ประชุม (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู
  ข่าวทั้งหมด
3 กุมภาพันธ์ 2558

      


         เลขาธิการสภาการศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  โดยมีประเด็นสำคัญคือการพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ณ ห้องประชุมศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
  

        ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู ในหลายประเด็นสำหรับการวางกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ “ยกระดับคุณภาพครูให้เป็นครูมืออาชีพมีสมรรถนะเหมาะสมกับการเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑” และให้ความสำคัญต่อทิศทางการผลิตครูทั้งระบบอย่างเหมาะสมกับการต้องการใช้งานครูทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา สามารถดึงคนเก่ง คนดี คนมีฝีมือ เข้ามาสู่อาชีพครูเพื่อสร้างเบ้าหลอมเยาวชนที่มีคุณภาพ มีทักษะการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน
   
        รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาครู ได้ให้ความสำคัญต่อการผลิตและพัฒนาครูในระยะยาว ๒๐ ปี จึงต้องวางยุทธศาสตร์และเป้าหมายการดำเนินงานให้ชัดเจน แก้ปัญหาในระบบครูให้ตรงจุด และรับฟังสภาพปัญหาอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะปัญหาสายงานครูที่ยังขาดแคลน เช่น ครูช่างอุตสาหกรรม ครูเกษตรกรรม ครูในสายผลิตและการให้บริการ ฯลฯ โดยเบื้องต้นคณะทำงานของ สกศ. ได้มีข้อสรุปเสนอให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) พิจารณาปรับข้อกำหนดการจัดจ้างครูในสายขาดแคลนตามสมรรถนะ ประสบการณ์ และทักษะ มากกว่าพิจารณาตามวุฒิการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาครูในสายขาดแคลนให้ได้รับค่าตอบแทนสูงขึ้น

        นายอมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในคณะอนุกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นว่า สิ่งที่ต้องปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างกรอบคิดแบบใหม่ให้เด็กรู้จักทักษะการใช้ชีวิต และการประกอบอาชีพ ไม่ใช่รู้จักแต่ท่องจำหรือแค่วิชาการเท่านั้น ประเด็นนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรแก้ปัญหาทั้งเรื่องหลักสูตร และแนวคิดการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ทั้งระบบไม่ใช่อิงกับกระแสสังคมมากเกินไป เรื่องการกวดวิชาเพื่อสอบแข่งขันกันจนทำให้พัฒนาการด้านการใช้ชีวิตของเด็กขาดหายไป หากได้ข้อสรุปจะเป็นกรอบที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอกรอบ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ภายในกำหนดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ และทาง สปช. จะเร่งสรุปยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาได้ภายในวันที่ ๑๐ เมษายนนี้

        นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ อนุกรรมการฯ สายสื่อมวลชน แสดงความเห็นและเป็นห่วงว่า สิ่งที่สมควรเร่งปฏิรูปและสร้างจุดร่วมทั้งในการผลิตและพัฒนาครูคือ การสร้างจิตวิญญาณความเป็นครูให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม สำหรับผู้ประกอบอาชีพครูปัจจุบันขาดหายไปทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของอาชีพคนเป็นครู รวมทั้งกระบวนการตั้งกลไกระดับชาติขึ้นมาเพื่อดูแลการผลิตและพัฒนาครู ไม่ควรมีอำนาจหน้าที่ทับซ้อน หรือทำซ้ำกัน เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครูที่ชัดเจนและตรงเป้าหมายมากขึ้น

 
  

ข่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บำรุง เฉียบแหลม
278 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์