ตามไปดูเด็กนักเรียนเชียงราย... ’ค้นคนดี’
  ข่าวทั้งหมด
8 ตุลาคม 2551

      

ตามไปดูเด็กนักเรียนเชียงราย... 'ค้นคนดี'
Source - เดลินิวส์ (Th)

          จัดเวทีสนทนา 'คุณธรรม' นำทางสร้างสังคมคำว่า “คุณธรรม-จริยธรรม” ที่ครู  หรือผู้ใหญ่ มักพูดกรอกหูเด็ก ๆ ทุกวัน ท่ามกลาง “วิกฤติจริยธรรม” ในสังคมไทยที่ลดน้อยถอยลงทุกวัน
          “คุณธรรม-จริยธรรม” จึงเป็นนาม ธรรมแห่งคุณลักษณะของผู้คน โดยเฉพาะ   เด็กไทยในยุคดิจิทัล และอิทธิพลสื่อสารเข้ามา  ครอบงำ แม้ว่าจะมีคำพูดที่ว่า “เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด” หรือ “เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่  ในวันหน้า” ที่น่าจะเป็นคำตอบได้ดีถึง       “คุณธรรม-จริยธรรม” ซึ่งพฤติกรรมผู้ใหญ่ในวันนี้น่าจะเป็นสื่อและต้นแบบที่เตะตา-โดนใจ เด็ก ๆ ได้มากที่สุด  มากกว่าตำรา ตัวหนังสือ คำบอกเล่าหรือคำสั่งสอนใด ๆ ด้วยซ้ำไป
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดให้มีกิจกรรมแผนที่คนดี “เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามกลยุทธ์ที่ 1 “คุณธรรมนำความรู้” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ ให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้มีโอกาสสัมผัสถึงคุณลักษณะเด็กไทยที่สังคมไทยพึงประสงค์ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สามัคคี สะอาด สุภาพ มีน้ำใจ และมีความกตัญญู
          สำหรับบรรยากาศกิจกรรม “แผนที่คนดี เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” ที่ว่านี้ จัดขึ้นที่  หอประชุม 2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม จาก อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย และอ.เวียงเชียงรุ้ง ที่ผ่านการคัดกรอง เรียนรู้ทักษะการค้นหาคนดีในสังคม การบันทึกข้อมูล การสัมภาษณ์ การถ่ายภาพ การเขียนข่าวบรรยาย พร้อมกับนำข้อมูลภาพ-ข้อเขียนซึ่งเกี่ยวกับ “คนดีที่ค้นพบ” พรินต์เอาต์และผนึกเข้ากับฟิวเจอร์บอร์ดหลากสี ขนาดกว้าง-ยาว 50x80 ซม. ตกแต่งมุมภาพ วางกรอบออกแบบอย่างอิสระ นำมาจัดนิทรรศการและเสวนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน โดยเด็ก ๆ ได้นำ “คนดี” ที่ตนค้นพบมาแสดง และบอกเล่าถึงคุณธรรมความดีที่ตนได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับของใครต่อใครในสังคม ในหน่วยงานกระทั่งในบ้านหลังเล็ก ๆ อันแสนจะอบอุ่นตลบอบอวลด้วยกลิ่นอายแห่งความรัก ความผูกพัน
          นายอรรณพ สุวรรณชาติ รอง ผอ.สพท. เชียงราย เขต 1 กล่าวว่า กิจกรรมนิทรรศการ      “แผนที่คนดี เยาวชนค้นธรรม นำสื่อความดี” นั้น ชื่อบอกชัดเจนแล้วว่า เป็นการค้นหาความดีโดยเด็ก ๆ แล้วนำมาบอกเล่าด้วยการผลิตสื่อ ซึ่งในที่นี้ได้กำหนดให้เป็นการบอกเล่าผ่านทางสื่อภาพถ่ายบุคคลคนดี กิจกรรมชี้ชัดถึงความดี คุณลักษณะที่เด็ก ๆ ค้นพบ และการบันทึกความรู้สึกของเด็ก ๆ สั้น ๆ ประมาณ 1 หน้ากระดาษเอ 4 ซึ่งคนดีทุกวัยทุกเพศทุกสาขาอาชีพที่เด็ก ๆ ค้นพบและนำมาเสนออย่างภาค ภูมิใจนี้จะเป็นต้นแบบหนึ่งของคนดีที่เด็ก ๆ จะได้นำไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งท้ายที่สุดก็ย่อมที่จะเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งของเด็ก ๆ ผู้ค้นพบได้ประพฤติและปฏิบัติตนตามรอยคนดีที่ตนไปพบมา
          ภาพของเด็ก ๆ ในเครื่องแบบนักเรียนสุภาพเรียบร้อยพร้อมกับแบบอย่างคนดีที่ตนค้นพบกับการเล่าสู่กันฟังด้วยบรรยากาศง่าย ๆ โดยการซักถามของทีมวิทยากรประจำเวที คือ นางสาวนวลศรี ธิราช ศึกษานิเทศก์, นายสุวิทย์ บุษรากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งพระบาท และนางสุวัฒนา ภูรีโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวง ทำให้เด็ก ๆ และผู้ชมรายรอบต่างประทับใจกับ “คุณธรรม-จริยธรรม” คนดีต่างลักษณะ ต่างคุณงามความดี เช่น เรื่องราวของ “ลุงนึกคนขยัน” ที่บันทึกโดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย, “ลุงแม็กผู้ทรนง” บันทึกโดยนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
          ตัวอย่างของคนดีในสังคม หากเราหยิบประเด็นการทำความดีนั้นมาปฏิบัติ จะสามารถสร้างสังคมให้เกิดการน่าอยู่ยิ่งขึ้น และยังสร้างความสามัคคีของคนไทยในชาตินั่นเอง.กริช  มากกุญชร--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 8 ต.ค. 2551--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เดลินิวส์
533 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.90  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์