พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
  ข่าวทั้งหมด
7 มิถุนายน 2559

      

 

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

         รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรงเฃียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่

         สำนักงาน กศน. จัดโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามมาตรการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยจะดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๕ ครั้ง ในครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ โดยมีผู้เข้าร่วมคือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ สังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด และสถานศึกษาขึ้นตรง ๗ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๗๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๗ –๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ประพฤติ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมาภิบาล และมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สามารถกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สนองตอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

          นอกจากนี้ รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ และมอบนโยบายแก่ผู้บริหารแล้วเจ้าหน้าที่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไป    ขยายผลต่อไป

ธเนศ / สรุป

ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์