ศธ ร่วมมือ สยามวาลา จัด 78 โครงการ 2.3 ล้าน สนองความต้องการโรงเรียนและชุมชน
  ข่าวทั้งหมด
21 ตุลาคม 2551

      


         21 ตุลาคม ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบเงินบริจาคจากบริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด โดยนายยิ่งศักดิ์ สยามวาลา กรรมการผู้จัดการและนายโอภาส สยามวาลา ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,800,000 บาท เพื่อใช้สมทบทุน “มูลนิธิ ตาเฮอร์ สยามวาลา เพื่อการศึกษา”

              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารมูลนิธิตาเฮอร์ สยามวาลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน สนับสนุนการเรียนการสอน โดยการช่วยจัดหาอุปกรณ์การศึกษาที่ขาดแคลนและให้เป็นทุนการศึกษาแก่ครูผู้สอนในถิ่นทุรกันดารและ มีผลงานดีเด่น เพื่อไปศึกษาดูงานหรือฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอนในสาขาวิชาเขียนแบบ ออกแบบ และวิจิตรศิลป์ให้ได้รับการพัฒนาอีกด้วย ทั้งนี้ บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ได้บริจาคเงินตั้งกองทุนโดยให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บริหารกองทุน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2507 และได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิตาเฮอร์ สยามวาลา ในปี พ.ศ. 2533 ปัจจุบัน มีเงินทุนจำนวน 38,056,872.11 บาท

              ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในปี พ.ศ.2551 บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด บริจาคเงินจำนวน 1,800,000 บาท ให้แก่มูลนิธิฯ เพื่อสมทบเข้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาทและนำไปใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิฯ จำนวน 800,000 บาท ซึ่งในปีนี้มีโครงการที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 78 โครงการ เช่น โครงการชีวิตปลอดสารเคมี “CHEMLESS FOR LIFE” โครงการศิลป์สร้างเด็กดี โครงการสวนคณิตแบบบรูณาการ เป็นต้น โดยแต่ละโครงการจะได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,331,000 บาท
“การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนเพื่อดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ เหมาะสมกับสภาวะความเป็นไปของท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาการศึกษาภายในโรงเรียนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


*****************************
กลุ่มสารนิเทศ / ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
78 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.55  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์