ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค ครั้งที่ 51
  ข่าวทั้งหมด
29 กันยายน 2551

      

      ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค  ครั้งที่  51 ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2551  ณ ศูนย์อินโนเทค เกซอนซิตี้ ประเทศฟิลิปปินส์  ได้กล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุมว่ามีความชื่นชมในความสำเร็จของศูนย์อินโนเทคในการจัดประชุมฯ รวมถึงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมด้านนวัตกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การให้การสนับสนุนและความร่วมมือที่ดีระหว่างกันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การศึกษาในศตวรรษที่ 21 จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมการพัฒนาให้สามารถรองรับกับโลกสมัยใหม่ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลาย  ดังนั้น ภารกิจหลักของทุกรัฐบาลไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเท่านั้น แต่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย สำหรับผู้ที่เป็นนักการศึกษาควรต้องมีการวางแผนโครงการที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็ยังมีช่องว่างมากในเรื่องโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษา เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้โลกเปิดรับกับแนวทางใหม่ๆ ในการให้การศึกษา จึงเชื่อมั่นว่าทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่สามารถแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเป็นสาขาความชำนาญของศูนย์อินโนเทค โดยประเทศสมาชิกจะได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดช่องว่างในเรื่องคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงเรื่องการจัดการด้านการศึกษาของไทยในรูปแบบการกระจายอำนาจทางการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ในท้ายสุดได้ยกตัวอย่าง โครงการ ICeXCELS ที่ศูนย์ฯ ดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จและได้รับการยกย่องจากยูเนสโกอีกด้วย โดยขอให้ศูนย์ฯ ดำเนินงานให้เป็นไปตามพันธกิจที่วางไว้ให้บรรลุผลทุกประการ  

     การประชุมคณะกรรมการบริหารของศูนย์อินโนเทค จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาของศูนย์ฯ ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ทั้งด้านนโยบาย โครงการ กิจกรรมและการงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   โดยจะนำเสนอที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของซีมีโอและสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกซีมีโอในฐานะกรรมการบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการซีมีโอ ประเทศไทยจะทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 โดยเริ่มครั้งแรก เมื่อการประชุมฯ ครั้งที่ 50 ที่ประเทศไทย เมือเดือนพฤศจิกายน 2550 สำหรับการประชุมฯ  ครั้งที่ 52 คาดว่าจะกำหนดจัดประมาณเดือนตุลาคม 2552 ที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม

+ Opening Address by Dr. Chinnapat Bhumirat,   Permanent Secretary, Ministry of Education, Thailand at the 51 st Governing Board Meeting of SEAMEO INNOTECH September 24, 2008


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์