การปรับกระบวนทัศน์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
9 มิถุนายน 2559

      

 

                              การปรับกระบวนทัศน์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของ ค.ต.ป.ประจำกระทรวง กับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559 เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงเรื่องการปรับกระบวนทัศน์เพื่อช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา เพื่อให้อนาคตการศึกษาไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเห็นว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ต้องอ่านออกเขียนได้ พร้อมทั้งมีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และแก้ปัญหาการบริหารงานบุคคลเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น โรงเรียนขนาดเล็ก โดยปรับการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างไรก็ตามระบบการตรวจสอบและประเมินผลยังคงมีความสำคัญสำหรับการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การตรวจราชการ การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รายงานการเงิน และการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

อิชยา / สรุป
ศุภชัย / ภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
202 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์