รวมค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย
  ข่าวทั้งหมด
6 พฤษภาคม 2558

      

      

 ค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย

เกริ่นนำค่านิยม 12 ประการกับการศึกษาไทย http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40502&Key=news_research
ค่านิยมที่ 1 มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40508&Key=news_research
ค่านิยมที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40525&Key=news_research
ค่านิยมที่ 3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40547&Key=news_research
ค่านิยมที่ 4 ใฝ่หาความรู้ทั้งทางตรงและทางอ้อม http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40640&Key=news_research
ค่านิยมที่ 5 รักษาวัฒนธรรมไทย http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40642&Key=news_research
ค่านิยมที่6 มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40646&Key=news_research
ค่านิยมที่ 7 เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41008&Key=news_research
ค่านิยมที่ 8 มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41028&Key=news_research
ค่านิยมที่ 9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=40999&Key=news_research
ค่านิยมที่ 10 รู้จักดำรงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41006&Key=news_research
ค่านิยมที่ 11 มีความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41113&Key=news_research
ค่านิยมที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอง http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=41114&Key=news_research


Download รวมทั้ง 12 ค่านิยม ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
491 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์