(Update 13/07/60) การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤษภาคม 2560

      

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

 

1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
  เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560       < คลิกดาวน์โหลด >
     
2. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 
  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
3. ประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค       
  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
 4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  ที่ 16/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างความรับรู้และความเข้าใจการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
     
5 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 17/2560         
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560   < คลิกดาวน์โหลด >
     
6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 18/2560             
  เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  สั่ง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
7. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
8. หนังสือ ที่ ศธ 02133/1842
  เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการให้ได้มาซึ่งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  วันที่ 25 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
9. หนังสือ ที่ ศธ 02133/5950
  เรื่อง การได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด
  วันที่ 25 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
   
10. หนังสือ ที่ ศธ 0206.5/ว 11
  เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
  ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการเฉพาะด้านการบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  วันที่ 28 เมษายน 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
11. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 598/2560
  เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560    < คลิกดาวน์โหลด >
     
12. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการภาค
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
13. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
  ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
14. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 613/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
15. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 614/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
16. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 615/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
17. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 616/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
18. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 617/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
19. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 618/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
20. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 619/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
21. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 620/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
22. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 621/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
23. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 622/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
24. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 623/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
25. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 624/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
26. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 625/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
27. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 626/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
28. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 627/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
29. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 628/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
30. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 629/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
31. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 630/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
32. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 631/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
33. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 632/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
34. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 633/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
35. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 634/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
36. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 635/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
37. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 636/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
38. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 637/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
39. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 638/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
40. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 639/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
41. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 640/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
42. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 641/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
43. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 642/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
44. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 643/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
45. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 644/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
46. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 645/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
47. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 646/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
48. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 647/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
49. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 648/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
50. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 649/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
51. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 650/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแพร่
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
52. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 651/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
53. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 652/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
54. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 653/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
55. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 654/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
56. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 655/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
57. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 656/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยะลา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
58. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 657/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
59. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 658/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
60. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 659/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
61. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 660/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
62. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 661/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
63. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 662/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
64. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 663/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
65. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 664/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
66. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 665/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
67. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 666/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
68. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 667/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
69. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 668/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
70. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 669/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
71. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 670/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
72. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 671/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
73. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 672/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
74. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 673/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
75. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 674/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
76. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 675/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
77. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 676/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
78. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 677/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
79. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 678/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
80. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 679/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
81. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 680/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
82. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 681/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
83. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 682/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
84. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 683/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
85. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 684/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
86. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 685/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
  สั่ง ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
87 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใภูมิภาค ที่ 748/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
88. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ 21/2560
  เรื่อง การมอบหมายให้ข้าราชการไปปฎิบัติหน้าที่ ในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
89. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ที่ ศธ 02133/2502
  เรื่อง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  สั่ง ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2560     < คลิกดาวน์โหลด >
     
90.  (เพิ่มเติม) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใภูมิภาค ที่ 748/2560
  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
  สั่ง ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
91.  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด  
  สั่ง ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
92 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ครั้งที่2  
  สั่ง ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560  < คลิกดาวน์โหลด >
     
93 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  
  สั่ง ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  < คลิกดาวน์โหลด >

94 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ. และ อกศจ.
  < คลิกดาวน์โหลด >


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
929 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .jpg k_020360.jpg   
  .pdf Loei.pdf   
  .pdf nakonsrithammarat.pdf   
  .pdf prachuapkhirikhan.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์