การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ
  ข่าวทั้งหมด
13 มิถุนายน 2559

      

 

     รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดการ ประชุมสัมมนาเรื่อง “การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้าน ติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการด้านอื่นๆใน กกอ. ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาต่างๆ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก ที่เปิดสอนในสาขาบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาทางสังคมศาสตร์ ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวในการประชุมว่า การจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอกเป็นการจัดการศึกษาระดับสูงที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจการ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา ปัจจุบันได้มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอกครอบคลุมหลากหลาย สาขาวิชา และมีการจัดการเรียนการสอนปริญญาเอกเป็นจำนวนมาก กกอ.ในฐานะที่มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เห็นความสำคัญ ของการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการท างานติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบ กลไกและเกณฑ์ในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอกของสถาบันอุดมศึกษา และได้ให้ความเห็นชอบระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอก รวมทั้ง ให้ดำเนินการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้วยกลไกการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญพิจารณ์” (Peer Review) ดำเนินการตรวจเยี่ยมนำร่องในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สกอ. จึงได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม (นำร่อง) การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 สถาบัน โดย กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ได้มีมติรับทราบ ผลการตรวจเยี่ยม (นำร่อง) การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน 4 แห่ง และเห็นชอบกรอบแนวทางในการตรวจเยี่ยม รวมทั้ง แผนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในระยะต่อไป ทั้งนี้ ให้แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ตามเกณฑ์ด้าน คุณภาพเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและเน้นการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน และเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ประเด็น การตรวจเยี่ยม 16 รายการตามที่ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมนำร่อง และเพิ่มประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับปริญญา เอก ซึ่งต่อมาเลขาธิการ กกอ. ได้มีดำริให้มีการประชุมหารือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวทางการติดตาม ตรวจสอบการจัด การศึกษาระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้มีการบูรณาการการติดตามการจัด การศึกษาระดับปริญญาเอกกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรให้เป็นการดำเนินการด้วยกัน เพื่อเป็นการลด ภาระให้กับสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สกอ. โดยคณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่เรียกว่า ระบบ “พิชญพิจารณ์ แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Peer Review: PPR) ซึ่งเป็นการติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอกที่มี ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา โดยมีผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการติดตามตรวจ เยี่ยมเข้าร่วมเป็นคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้วย ในการให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการตรวจเยี่ยม เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี และพัฒนากระบวนการบริหาร การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด “สกอ. ตระหนักดีว่า การดำเนินการดังกล่าว ในระยะเริ่มต้น เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกจาก สถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น ในการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในครั้งนี้ จึงได้ออกแบบให้มีการทำงานตรวจสอบข้อมูล ร่วมกันระหว่างผู้แทนสถาบันและเจ้าหน้าที่ของ สกอ. ไปพร้อมๆกัน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระของสถาบันอุดมศึกษาในการรับการ ตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินซ้ำซ้อนกันหลายครั้ง กกอ. ได้ให้ความเห็นชอบให้มีการเชื่อมโยงผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ระดับปริญญาเอกของหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตรวจเยี่ยมกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วย” รองเลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
203 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์