สอศ. จับมือกับการศึกษาเขตมณฑลหูเป่ย
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2559

      
              สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสำนักงานการศึกษาเขตมณฑล หูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านเทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีดร.อกนิษฐ์  คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นประธาน

           ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลา 5 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเพิ่มความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา เพิ่มพูนโอกาสทางการศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายจะแนะนำสถาบันการศึกษาเพื่อผูกสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา เลือกหัวข้อในการพัฒนาทางการศึกษาที่ทั้งคู่ต่างให้ความสนใจ จัดการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันอาชีวศึกษา จัดประชุม ทางวิชาการร่วมกัน จัดส่งครูอาจารย์ผู้มีความสามารถทำการบรรยายและทำงานวิจัย หรือเข้ารับการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดส่งนักเรียนเพื่อเดินทางทัศนศึกษาระยะสั้นและฝึกซ้อมทักษะทางวิชาชีพร่วมกันพัฒนาบุคลากรผู้มีความสามารถที่ขาดแคลน โดยประเด็นหลักของความร่วมมือ จะเป็น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและครูระหว่างสอศ.กับสถานศึกษาในเขตมณฑลหูเป่ย  ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก การสนับสนุนนักศึกษาไทยไปเรียนภาษาจีนด้านรถไฟความเร็วสูง และส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพสาขารถไฟความเร็วสูง และสาขาอื่น ๆ นักศึกษา เรียนทั้งสองสถาบัน ได้วุฒิ 2 ใบ คือ ปวส.และปริญญาตรี และการจัด Chinese Summer Camp ด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  และชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

                                                                                                        

 กลุ่มประชาสัมพันธ์  สอศ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.93  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์