ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
  ข่าวทั้งหมด
24 พฤษภาคม 2559

      

                  รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม จันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ของกองทุนฯ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) ,แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ประจำปีบัญชี ๒๕๕๙, แผนปรับปรุงการให้บริการจากผลสำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และปรับปรุงทัศนคติของโรงเรียนที่มีต่อกองทุนฯ

 

 

สำหรับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทุนฯ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒) และแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทุนฯ ๔ ปี นั้น เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน ICT ของกองทุน และทำให้ทรัพยากรบุคคลในองค์กรมีประสิทธิภาพ ที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นชอบการใช้แผนดังกล่าวด้วย ในส่วนของการพิจารณาโครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังบุคลากรของกองทุนฯ ได้มีมติเพิ่มอัตรากำลังด้านสารสนเทศและด้านกฎหมาย รวม ๒ อัตรา และที่ประชุมได้ให้ความเห็นเรื่องการจัดสรรเงินระหว่างบัญชีกู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาสำหรับโรงเรียนในระบบและบัญชีเงินยืมเพื่อประโยชน์ในการสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ว่า ควรประมาณการวงเงินมาเป็นงวดๆ เพื่อให้มีความชัดเจนในการจัดสรร และในการประชุมครั้งนี้ได้อนุมัติเงินจัดสรรฯ จำนวน ๒ ล้านบาท

 

                                                                                                                                                   ปารัชญ์/สรุป

ธเนศ, กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์