การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ข่าวทั้งหมด
7 เมษายน 2560

      

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  (ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559)  <คลิกตามรายชื่อ 76 จังหวัด>
     
2. คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
3. ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.   
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
4.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
5.  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
  ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
7. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/1  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็น
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
8.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 3 / 2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
9.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/2  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
  (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
10. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
11. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25 เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น  
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
12. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1440/2559 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
13. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
   ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การดำเนินการทางวินัย การกำหนดวิทยฐานะ
  หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากร
  ทางการศึกษา ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.
  (ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
14. คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
15. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  
     

16. คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อน
  การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
                               <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 

17. หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
  และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559
    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 9/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)  สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
  ศึกษาธิการจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559
 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

21. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>      

 

22. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

23. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

 
สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559                        <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

24. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  156/2560
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด

 
สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560                        <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

25. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  เรื่อง
กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  เป็นหน่วยงานการศึกษา

  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560
                              <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

26. ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560                              <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

27. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.386/2560 
  เรื่อง
แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค
  สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560                        <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

28. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
  เรื่อง
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560                        <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

29. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  เรื่อง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  ในภูมิภาค
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

30. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  เรื่อง
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

31. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 16/2560  
  เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
         ของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

32. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 17/2560  
  เรื่อง
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
         ในภูมิภาค

  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

33. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 18/2560  
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
         ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560
                 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 

 

  

เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้

1. กระบี่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 2. กาญจนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
3. กาฬสินธุ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 4. กำแพงเพชร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
5. ขอนแก่น < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 6. จันทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
7. ฉะเชิงเทรา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 8. ชลบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
9. ชัยนาท < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 10. ชัยภูมิ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
11. ชุมพร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 12. เชียงราย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
13. เชียงใหม่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 14. ตรัง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
15. ตราด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 16. ตาก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
17. นครนายก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 18. นครปฐม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
19. นครพนม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 20. นครราชสีมา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
21. นครศรีธรรมราช < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 22. นครสวรรค์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
23. นนทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 24. นราธิวาส < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
25. น่าน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 26. บึงกาฬ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
27. บุรีรัมย์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >> 28. ปทุมธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>>
29. ประจวบคีรีขันธ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 30. ปราจีนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
31. ปัตตานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 32. พระนครศรีอยุธยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
33. พะเยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 34. พังงา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
35. พัทลุง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 36. พิจิตร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
37. พิษณุโลก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 38. เพชรบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
39. เพชรบูรณ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 40. แพร่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
41. ภูเก็ต < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 42. มหาสารคาม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
43. มุกดาหาร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 44. แม่ฮ่องสอน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
45. ยโสธร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 46. ยะลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
47. ร้อยเอ็ด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 48. ระนอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
49. ระยอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 50. ราชบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
51. ลพบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 52. ลำปาง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
53. ลำพูน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 54. เลย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
55. ศรีสะเกษ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 56. สกลนคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
57. สงขลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 58. สตูล < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
59. สมุทรปราการ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 60. สมุทรสงคราม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
61. สมุทรสาคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 62. สระแก้ว   << คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
63. สระบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 64. สิงห์บุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
65. สุโขทัย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 66. สุพรรณบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
67. สุราษฎร์ธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 68. สุรินทร์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
69. หนองคาย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 70. หนองบัวลำภู < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
71. อ่างทอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 72. อำนาจเจริญ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
73. อุดรธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 74. อุตรดิตถ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
75. อุทัยธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 76. อุบลราชธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     
2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  
  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
4) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/259  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
6) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
7) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด  
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
8) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
10) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
11)  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 670/2559   
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
  (ลงนาม ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
12) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.569/2559   
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
13) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559  
  เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน  
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
14) หนังสือ ที่ ศธ 0201/4432  
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.  
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
15) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
16) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาค
  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
17) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
18) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/1  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็น
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
19) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 3/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
20 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/2  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                   
  (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
21 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
   

 

22 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25 เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
23 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ สป. 1440/2559  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทน
  ข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
24 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0209/1419 เรื่องการเสนอแต่งตั้ง อกศจ. เพื่อช่วยเหลือหรือกลั่นกรองงาน
  เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้ายการดำเนินการทางวินัย ารกำหนดวิทยฐานะ
  หรือการกำหนดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
  ของ กศจ. ต่างๆ และการดำเนินงานเร่งด่วนของ กศจ.
  (ลงนาม ณ วันที่ 12  ตุลาคม 2559)    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
25  คำสั่ง ที่ สป. 1466/2559  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
26 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 8/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>  
     
27 คำสั่ง ที่ สป. 2195/2559  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนการปฏิรูป
  การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
28 หนังสือ ที่ ศธ. 0201.1(3)/802  เรื่อง การประชุม กศจ.เป็นกรณีพิเศษ
   และหนังสือเวียน ที่ ศธ. 0201.1(3)/807
  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 และ 20 ตุลาคม 2559   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
29 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 9/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
  สั่ง ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2559

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
30 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 10/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) สั่ง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
31 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 11/2559 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
32 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1576/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
33 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1577/2559
  เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
34 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  1671/2559
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
35 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป  156/2560
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
36 ประกาศคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  เรื่อง กำหนดให้สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  เป็นหน่วยงานการศึกษา ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560  

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
37 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
  ณ วันที่ 2 มีนาคม 2560 

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
38 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.386/2560   
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  
  สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

     
39 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560   
  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560

<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>   

     
     

                        

                      
                            
                        


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
173189 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg k_020360.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 319
moe
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.
moe
moe
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่4 นวัตกรรมการศึกษา เพื่อ Thailand 4.0
.
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์