ปลัด.ศธ.รับฟังข้อเสนอการไปขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน
  ข่าวทั้งหมด
23 พฤษภาคม 2559

      

 

ปลัด.ศธ.รับฟังข้อเสนอการไปขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานเพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับฟังข้อเสนอการไปขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน เพื่อการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน โดยนางธนวดี ท่าจีน ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิพิทักษ์สตรี และเครือข่ายสตรี 4 ภาค รณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในบ้านและภาคีเครือข่ายสตรีกรุงเทพมหานครได้มีข้อเสนอในส่วนของนโยบายของการลดเวลาในห้องเรียน เพิ่มเวลาการเรียนรู้ เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ ทำกิจกรรมเชิงรุกสร้างภูมิคุ้มกัน ในเรื่องของการเรียนรู้ เข้าใจใน เรื่อง เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ไม่ท้อง ปลอดโรค และไม่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศสำหรับกรณีที่เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ในวัยเรียน ควรมีนโยบายไม่ให้โรงเรียน ไล่นักเรียนออกจากโรงเรียน และหามาตรการที่เหมาะสม เพื่อให้เด็กได้เรียนหนังสือแบบต่อเนื่องโดยที่ครูแนะแนว ต้องมีทัศนะคติที่ดี และมีกิจกรรม group support เพื่อดูแล ให้กำลังใจ ช่วยแก้ปัญหาทั้งในกรณีที่เด็กไม่พร้อมที่จะตั้งครรภ์ หามาตรการเหมาะสมให้ครอบครัวฝ่ายชาย มีส่วนรับผิดชอบในการเลี้ยงดู ภาระค่าใช้จ่ายของเด็กที่ส่วนมากพ่อแม่ฝ่ายหญิงมักแบกภาระการรับผิดชอบแต่เพียงลำพังควรหากิจกรรมเชิงบวกในช่วงปิดเทอม ให้เด็ก เยาวชน ได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิต โดยการไปเป็นอาสาสมัครหน่วยงานทางสังคม การไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กแรกเกิดที่สถานแรกรับเด็ก บ้านพักคนชรา

จัดกิจกรรมลักษณะ workshopเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองให้ได้เรียนรู้เทคนิค ทักษะใหม่ๆ ในการเลี้ยงลูก และเท่าทันลูกในยุคของไอซีที รวมทั้งต้องมี workshop ลักษณะคล้าย  group  support เป็นการเฉพาะสำหรับครอบครัวที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤตของความแตกแยก หรือการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้น หรือครอบครัวที่มีความเสี่ยง การศึกษาต้องปรับระบบการเรียนการสอนให้เด็กคิดเป็นแก้ไขปัญหาซึ่งประเทศไทยมีการจัดการศึกษาทางเลือกที่มีผลสำเร็จ อาจนำมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาควรมีการจัดหลักสูตรการศึกษาในการเรียนการสอน ต้องมีการสอนให้เด็กผู้ชายเข้าใจความเท่าเทียมหญิง–ชายอย่างแท้จริง รวมทั้งต้องเสริมสร้างความเข้าใจของบุคลากร ครู อาจารย์เป็นแบบอย่างและมีทัศนคติที่ในเรื่องเพศส่งเสริมคุณครู ได้มีการนำเอาภาพลักษณ์ของเยาวชนผู้หญิงเก่ง ในหลากหลายอาชีพมาเป็นเนื้อหาการเรียนการสอนสุดท้ายขอให้เร่งรัด ร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้รับข้อเสนอในหลักการ ในส่วนของการเพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะให้เพิ่มกิจกรรมที่เหมาะสมกับวันและช่วงชั้นให้เสนอมาที่กระทรวงศึกษาธิการต่อไป

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์