การบริหารงานบุคคล กศจ.ภาคใต้
  ข่าวทั้งหมด
12 มิถุนายน 2559

       การประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลฯ ใน กศจ.ภาคใต้

จ.สุราษฎร์ธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ภาคใต้ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โดยมี พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ศึกษาธิการภาค 6-8, ศึกษาธิการจังหวัด และคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จาก 14 จังหวัด เข้าร่วมประชุมกว่า 350 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำหนดให้ กศจ. มีอำนาจในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์กฎ รวมทั้งสามารถดำเนินการบริหารจัดการด้านการศึกษาภายในจังหวัดได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดส่วนใหญ่ได้ประชุมร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ช่วยทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการศึกษาที่ต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน และขอให้ กศจ.ช่วยสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา มุ่งสู่เป้าหมาย “ทำให้เด็กมีความสุข ครูมีความสุข ผู้ปกครองมีความสุข” พร้อมทั้งได้ฝากให้ กศจ.ช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาค มีสาระสำคัญสรุปดังนี้

  • ธรรมาภิบาลในการทำงาน ได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ขอให้นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง

  • แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ในความเป็นจริงการบริหารงานบุคคลเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานที่ กศจ.ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อช่วยให้การทำงานเกิดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แต่งานที่สำคัญไม่น้อยกว่าการบริหารงานบุคคลคือ การจัดทำแผนการศึกษาระดับจังหวัด ที่เน้นบริบท ศักยภาพ และขีดความสามารถของแต่ละจังหวัด ตลอดจนการดำเนินการตามแผนอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องต่อไป ซึ่งเชื่อว่าบนความแตกต่างของบริบทจังหวัด จะทำให้มีแผนการจัดการศึกษาที่หลากหลาย แต่ตอบโจทย์การพัฒนาของจังหวัดได้เป็นอย่างดี

  • ความปลอดภัยในสถานศึกษา เรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญ โดยบทเรียนจากเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องป้องกัน แก้ไข ปรับปรุงไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการทบทวนมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของนักเรียนนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำมาตรการความปลอดภัย เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้ประกาศให้ทราบอย่างทั่วถึงกัน

  • การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ขณะนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดและดำเนินการตามมาตรการประกันโอกาส ประกันคุณภาพ และประสิทธิภาพแล้ว จึงขอให้ทุกองค์กรหลักร่วมดำเนินการไปพร้อมกัน ทั้งอาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาเอกชน ตลอดจนการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การแก้ปัญหาเด็กตกหล่น-ออกกลางคัน เป็นต้น

  • การแก้ไขปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบแนวทางการยกระดับการเรียนภาษาไทย จบ ป.1 ว่า ต้องอ่านคล่อง-เขียนคล่อง-เข้าใจสิ่งที่อ่าน ซึ่งในการดำเนินงานในปีการศึกษา 2558 พบว่ายังมีนักเรียน ป.1 บางส่วนที่ยังอ่านไม่คล่อง จึงมอบหมายให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมหารือระหว่าง สพฐ. สถาบันภาษาไทย และศึกษานิเทศก์ เพื่อยกระดับภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคล รายโรงเรียน และรายเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

  • โครงการสานพลังประชารัฐ  ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีความเกี่ยวข้องกับ 2 โครงการที่มีความก้าวหน้าอย่างมาก คือ โครงการโรงเรียนประชารัฐ และทวิภาคีอาชีวศึกษา จึงขอให้ กศจ.ศึกษาแผนงานตามโครงการดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในระดับจังหวัดได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเชิญชวน กศจ. ช่วยกันทำงานอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ด้วย

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดประชุมสัมมนาว่า ตามที่คณะหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งในการปฏิรูปการขยายราชการในภูมิภาค ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะคณะกรรมการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบคณะบุคคลทำหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานตามคำสั่งดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดประชุมสัมมนาการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ซึ่งการประชุมครั้งนี้มี กศจ. 14 จังหวัดภาคใต้ รวม 308 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการทำงานเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการบูรณาการในแต่ละจังหวัดให้มีทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน รวมทั้งให้ กศจ. รับทราบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการปฏิบัติราชการต่างๆ เพื่อส่งเสริมหลักคิด เพื่อความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานใน กศจ.


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
1
2/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
204 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์