การฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
  ข่าวทั้งหมด
6 มิถุนายน 2559

      

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร “โตไปไม่โกง” รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559 พร้อมด้วยหม่อมหลวงปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ด้านการปลูกจิตสำนึกและสร้างการรับรู้ ผศ....ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และคณะครูระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการฝึกอบรม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร “โตไปไม่โกง” (Anti Corruption) เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที่สอดคล้องกับการป้องกันและแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น ทั้งฝึกอบรมครูผู้สอนชั้นอนุบาลและประถมศึกษาให้มีความเข้าใจในเนื้อหา และมีทักษะที่เพียงพอในการสื่อสารสามารถถ่ายทอดแนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการต่อต้านคอร์รัปชั่นไปสู่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเผยแพร่และรณรงค์เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไปสู่สาธารณชนในวงกว้างให้ได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นของกรุงเทพมหานคร ในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีค่านิยมและจิตสำนึกที่ถูกต้อง

ด้านปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การคอรัปชั่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญในสังคมปัจจุบัน เด็กที่กำลังจะเติบโต นั่นหมายถึงอนาคตของชาติ จำต้องได้รับการปลูกฝั่งจิตสำนึกที่ดีในเรื่องดังกล่าว ครูเป็นผู้สร้างเด็กจึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยอบรมสั่งสอนและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเด็กในวัยนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะเด็กในวัยนี้จะเชื่อฟังครูเป็นอย่างมาก ฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องมีครูที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างเด็กเหล่านี้ให้โตไปไม่โกงและเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป

                               

                                จงจิตร/สรุป/กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์