วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๗
  ข่าวทั้งหมด
8 มิถุนายน 2559

      

                                      

     เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 พล.อ.ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7 ณ ห้อง ประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่าย พัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายจัดขึ้น โดยมีนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, ผู้แทนเครือข่ายพัฒนาสหกิจ 9 เครือข่าย, ผู้บริหารสถานประกอบการ, ผู้บริหาร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), อธิการบดี และผู้บริหาร สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนนักวิชาการ อาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมงาน จำนวน 800 คน

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สหกิจศึกษาเป็น ระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา ประสบการณ์ตรง จากการปฎิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ด้วยความ ร่วมมือจากสถานประกอบการ กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความ เป็นเลิศ ซึ่งการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินการด้านสหกิจศึกษา อย่างจริงจังนั้น นับว่าเป็นการยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาและพัฒนาบัณฑิต ไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ สู่ความยั่งยืน โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เงินได้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ เอกชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษา ระบบสหกิจศึกษา เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้า ให้ผู้ที่มี ความสนใจ และผู้ที่ร่วมดำเนินการ ได้รับทราบ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ โดยมี ผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล และการปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย, การจัดเสวนา, รวมทั้งการนำเสนอ โครงงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติอีกด้วยแหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายธนพงศ เชื้อนาค
219 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์