สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ. 2558 (IMD 2015)
  ข่าวทั้งหมด
24 พฤษภาคม 2559

      

          เอกสารฉบับนี้เป็นรายงานสถิติเชิงเปรียบเทียบสมรรถนะ โดยใช้ดัชนีตัวชี้วัดของสถาบัน International Institute for Management Development (IMD) เป็นกรอบหลักในการวิเคราะห์ และเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งอภิปรายผลและให้ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
บทที่ 1  บทนำ
          - 
ที่มาและความสำคัญ
          - ขอบเขตของข้อมูล
          - การนำเสนอข้อมูล
          - การจัดอันดับของ IMD 
 
บทที่ 2  ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
          - 
ความสามารถหรือสมรรถนะในการแข่งขันในภาพรวม พ.ศ. 2558
          - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยหลัก
          - ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจำแนกตามปัจจัยย่อย  
 
บทที่ 3  ความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย
          
- ตัวชี้วัดด้านการศึกษาตามกรอบการประเมินจัดอันดับของ IMD
          - ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 
บทที่ 4  สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
บรรณานุกรม


ที่มาของข้อมูล

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

http://www.onec.go.th/onec_web/page.php?mod=Book&file=view&itemId=1460


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้ดูแลระบบ ศธ.
262 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1460-file.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.95  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์