ศธ. เตรียมแผนงานและโครงการรองรับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2551

      

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา และมีนโยบายด้านการศึกษาที่สำคัญ 7 ประการ นั้น ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี เพราะเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลชุดที่แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำหรับนโยบายด้านการศึกษาที่แถลงต่อรัฐสภานั้นมีสาระสำคัญ ดังนี้

             1.ด้านการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมการพัฒนาครู หลักสูตร สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนและการเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาในภูมิภาคนี้

             2.จัดให้คนไทยทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้นและผู้ด้อยโอกาสอื่นๆ ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวมทั้งการให้ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

             3.ปรับระบบการผลิตและการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ควบคู่กับการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยและประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย พร้อมทั้งขยายบทบาทของระบบการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านองค์กรต่างๆ

           4. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง การใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกล ให้มีการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้โรงเรียนอย่างทั่วถึง รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศด้วย

         5. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ให้มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้สอดรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของภาคการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเร่งผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพและมีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในด้านต่างๆ เช่น ปิโตรเคมี ซอฟต์แวร์ อาหาร สิ่งทอ การท่องเที่ยว และการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการ เป็นต้น ตลอดจนจัดให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพและสานต่อการขยายบทบาทศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

          6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำนาจการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาอย่างกว้างขวาง ด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้พร้อมรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษา และปรับระเบียบวิธีเพื่อให้ อปท.สามารถสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

         7. ส่งเสริมกลไกการบริหารจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยครอบคลุมระบบการวางแผน การบริหารจัดการ การกำกับดูแล และการติดตามประเมินผล เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการปรับกลยุทธ์ของการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

               ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแผนงานและโครงการต่างๆ ที่จะรองรับนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว เพราะนโยบายส่วนใหญ่เป็นนโยบายที่ต่อเนื่องกับรัฐบาลที่ผ่านมา เช่น โครงการ e – learning โครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มีสถานที่รองรับอยู่แล้ว ทั้งห้องสมุดมีชีวิต อุทยานการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต่างๆ ศูนย์พัฒนาด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ และศูนย์บำบัดและพัฒนาบุคคลในด้านต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการพร้อมปรับปรุงและพัฒนาให้ตรงใจนักเรียน และประชาชนให้มากขึ้น
นอกจากนี้ นายศรีเมือง เจริญศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นว่าควรจัดทำแผนแม่บท เพื่อการจัดการศึกษาทางไกล หรือ Interactive learning เพราะว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน่วยงานที่มีสื่อด้านการศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถถ่ายทอดรายการด้านการศึกษา รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา หรือ ETV และวิทยุเพื่อการศึกษา

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ปัญญา/ข่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์