ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2559

       พิธีเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ที่สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

จังหวัดปทุมธานี - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิด “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2” ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต อำเภอคลองหลวง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของการสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารสิรินธร 2 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ในวันนี้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยในปี พ.ศ.2534 ได้รับบริจาคที่ดินภายในหมู่บ้านศุภาลัยบุรี จำนวน 15 ไร่ และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทศุภาลัย จำกัด ให้ใช้อาคารพาณิชย์ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ก่อนย้ายไปเรียนอาคารถาวรในปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียน จำนวน 3,487 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 230 คน และมีนายสมชาย ฟักทอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการพัฒนาทางด้านวิชาการ กีฬา และทักษะต่างๆ ตามความถนัดของนักเรียน ส่งผลให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมได้รับรางวัล OBEC Awards เหรียญทองระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม ซื่อสัตย์ สุจริต โรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศในโครงการต่อต้านการคอร์รัปชัน โรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านระดับประเทศ เป็นต้น

สำหรับห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดสร้างโดยการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 2 อาคารสิรินธร 2 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และงบโรงเรียนสมทบ รวมเป็นเงิน 27 ล้านบาท มีพื้นที่ใช้สอย 1,200 ตารางเมตร จัดพื้นที่บริการเป็นมุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมและศูนย์การเรียนรู้ มุมบริการอินเทอร์เน็ต พื้นที่สำหรับอ่านหนังสือ โดยใช้นวัตกรรมระบบการจัดการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุดในยุคเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี สำหรับให้บริการบุคลากรทุกคนของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีห้องสมุดที่ทันสมัยและมีคุณภาพ

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชานุญาต เบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 120 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นชัยพฤกษ์ และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธร 2 ชั้น 2 ทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ทอดพระเนตรการจัดบรรยายแหล่งเรียนรู้ห้องสมุด ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานนักเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และส่งลงนามาภิไธยในแผ่นศิลา เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
12/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
408 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์