ครม.อนุมัติกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
26 มกราคม 2559

       ครม.อนุมัติกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ศึกษาธิการ - ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ ได้อนุมัติการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยมีสาระสำคัญ คือ  สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี แจ้งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมีประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรี เป็นคณะกรรมการของโครงการ และได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์ส่วนหนึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้เริ่มมอบให้นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นมา

ปัจจุบันมีผู้รับทุนพระราชทานรวม 4 รุ่น จำนวน 305 คน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 155 แห่ง แต่เนื่องจากทุนการศึกษาพระราชทานดังกล่าวเป็นทุนต่อเนื่อง จึงเป็นพระราชภาระในระยะยาว

สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างโครงการกองทุนการศึกษา และ สกอ. โดยขอความอนุเคราะห์ให้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาและเงินทุนค่าครองชีพของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2559-2572 ตามโครงการกองทุนการศึกษาแทนเงินส่วนพระองค์ที่ได้พระราชทานมา


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
26/1/2559


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
235 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์