการสภาฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายณรงค์ อยู่ถนอม ให้ดํารงตําแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไปแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม :
ราชกิจจานุเบกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
13/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
177 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.59  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์