การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ข่าวทั้งหมด
8 เมษายน 2559

      

การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   (ลงนาม ณ วันที่ 8 เมษายน 2559)  
                    <คลิกตามรายชื่อ 76 จังหวัด>

2. คำสั่งแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

3. ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ. 
   (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559)                       <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

4. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
   ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
   (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
   
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

5. 
การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน
   ในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

6. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
   ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
   (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)
                     
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                             <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

7. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
ที่ ศธ 0206.6.1/1 
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ.
ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

(ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)                      <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 

8.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 ที่ 3 / 2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม 
 (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559
)
                    
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>

 
บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง                            
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่
>
 

9.  คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
 ที่ ศธ 0206.6.1/2 
เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  
 (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)                     <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>


10. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24
เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 

11. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25
เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น   

 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)                    <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 

12. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1440/2559 
  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

  (ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559)                       
<คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
 


เรียงตามรายชื่อ 76 จังหวัด ดังนี้

1. กระบี่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 2. กาญจนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
3. กาฬสินธุ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 4. กำแพงเพชร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
5. ขอนแก่น < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 6. จันทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
7. ฉะเชิงเทรา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 8. ชลบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
9. ชัยนาท < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 10. ชัยภูมิ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
11. ชุมพร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 12. เชียงราย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
13. เชียงใหม่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 14. ตรัง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
15. ตราด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 16. ตาก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
17. นครนายก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 18. นครปฐม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
19. นครพนม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 20. นครราชสีมา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
21. นครศรีธรรมราช < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 22. นครสวรรค์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
23. นนทบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 24. นราธิวาส < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
25. น่าน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 26. บึงกาฬ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
27. บุรีรัมย์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >> 28. ปทุมธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่>>
29. ประจวบคีรีขันธ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 30. ปราจีนบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
31. ปัตตานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 32. พระนครศรีอยุธยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
33. พะเยา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 34. พังงา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
35. พัทลุง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 36. พิจิตร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
37. พิษณุโลก < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 38. เพชรบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
39. เพชรบูรณ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 40. แพร่ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
41. ภูเก็ต < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 42. มหาสารคาม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
43. มุกดาหาร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 44. แม่ฮ่องสอน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
45. ยโสธร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 46. ยะลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
47. ร้อยเอ็ด < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 48. ระนอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
49. ระยอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 50. ราชบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
51. ลพบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 52. ลำปาง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
53. ลำพูน < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 54. เลย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
55. ศรีสะเกษ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 56. สกลนคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
57. สงขลา < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 58. สตูล < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
59. สมุทรปราการ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 60. สมุทรสงคราม < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
61. สมุทรสาคร < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 62. สระแก้ว   << คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
63. สระบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 64. สิงห์บุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
65. สุโขทัย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 66. สุพรรณบุรี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
67. สุราษฎร์ธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 68. สุรินทร์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
69. หนองคาย < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 70. หนองบัวลำภู < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
71. อ่างทอง < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 72. อำนาจเจริญ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
73. อุดรธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 74. อุตรดิตถ์ < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >
75. อุทัยธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ > 76. อุบลราชธานี < คลิกดาวน์โหลดที่นี่ >

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
     
2) คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559  
  เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
4) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/259  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
6) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
7) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 406/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด  
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
8) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2559  
  เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 25 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ของศึกษาธิการภาค  
  (ลงนาม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
10) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง แก้ไขประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ
  (ลงนาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
11)  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 670/2559   
  เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่
  (ลงนาม ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
12) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.569/2559   
  เรื่อง แต่งตั้งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
13) คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 731/2559  
  เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน  
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
14) หนังสือ ที่ ศธ 0201/4432  
  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.  
  (ลงนาม ณ วันที่ 12 เมษายน 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
15) คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 1/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
16) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
  เรื่อง  การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของคณะกรรมการ กศจ. ที่เป็นผู้แทนภาค
  ประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
17) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 2/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
18) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/1  เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กศจ. ที่เป็น
  ผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่นและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
19) คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ 3/2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มเติม
  (ลงนาม ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
20 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/2  เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
  ให้คณะกรรมการ กศจ. อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไป                   
  (ลงนาม ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559)   <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
21 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/24 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับ
  การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  (ลงนาม ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
   

