ผลประชุมบอร์ดการศึกษาเอกชน
  ข่าวทั้งหมด
9 มิถุนายน 2559

       ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2/2559

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีประเด็นสำคัญสรุปดังนี้

· เห็นชอบร่างระเบียบฯ ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบเดิมซึ่งประกาศใช้เมื่อปี 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการในอัตราร้อยละ 4 เมื่อปี 2557  ประกอบกับมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2550 ได้อนุมัติหลักการให้การปรับเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครูในอัตราเดียวกันทุกครั้งที่มีการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ

สาระสำคัญของร่างระเบียบฯ ดังกล่าว มีดังนี้

 • แก้ไขอัตราแนบท้ายระเบียบฯ เงินอุดหนุนสมทบเงินเดือนครู เพิ่มขึ้นร้อยละ 4  ในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา เพิ่มขึ้น 264 บาท/คน/ปี และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย/ปวช. เพิ่มขึ้น 330 บาท/คน/ปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

 • กรณีโรงเรียนเบิกเงินอุดหนุนผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิ ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เรียกหรือหักเงินจากโรงเรียน เพื่อส่งใช้คืนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แต่หากโรงเรียนไม่ชดใช้เงินอุดหนุนที่เบิกโดยผิดพลาดหรือโดยไม่มีสิทธิภายใน 30 วัน ให้ สช. ชะลอการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคลไว้ก่อนจนกว่าจะชำระหนี้ให้แล้วเสร็จ ภายใต้เงื่อนไข คือ ถ้าจำนวนเงินที่ชำระคืนไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้ชำระเงินคืนทันทีในงวดเดียว แต่ถ้าจำนวนเงินที่ชำระคืนเกิน 1 ล้านบาท ให้ชำระเงินคืนภายใน 1 ปี โดยโรงเรียนต้องทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย


· เห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ กรณีการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 8/2559 เรื่อง การบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 นั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ในส่วนที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียนในระบบประเภทอาชีวศึกษาเกิดความชัดเจนและเป็นไปด้วยความถูกต้อง

ที่ประชุมจึงมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อพิจารณาแนวทางดำเนินการแบ่งแยกกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชนตามคำสั่ง คสช. โดยมีนายมาโนช จุลสุคนธ์ ผู้แทนครูใน กช. เป็นประธานคณะทำงาน และมีคณะทำงานประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สช., ผู้แทนกองทุนฯ เดิม, ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง, ผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในระหว่างการพิจารณาบริหารจัดการกองทุนครั้งนี้ ให้กองทุนดังกล่าวพิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงินสำหรับโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาตามระบบเดิมไปพลางก่อน


· เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการฯ 3 ชุด ใน กช.

 • เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ฝ่ายกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองงานและให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งพิจารณาร่างกฎกระทรวงและวินิจฉัยข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนเอกชน โดยมีองค์ประกอบรวมทั้งสิ้น 13 คน โดยมีนายศิลปชัย หอมทรัพย์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานอนุกรรมการ

 • เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบ ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 5 คน คือ
       - นางสุพัชรินทร์ ไพวงศ์  ด้านการเงิน
       - นายอาทร ทองสวัสดิ์  ด้านกฎหมาย
       - นางดวงใจ ตระกูลช่าง  ด้านผู้แทนโรงเรียน (รร.บีคอนเฮาส์แย้มสอาด จ.ปทุมธานี)
       - นายกฤต เกียรติรุ่งวิไลกุล  ด้านผู้แทนโรงเรียน (รร.อรรถวิทย์ กรุงเทพฯ)
       - น.ส.สุภานี สินไชย  ด้านผู้แทนโรงเรียน (รร.อนุบาลธนินทร กรุงเทพฯ)

 • เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินยืมกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ จำนวน 4 คน คือ
       - นางภัทรา ศิริชัย  ด้านการเงิน
       - นายสุดใจ จิระสมประเสริฐ  ด้านกฎหมาย
       - นายหมัดอาหลี จิสวัสดิ์  ด้านผู้แทนโรงเรียน (รร.สายบุรีอิสลามศึกษา จ.ปัตตานี)
       - นายอซิซ สาเม๊าะ  ด้านผู้แทนโรงเรียน (รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ จ.สงขลา)


· รับทราบความก้าวหน้าแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการของกองทุนสงเคราะห์

ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการของกองทุนสงเคราะห์ ซึ่งมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานคณะทำงาน, โดยมีนายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนสงเคราะห์ให้มีสวัสดิการฯ มากกว่าวงเงิน 100,000 บาท/คน/ปี ตามที่ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนเรียกร้อง

ซึ่งที่ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติเห็นชอบเลือกแนวทางการจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล โดยมอบกองทุนสงเคราะห์ดำเนินการ ดังนี้

 • จัดทำฐานข้อมูลในการเบิกเงินสวัสดิการสมาชิกของกองทุนฯ ให้แล้วเสร็จ เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจัดสวัสดิการ

 • ให้กองทุนฯ เจรจาหาความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกครูที่ป่วยด้วยโรคร้ายแรง 3 โรค คือ โรคไต โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ที่มีการเบิกค่ารักษาพยาบาลเกินกว่า 100,000 บาท/ปี เช่น มูลนิธิโรคไต หัวใจ มะเร็ง ฯลฯ

 • ขอความร่วมมือกับโรงเรียนเอกชนเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพ

 • ส่งเสริมประสิทธิภาพเกี่ยวกับการให้บริการที่มีความพร้อมและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงหน่วยงานที่เบิกให้กับสมาชิกในส่วนภูมิภาค

 • ให้กองทุนฯ ประชาสัมพันธ์ชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกครูเอกชน

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

9/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
185 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์