ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  ข่าวทั้งหมด
27 มกราคม 2559

       ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บริหารกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวน 11 ราย เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
โดยมีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ, นางพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, นายชูศักดิ์ ดิษเทศ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), นายสมชาติ โอวาทวรรณสกุล สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย, น.ส.เสาวลักษณ์ อุทยานวุฒิกุล สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และนางเบญจา ชลธาร์นนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้สมัครทั่วไป จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายธีระ จันทรรัตน์, นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม, นางดารณี ธนะภูมิ และนายชำเรือง เรืองขำ

 


เห็นชอบให้ สพฐ.เพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชี 1.8 แสนบาท

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2552 โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ข้อ 20 กำหนดไว้ว่า ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี และรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ

ซึ่งขณะนี้ สพฐ. ได้จัดส่งงบการเงินของกองทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ให้กับ สตง.เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับแจ้งว่ามีการกำหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีปี 2558 เป็นจำนวน 1.8 แสนบาท แต่ สพฐ.ไม่ได้กำหนดรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้

ที่ประชุมจึงให้ความเห็นชอบการเพิ่มรายการค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีไว้ในแผนการใช้จ่ายเงิน โดยใช้เงินเหลือจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ จำนวน 1.8 แสนบาท เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีของ สตง.ต่อไป


รับทราบผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2552-2558 ซึ่งคณะกรรมการบริหารกองทุนได้อนุมัติเงินกองทุนฯ จำนวน 814.16 ล้านบาท เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนดำเนินโครงการ 181 โครงการตามยุทธศาสตร์ 6 ข้อ ประกอบด้วย


ถ่ายภาพ : ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มโอกาสให้คนพิการได้รับบริการทางการศึกษา จำนวน 173.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 21
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมกับคนพิการ จำนวน 96.75 ล้านบาท หรือร้อยละ 11
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 284.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 34
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการ จำนวน 115.58 ล้านบาท หรือร้อยละ 14
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 163.94 ล้านบาท หรือร้อยละ 19
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารและกลไกในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 7.08 ล้านบาท หรือร้อยละ 1

นอกจากนี้ ในปี 2558 ได้ดำเนินการนำร่องโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเด็กพิการในหลายส่วน อาทิ โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการสื่อสารแก่ผู้ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลออทิสติก โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพนักเรียนเพื่อการมีงานทำสู่วิถีพอเพียง โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นและพิการซ้อน และนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และที่มีความบกพร่องทางการเห็น และโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วม (Inclusive Schools) ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
27/1/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
593 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์