นโยบายการประชาสัมพันธ์ ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
17 มีนาคม 2558

       ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ - พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้ทุกกระทรวงได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละกระทรวง โดยให้แต่ละกระทรวงแต่งตั้งโฆษก รองโฆษก และคณะทำงานการประชาสัมพันธ์ เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและทิศทางการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนรับทราบและเข้าใจในการทำงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อการปฏิบัติงาน

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้มีคำสั่งของกระทรวงฯ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องรวม 4 ชุด ดังนี้

แต่งตั้งนายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558

 • แต่งตั้งนางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ และนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558

 • แต่งตั้งโฆษกองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 คือ
  - นางผานิตย์ มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นโฆษกประจำสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.)
  - นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นโฆษกประจำสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
  - นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
  - นายสุภัทร จำปาทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นโฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  - นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นโฆษกประจำสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

 • แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
  - ในส่วนของคณะกรรมการฯ มีนาย
  อมรวิชช์ นาครทรรพ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานกรรมการ โดยมีนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขานุการ
  - ในส่วนของคณะทำงาน มีนางนิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะทำงาน และหัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สป. เป็นเลขานุการ • โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการได้ให้นโยบายการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นในการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 7 ด้าน คือ 1) เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ที่มีการนำหลักการปฏิบัติการข่าวสาร หรือ Information Operations : IO ซึ่งเป็นเรื่องที่กว้างขวางอย่างมากมาใช้ เพื่อเน้นการนำข้อมูลข่าวสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานให้มากที่สุด 2) เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ตรงกับความต้องการ 3) เน้นการประชาสัมพันธ์แบบต่อเนื่อง 4) เน้นการประชาสัมพันธ์ที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจ 5) เน้นการประชาสัมพันธ์ที่เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 6) เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ 7) เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างประหยัดและคุ้มค่า

    
    
  นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือถึงแผนประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการในรอบปี 2558 ที่จะมีการสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทาง ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สื่อเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ โดยที่ประชุมขอให้บูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานองค์กรหลัก การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางใดที่ยังกระจัดกระจายหรือเป็นไปในลักษณะต่างคนต่างทำ ก็ควรนำมายุบรวมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่า พร้อมทั้งขอให้แต่ละองค์กรหลักจัดเตรียมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับข่าวที่มีผลกระทบหรือข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง เพื่อรายงานให้โฆษกกระทรวงและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงรับทราบโดยเร็ว เช่น ประเด็นโรงเรียนกวดวิชา หรือประเด็นที่มีแนวโน้มจะมีการพูดถึงกันอย่างมากในช่วงเปิดภาคเรียน เช่น แป๊ะเจี๊ยะ การรับนักเรียน ฯลฯ

  ส่วนโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้นำ Social Media เช่น Facebook มาใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น รวมทั้งการนำ Infographic มาประกอบข่าว ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและแพร่หลายได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วมาก


  ภาพ สถาพร ถาวรสุข

  รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า สป.ยังได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ ที่จะให้กลุ่มสารสนเทศ สป. ซึ่งแต่เดิมอยู่ภายใต้สำนักอำนวยการ สป. เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง ขึ้นตรงกับปลัดกระทรวง โดยการเสนอจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการนี้ เป็นการปรับปรุงโครงสร้างภายในของ สป. ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยในหลักการที่ควรจะมีการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของทุกองค์กรหลักให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากองค์กรหลักอื่นๆ จะพิจารณาปรับโครงสร้างภายในด้านการประชาสัมพันธ์ ก็ขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์กรหลัก คือ สำนักสื่อสารสาธารณะ สกศ.  ได้ปรับโครงสร้างเป็นการภายในในลักษณะดังกล่าวมากว่า 8 ปีแล้ว

  บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  สรุป/รายงาน
  16/3/2558  แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  405 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

   
  ชื่อ : :
  รูปภาพแสดงอารมณ์
  รูปภาพ : :
  ความคิดเห็น :
       
   

   

  RSS
  ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
   
   
   
   
  moe
  การจัดส่งข้อมูล e-Library

  ........
  moe
  moe
  Dashboard สถิติการการศึกษา

  การจัดส่งข้อมูล e-Library

  เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

  แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

  moe
  moe
  การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

  รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
  moe
  moe
  คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
  จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
  สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
  moe

  moe
  วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
  moe
  -->
  moe
  ค่านิยม 12 ประการ
  .
  โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
  .
  วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
  .
  moe
  moe
  Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
  สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
  เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
  รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
  moe
  moe
  เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
  เชิญร่วม facebook กับ สป.
  เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
  moe
  moe
  moe

  moe moe
    อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6    7
     8    9    10    11    12    13    14
     15    16    17    18    19    20    21
     22    23    24    25    26    27    28
     29    30    31        


  moe
  moe
  banner กระทรวงศึกษาธิการ
  ลำดับที่ผู้เข้าชม
  moe
  moe
  w3c
  moe


   
    โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
    ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
    ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
    กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
    ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
    แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  แผนผังเว็บไซต์