 

22 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ ศธ 0206.6.1/25 เรื่อง การได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการ กศจ.
  ที่เป็นผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการครูในท้องถิ่น 
  และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ(ฉบับที่ 2) และการให้กรรมการ กศจ. ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
  (ลงนาม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)  <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
23 คำสั่ง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
  ที่ สป. 1440/2559  เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งผู้แทนภาคประชาชนในท้องถิ่นกรรมการผู้แทน
  ข้าราชการครูในท้องถิ่น และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
  (ลงนาม ณ วันที่ 11  ตุลาคม 2559) <คลิกดาวน์โหลดที่นี่>
     
     
     
     

                     


  

                        


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
257 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf 1.กระบี่.pdf   
  .pdf 2.กาญจนบุรี.pdf   
  .pdf 3.กาฬสินธุ์.pdf   
  .pdf 4.กำแพงเพชร.pdf   
  .pdf 5.ขอนแก่น.pdf   
  .pdf 6.จันทบุรี.pdf   
  .pdf 7.ฉะเชิงเทรา.pdf   
  .pdf 8.ชลบุรี.pdf   
  .pdf 9.ชัยนาท.pdf   
  .pdf 75.อุทัยธานี.pdf   
  .pdf 11.ชุมพร.pdf   
  .pdf 12.เชียงราย.pdf   
  .pdf 13.เชียงใหม่.pdf   
  .pdf 14.ตรัง.pdf   
  .pdf 15.ตราด.pdf   
  .pdf 16.ตาก.pdf   
  .pdf 17.นครนายก.pdf   
  .pdf 18.นครปฐม.pdf   
  .pdf 19.นครพนม.pdf   
  .pdf 20.นครราชสีมา.pdf   
  .pdf 21.นครศรีธรรมราช.pdf   
  .pdf 22.นครสวรรค์.pdf   
  .pdf 23.นนทบุรี.pdf   
  .pdf 24.นราธิวาส.pdf   
  .pdf 25.น่าน.pdf   
  .pdf 26.บึงกาฬ.pdf   
  .pdf 27.บุรีรัมย์.pdf   
  .pdf 28.ปทุมธานี.pdf   
  .pdf 29.ประจวบคีรีขันธ์.pdf   
  .pdf 30.ปราจีนบุรี.pdf   
  .pdf 31.ปัตตานี.pdf   
  .pdf 32.พระนครศรีอยุธยา.pdf   
  .pdf 53.ลำพูน.pdf   
  .pdf 34.พังงา.pdf   
  .pdf 35.พัทลุง.pdf   
  .pdf 36.พิจิตร.pdf   
  .pdf 37.พิษณุโลก.pdf   
  .pdf 38.เพชรบุรี.pdf   
  .pdf 39.เพชรบูรณ์.pdf   
  .pdf 40.แพร่.pdf   
  .pdf 41.ภูเก็ต.pdf   
  .pdf 42.มหาสารคาม.pdf   
  .pdf 43.มุกดาหาร.pdf   
  .pdf 44.แม่ฮ่องสอน.pdf   
  .pdf 45.ยโสธร.pdf   
  .pdf 46.ยะลา.pdf   
  .pdf 47.ร้อยเอ็ด.pdf   
  .pdf 48.ระนอง.pdf   
  .pdf 49.ระยอง.pdf   
  .pdf 50.ราชบุรี.pdf   
  .pdf 51.ลพบุรี.pdf   
  .pdf 52.ลำปาง.pdf   
  .pdf 33.พะเยา.pdf   
  .pdf 54.เลย.pdf   
  .pdf 55.ศรีสะเกษ.pdf   
  .pdf 56.สกลนคร.pdf   
  .pdf 57.สงขลา.pdf   
  .pdf 58.สตูล.pdf   
  .pdf 59.สมุทรปราการ.pdf   
