ตามไปดูเด็กนักเรียนเชียงราย... ’ค้นคนดี’
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2551

      

ตามไปดูเด็กนักเรียนเชียงราย... 'ค้นคนดี'
Source - เดลินิวส์ (Th)

          จัดเวทีสนทนา 'คุณธรรม' นำทางสร้างสังคมคำว่า “คุณธรรม-จริยธรรม” ที่ครู  หรือผู้ใหญ่ มักพูดกรอกหูเด็ก ๆ ทุกวัน ท่ามกลาง “วิกฤติจริยธรรม” ในสังคมไทยที่ลดน้อยถอยลงทุกวัน
          “คุณธรรม-จริยธรรม” จึงเป็นนาม ธรรมแห่งคุณลักษณะของผู้คน โดยเฉพาะ   เด็กไทยในยุคดิจิทัล และอิทธิพลสื่อสารเข้ามา  ครอบงำ แม้ว่าจะมีคำพูดที่ว่า “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด” หรือ “เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่  ในวันหน้า” ที่น่าจะเป็นคำตอบได้ดีถึง       “คุณธรรม-จริยธรรม” ซึ่งพฤติกรรมผู้ใหญ่ในวันนี้น่าจะเป็นสื่อและต้นแบบที่เตะตา-โดนใจ เด็ก ๆ ได้มากที่สุด  มากกว่าตำรา ตัวหนังสือ คำบอกเล่าหรือคำสั่งสอนใด ๆ ด้วยซ้ำไป
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมแผนที่คนดี “เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามกลยุทธ์ที่ 1 “คุณธรรมนำความรู้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสสัมผัสถึงคุณลักษณะเด็กไทยที่สังคมไทยพึงประสงค์ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สามัคคี สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ และมีความกตัญญู
          สำหรับบรรยากาศกิจกรรม “แผนที่คนดี เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” ที่ว่านี้ จัดขึ้นที่  หอประชุม 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จาก อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย และอ.เวียงเชียงรุ้ง ที่ผ่านการคัดกรอง เรียนรู้ทักษะการค้นหาคนดีในสังคม การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ การเขียนข่าวบรรยาย พร้อมกับนำข้อมูลภาพ-ข้อเขียนซึ่งเกี่ยวกับ “คนดีที่ค้นพบ” พรินต์เอาต์และผนึกเข้ากับฟิวเจอร์บอร์ดหลากสี ขนาดกว้าง-ยาว 50x80 ซม. ตกแต่งมุมภาพ วางกรอบออกแบบอย่างอิสระ นำมาจัดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเด็ก ๆ ได้นำ “คนดี” ที่ตนค้นพบมาแสดง และบอกเล่าถึงคุณธรรมความดีที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของใครต่อใครในสังคม ในหน่วยงานกระทั่งในบ้านหลังเล็ก ๆ อันแสนจะอบอุ่นตลบอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก ความผูกพัน
          นายอรรณพ สุวรรณชาติ รอง ผอ.สพท. เชียงราย เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมนิทรรศการ      “แผนที่คนดี เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” นั้น ชื่อบอกชัดเจนแล้วว่า เป็นการค้นหาความดีโดยเด็ก ๆ แล้วนำมาบอกเล่าด้วยการผลิตสื่อ ซึ่งในที่นี้ได้กำหนดให้เป็นการบอกเล่าผ่านทางสื่อภาพถ่ายบุคคลคนดี กิจกรรมชี้ชัดถึงความดี คุณลักษณะที่เด็ก ๆ ค้นพบ และการบันทึกความรู้สึกของเด็ก ๆ สั้น ๆ ประมาณ 1 หน้ากระดาษเอ 4 ซึ่งคนดีทุกวัยทุกเพศทุกสาขาอาชีพที่เด็ก ๆ ค้นพบและนำมาเสนออย่างภาค ภูมิใจนี้จะเป็นต้นแบบหนึ่งของคนดีที่เด็ก ๆ จะได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งท้ายที่สุดก็ย่อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของเด็ก ๆ ผู้ค้นพบได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามรอยคนดีที่ตนไปพบมา
          ภาพของเด็ก ๆ ในเครื่องแบบนักเรียนสุภาพเรียบร้อยพร้อมกับแบบอย่างคนดีที่ตนค้นพบกับการเล่าสู่กันฟังด้วยบรรยากาศง่าย ๆ โดยการซักถามของทีมวิทยากรประจำเวที คือ นางสาวนวลศรี ธิราช ศึกษานิเทศก์, นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และนางสุวัฒนา ภูรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ทำให้เด็ก ๆ และผู้ชมรายรอบต่างประทับใจกับ “คุณธรรม-จริยธรรม” คนดีต่างลักษณะ ต่างคุณงามความดี เช่น เรื่องราวของ “ลุงนึกคนขยัน” ที่บันทึกโดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย, “ลุงแม็กผู้ทรนง” บันทึกโดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
          ตัวอย่างของคนดีในสังคม หากเราหยิบประเด็นการทำความดีนั้นมาปฏิบัติ จะสามารถสร้างสังคมให้เกิดการน่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังสร้างความสามัคคีของคนไทยในชาตินั่นเอง.กริช  มากกุญชร--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์