Public-Private Partnership
  ข่าวทั้งหมด
2 มิถุนายน 2559

      

ปาฐกถา "Public-Private Partnership in Health Industry and Education"


โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง Public-Private Partnership in Health Industry and Education เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559

รมช.ศึกษาธิการ บรรยายตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่มีขนาดใหญ่ เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัดจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ สำหรับกระทรวงศึกษาธิการมีทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการพลเรือนและข้าราชการครู ซึ่งหน้าที่บางอย่างยังคาบเกี่ยวกัน เช่น ครูใหญ่หรือผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่ได้ทำหน้าที่ของครู เพราะไม่ได้เข้าสอนในชั้นเรียนเหมือนครูประจำรายวิชา เป็นต้น แต่ละคนต่างรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง

นส่วนของการส่งเสริมหลักสูตรที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมหรือสิ่งใหม่ ๆ ขึ้นนั้น ขณะนี้ได้มีการทบทวนเกี่ยวกับการรับรองปริญญาว่า เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรแล้ว ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยเพียงแจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบเท่านั้น แต่ไม่ต้องรอการพิจารณารับรองหลักสูตรจาก สกอ. ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ และสิ่งที่ดีงามในประเทศ เพราะจะทำให้การบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษามีอิสระมากขึ้น ซึ่งจะสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันที่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทด้านการศึกษา โดยนวัตกรรมที่แท้จริงคือสิ่งที่คิดค้นขึ้นใหม่และไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญ

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการจัดทำตำราเรียนที่มีคุณภาพ เนื่องจากการอ่านหนังสือจากตำราให้คุณค่าต่างจากการอ่านหนังจากอุปกรณ์ดิจิทัล อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบการพัฒนาการศึกษา 3 ประการ คือ การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ การมีการแข่งขันอย่างเสรี และมีระบบการเงินการคลังที่มั่นคง

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน STEM Education อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดำเนินการเรื่อง STEM เราควรมีสติก่อน เพราะเราต้องรู้ว่า STEM คืออะไร เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
3/6/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.64  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์