ครม.อนุมัติศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
  ข่าวทั้งหมด
1 มีนาคม 2559

      

ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และอนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา

อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ พ.ศ. .... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดคำนิยาม “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระดับจังหวัด และ “ผู้จัดการศึกษา” หมายความว่า ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการไม่ว่าบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่นหรือผู้ใดที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการให้จัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

2. กำหนดให้ผู้จัดการศึกษา อาจจัดการศึกษาสำหรับคนพิการทั้งนอกระบบและตามอัธยาศัย รวมถึงการให้บริการการฟื้นฟูสมรรถภาพ พัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอิสระ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ฝึกอาชีพ และจัดกิจกรรมการศึกษาสำหรับคนพิการ โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองวัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ

3. กำหนดให้ผู้จัดการศึกษายื่นคำขอเป็นหนังสือต่อคณะอนุกรรมการ พร้อมทั้งแนบแบบคำขอที่สำนักงานกำหนด และแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ โดยให้แผนการจัดการศึกษามีรายการตามกำหนด

4. กำหนดให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้เฉพาะความพิการ กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียนและสอดคล้องกับนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับและดูแลระบบการประเมินคุณภาพ

5. กำหนดให้มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพจริงของพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการกำหนด กรณีที่มีการจัดการเรียนรู้ร่วมกับสถานศึกษาอื่น ให้มีการวัดผลและประเมินผลร่วมกัน

6. กำหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการออกหลักฐานทางการศึกษา แก่ผู้เรียนหรือผู้สำเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการตามหลักศูนย์ของศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการนั้น

7. กำหนดให้ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการได้รับสิทธิประโยชน์ด้านเงินอุดหนุน สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใด จากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรเอกชนอื่นสำหรับการจัดการศึกษาได้

8. การเลิกศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ ให้ผู้จัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานจัดหาศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการหรือสถานศึกษาอื่นให้แก่ผู้เรียน โดยให้สำนักงานเรียกคืนเงินอุดหนุนหรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ของรัฐ ที่ยังคงเหลืออยู่จากศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการที่เลิก เพื่อนำส่งเป็นรายได้แผ่นดิน


อนุมัติร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการศึกษา พ.ศ. ..... โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. กำหนดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษา มีฐานะเป็นนิติบุคคล ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ อยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์แก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ นักเรียนนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ และให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ โดยนักเรียนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินมีหน้าที่ต้องคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปทั้งหมดคืนให้กองทุน

2. กำหนดให้มีคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน มีผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายและกรอบแนวทางในการดำเนินงาน กำหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน

3. กำหนดให้มีสำนักงานกองทุน ทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ และดำเนินงานต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและนโยบายของคณะกรรมการรวมทั้งประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. กำหนดให้มีผู้จัดการกองทุน มีอำนาจหน้าที่บริหารและจัดการเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด โดยผู้จัดการสามารถจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใด ๆ ตามความเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่แทนกองทุนในการบริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการดำเนินการติดตามเร่งรัดการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา

5. กำหนดให้คณะกรรมการกองทุน กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขสำหรับสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยให้มีคณะอนุกรรมการกำกับและประเมินสถานศึกษาที่เข้าร่วมดำเนินงานให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและกำกับดูแลสถานศึกษา

6. กำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกู้เพื่อการศึกษาประเภทใด ให้ยื่นคำขอต่อคณะกรรมการฯ สำหรับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาแต่ละประเภทนั้น และผู้กู้ยืมเงินต้องยินยอมให้กองทุนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการชำระเงินคืนกองทุน รวมถึงการให้ความยินยอมในขณะทำสัญญากู้ยืมเงิน

7. กำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่สำเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษาแล้ว มีหน้าที่ต้องชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ได้รับไปคืนให้กองทุน ตามจำนวน ระยะเวลา และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

8. กำหนดให้เมื่อผู้กู้ยืมเงินเข้าทำงาน ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร มีหน้าที่ส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดให้กองทุนตรวจสอบว่าเป็นผู้กู้ยืมเงินหรือไม่ และมีหน้าที่หักเงินได้พึงประเมินของผู้กู้ยืมเงินในลำดับเดียวกับหนี้ค่าภาษีอากร


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
1/3/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
196 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์