หารือกับ ทปอ.
  ข่าวทั้งหมด
24 เมษายน 2559

       จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 ชั้น 2  โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ. อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, ศาสตราจารย์ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมหารือ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในการหารือในครั้งนี้ ได้แจ้งให้ ทปอ. รับทราบประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวงการอุดมศึกษาในระยะยาว 2 ประเด็น คือ 1) การปลดล็อกการรับรองปริญญา โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้อนุมัติ 2) การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริงมากกว่าใบปริญญา

1. ปลดล็อกการรับรองปริญญา โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้อนุมัติ ไม่ต้องให้ สกอ.เห็นชอบ

เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ทบทวนรายละเอียดเกี่ยวกับการรับรองปริญญา โดยเฉพาะการรับรองปริญญาในการบรรจุเข้ารับราชการของผู้ที่สมัครเป็นข้าราชการ ตลอดจนการสมัครในรูปแบบอื่น เพราะที่ผ่านมาสำนักงาน ก.พ. ให้ สกอ.เป็นผู้รับรองหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา แต่ สกอ.ไม่มีอำนาจหน้าที่ เนื่องจากแนวทางในการบริหารเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ระบุว่าการรับรองหลักสูตรและการรับรองปริญญาเป็นหน้าที่ของสภาสถาบันอุดมศึกษา จึงทำให้มีหลักสูตรที่รอการพิจารณาคั่งค้างอยู่ที่ สกอ. จำนวนมาก และแทนที่สถาบันอุดมศึกษาจะผลิตหลักสูตรแล้วเปิดทำการเรียนการสอนได้ทันที ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะต้องรอการพิจารณารับรองหลักสูตร

อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการสร้างระบบและมาตรฐานการสรรหาทรัพยากรบุคคล จึงมีมติให้ทบทวนเกี่ยวกับการรับรองปริญญาว่า เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรแล้ว ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ทันที โดยเพียงแจ้งให้ สกอ. รับทราบเท่านั้น แต่ไม่ต้องรอการพิจารณารับรองหลักสูตรจาก สกอ.

การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ และสิ่งที่ดีงามในประเทศ ซึ่ง ทปอ. รับทราบและเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนการรับรองปริญญาดังกล่าว เพราะจะทำให้การบริหารงานต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษามีอิสระมากขึ้น

สำหรับข้อดีของการรับรองหลักสูตรในรูปแบบดังกล่าว กล่าวคือ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาจะเปิดหลักสูตรที่ทันสมัยมาก ๆ และสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ก็สามารถเปิดหลักสูตรได้โดยความรับผิดชอบจะอยู่ที่สถาบันอุดมศึกษา จากนี้ไปการบริหารหลักสูตรจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะ สกอ. จะดูแลภาพรวมของประเทศว่าสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนในหลักสูตรใดบ้าง แต่ไม่ต้องมีหน้าที่ตรวจหลักสูตรซ้ำอีกครั้ง แต่หากมีข้อสงสัยว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีประวัติหรือมีเหตุควรให้เชื่อหรือมีผู้ร้องเรียนว่าไม่ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์  สกอ.ก็ต้องเข้าไปตรวจสอบอย่างหนัก เช่นเดียวกับทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมกันตรวจสอบไม่ให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้น

ส่วนข้อคำถามกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาอาจรวมหัวกับสภาสถาบันอุดมศึกษาเปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานนั้น สกอ.จะมีเวลาในการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากไม่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพื่อรับรองหลักสูตรกว่า 1,000 หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ แล้ว จึงทำให้ สกอ. มีเวลาไปเพ่งเล็งกับผู้ที่เกเรหรือไล่จับคนที่สร้างปัญหาเหล่านี้ได้เร็วขึ้น

อีกทั้งสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปิดหลักสูตรไม่ได้มาตรฐานจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายตามกฎหมายด้วย โดยการพิจารณาโทษจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และรายละเอียดต่าง ๆ และจะไม่โยงเรื่องดังกล่าวมาที่ สกอ. แล้ว เพราะสภาสถาบันอุดมศึกษาต้องรับผิดชอบหลักสูตรที่เปิดสอนเต็มที่อยู่แล้ว

นอกจากนี้ นักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนในสาขาต่าง ๆ สามารถศึกษารายละเอียดได้จากหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นรับรอง ซึ่งจะแก้ปัญหาไม่ให้เด็กเป็นตัวประกันในการพิจารณารับรองหลักสูตรอีกต่อไป


2. แนวคิดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดยใช้ความรู้ความสามารถที่แท้จริง มากกว่าใบปริญญา

ในปัจจุบันเกิดปัญหานักเรียนนักศึกษาจำนวนมากเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาในสาขาที่ไม่จำเป็น เมื่อจบการศึกษาแล้วจึงไม่มีงานทำ อีกทั้งการกำหนดเงินเดือนของสำนักงาน ก.พ. หรือการสรรหาบุคคลเข้าทำงานในปัจจุบันนี้พิจารณาตามปริญญา ทำให้เกิดการบ้าปริญญาแทนที่จะดูความสามารถ โดยวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาการบ้าปริญญาได้ คือ การพิจารณาที่ความสามารถ ด้วยการทดสอบและการวัดทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์โดยสำนักงาน ก.พ.

ทั้งนี้ เป็นการตัดสินใจของสำนักงาน ก.พ. ที่จะเปลี่ยนแนวคิดของการให้ความสนใจในปริญญาอย่างเดียว มาพิจารณาที่ความสามารถ เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนซึ่งจะเชื่อมโยงกับความสามารถ ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้สมัครงานที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้จบปริญญาด้านคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อวัดความสามารถและทักษะด้านคอมพิวเตอร์แล้วมีทักษะในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ บุคคลผู้นี้จะสามารถเข้าทำงานในสถานที่ที่สำนักงาน ก.พ. รับรองได้

อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้ปฏิเสธผู้ที่สมัครเข้าทำงานตามวุฒิการศึกษา เพียงแต่จะไม่มุ่งพิจารณารับคนเข้าทำงานจากใบปริญญาเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาที่ความสามารถด้วย ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศจะได้คนที่มีฝีมือเข้ามาทำงานมากกว่าพิจารณาว่าจบการศึกษาสาขาใดเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ภาคเอกชนดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานตามแนวทางนี้อยู่แล้ว


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร : สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
24/4/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
179 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.72  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์