รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รอบ 14 เดือน (รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 พ.ย. 58)
  ข่าวทั้งหมด
17 ธันวาคม 2558

      

"รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 
(รอบ 12 ก.ย. 57 – 30 พ.ย. 58) กระทรวงศึกษาธิการ
 "  
รอบ  14  เดือน

(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ)แหล่งที่มา : 
กลุ่มติดตามประเมินผลและรายงาน
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2628 6390 ต่อ 1601-1609


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
355 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf นโยบายที่๑ การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รอบ ๑๔ เดือน.pdf   
  .pdf นโยบายที่๒ การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ รอบ ๑๔ เดือน.pdf   
  .pdf นโยบายที่๓ การลดความเหลื่อมล้าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รอบ ๑๔   
  .pdf นโยบายที่๔ การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม รอบ ๑๔ เดือน.pdf   
  .pdf นโยบายที่๖ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รอบ ๑๔ เดือน .pdf   
  .pdf นโยบายที่๗ การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน รอบ ๑๔ เดือน .pdf   
  .pdf นโยบายที่๘ การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา   
  .pdf นโยบายที่๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์