ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสวนา “ครึ่งทางแรกผลงานรัฐบาลด้านปฏิรูปการศึกษา”
  ข่าวทั้งหมด
19 พฤษภาคม 2559

      

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เสวนา “ครึ่งทางแรกผลงานรัฐบาลด้านปฏิรูปการศึกษา”

          รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ครึ่งทางรัฐบาล : มองปฏิรูปการศึกษาไปข้างหน้า” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ และสร้างมุมมองใหม่เกี่ยวกับการศึกษา ในช่วงเช้ามีการเสวนาหัวข้อ “ครึ่งทางแรกผลงานรัฐบาลด้านปฏิรูปการศึกษา” โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการร่วมเสวนากับผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาภาวะผู้นำของระบบการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

          ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงปัญหาเด็กอ่านหนังสือไม่ออก ที่ยังพบอยู่ตามโรงเรียนในต่างจังหวัด นั้นถือเป็นเรื่องแรกที่ต้องจัดการ ในส่วนของครูก็ต้องพัฒนาตนเอง หาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ แล้วนำมาปรับวิธีการสอน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นที่มาของนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนแต่ได้ความรู้มากกว่าในห้องเรียน โดยสามารถจัดรูปแบบการเรียนรู้ได้มากมายตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งจากที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วพบว่าผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง

          สำหรับการปรับหลักสูตรแกนกลางนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูลต่างๆ อยู่ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า ได้เสนอข้อคิดเห็นให้มีการวิพากษ์เรื่องการปรับหลักสูตรแกนกลางให้บ่อยครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมที่สุด โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบันหลักสูตรการศึกษามีเนื้อหาให้ผู้เรียนมากเกินไป ควรมีการคัดเลือกสิ่งที่ต้องรู้บรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และคัดเลือกสิ่งที่ควรรู้มาใช้ในหลักสูตรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แล้วทดสอบเฉพาะสิ่งที่ต้องรู้ จึงจะสามารถสะท้อนผลการเรียนได้ชัดเจน

          เรื่องของการบริหารบุคคล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องมองให้ไกล จึงจะพบปัญหาและวิธีแก้ไข ซึ่งเรื่องของการบรรจุครูนั้น มีความเห็นว่าต้องคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมกับงาน องค์กรจึงจะเจริญก้าวหน้า กระทรวงศึกษาธิการต้องทำระบบครูเลือกโรงเรียน โรงเรียนเลือกครู ด้วยความเหมาะสมให้ได้ แต่ต้องค่อยๆ ปรับวิธีการเนื่องจากมีผลกระทบในวงกว้าง เช่น การสอบบรรจุครูผู้ช่วย โดยเสนอว่าให้มีการสอบความรู้ทั่วไป มีการสอบสัมภาษณ์ โดยอาจจะไม่ได้คัดเลือกคนที่เก่งที่สุด แต่จะพิจารณาคนที่มีความเป็นครู มีความสามารถด้านต่างๆ เพื่อหาคนที่เหมาะสมกับงานที่สุด ซึ่งต่อไปในอนาคตเราจะใช้รูปแบบโรงเรียนคุณธรรมในทุกโรงเรียน เนื่องจากเราไม่ได้ต้องการคนเก่งทุกหย่อมหญ้า แต่เราต้องการคนดี

          ในด้านของการบรรจุรับราชการครู พบว่าแต่ละปีมีตำแหน่งครูผู้ช่วยว่างอยู่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ตำแหน่ง มีการผลิตครูปีละประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน รวมถึงครูที่ตกค้างแต่ละปีอีกกว่าสองแสนคน ที่เราจะต้องช่วยกันคิดแก้ปัญหานี้ให้ได้ ซึ่งคณะครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ อาจจะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยนบทบาท เช่น ลดการผลิตครูลง เปลี่ยนจากการสร้างครูเป็นการพัฒนาคุณภาพครู เป็นต้น และได้ฝากถึงครู อาจารย์ทุกท่านว่า ท่านเลือกโรงเรียนให้ลูกหลานของท่านอย่างไร ให้นำมาเป็นโจทย์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทำงานกันเป็นเครือข่าย ให้มีคุณภาพที่หลากหลายด้านให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ปารัชญ์ / สรุป

ธเนศ, ศุภชัย / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.03  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์