  .pdf 60.สมุทรสงคราม.pdf   
  .pdf 61.สมุทรสาคร.pdf   
  .pdf 62.สระแก้ว.pdf   
  .pdf 63.สระบุรี.pdf   
  .pdf 64.สิงห์บุรี.pdf   
  .pdf 65.สุโขทัย.pdf   
  .pdf 56.สกลนคร.pdf   
  .pdf 57.สงขลา.pdf   
  .pdf 58.สตูล.pdf   
  .pdf 59.สมุทรปราการ.pdf   
  .pdf 60.สมุทรสงคราม.pdf   
  .pdf 61.สมุทรสาคร.pdf   
  .pdf 62.สระแก้ว.pdf   
  .pdf 63.สระบุรี.pdf   
  .pdf 64.สิงห์บุรี.pdf   
  .pdf 65.สุโขทัย.pdf   
  .pdf 66.สุพรรณบุรี.pdf   
  .pdf 67.สุราษฎร์ธานี.pdf   
  .pdf 68.สุรินทร์.pdf   
  .pdf 69.หนองคาย.pdf   
  .pdf 70.หนองบัวลำภู.pdf   
  .pdf 71.อ่างทอง.pdf   
  .pdf 72.อำนาจเจริญ.pdf   
  .pdf 73.อุดรธานี.pdf   
  .pdf 74.อุตรดิตถ์.pdf   
  .pdf 10.ชัยภูมิ.pdf   
  .pdf 76.อุบลราชธานี.pdf   
  .pdf คำสั่ง(รองประธานฯ กศจ.)11.04.59.pdf   
  .pdf ซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติหน้าที่ของ กศจ.pdf   
  .pdf คำสั่ง1-59.pdf   
  .pdf แนบคำสั่ง1-59(2).pdf   
  .pdf 1)ncpo-head-order10-2559.pdf   
  .pdf 2)ncpo-head-order11-2559.pdf   
  .pdf 3).pdf   
  .pdf 4).pdf   
  .pdf 5).pdf   
  .pdf 6).pdf   
  .pdf 7).pdf   
  .pdf 8).pdf   
  .pdf 9).pdf   
  .pdf 10).pdf   
  .pdf 11).pdf   
  .pdf 12).pdf   
  .pdf 13).pdf   
  .pdf img-160530160443.pdf   
  .pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือนฯ เพิ่มเติมN.pdf   
  .pdf คำสั่งแนบท้ายแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือนฯ เพิ่มเติม2_56.pdf   
  .pdf การได้มาและพ้นจากตำแหน่งของกรรมการกศจ.pdf   
  .pdf คำสั่งแนบท้ายแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลือนฯ เพิ่มเติม3_59.pdf.pdf   
  .pdf แนบคำสั่ง3-59.pdf.pdf   
  .pdf แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ.เรื่อง ให้คณะกรรมการ กศจ.อยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่   
  .pdf การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.pdf   
  .pdf การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.pdf   
  .pdf แจ้งประกาศ เรื่องการได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง.pdf   
  .pdf แจ้งประกาศ เรื่องการได้มาและการพ้นจากตำแหน่ง.pdf   
  .pdf ศธ 0206.6.125.pdf   
  .pdf คำสั่ง 1440.pdf   
  .pdf แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กศจ..pdf   
  .pdf คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯในภูมิภาค เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด.pdf   
  .pdf คำสั่งตั้งศูนย์ ศธ.ภาค คณะทำงาน และหนังสือ.pdf   
  .pdf หนังสือแจ้ง ศธจ.-การประชุม กศจ. เป็นกรณีพิเศษ.pdf   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.19  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์