ศธ. เตรียมแผนงานและโครงการรองรับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2551

      

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา และมีนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญ 7 ประการ นั้น ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำหรับนโยบายด้านการศึกษาที่แถลงต่อรัฐสภานั้นมีสาระสำคัญ ดังนี้

             1.ด้านการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้

             2.จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้นและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวมทั้งการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

             3.ปรับระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านองค์กรต่างๆ

           4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง การใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล ให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วย

         5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเร่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

          6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้พร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา และปรับระเบียบวิธีเพื่อให้ อปท.สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

         7. ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

               ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะรองรับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะนโยบายส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องกับรัฐบาลที่ผ่านมา เช่น โครงการ e – learning โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มีสถานที่รองรับอยู่แล้ว ทั้งห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่างๆ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และศูนย์บำบัดและพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงใจนักเรียน และประชาชนให้มากขึ้น
นอกจากนี้ นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าควรจัดทำแผนแม่บท เพื่อการจัดการศึกษาทางไกล หรือ Interactive learning เพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่มีสื่อด้านการศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถถ่ายทอดรายการด้านการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ ETV และวิทยุเพื่อการศึกษา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ปัญญา/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
614 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์