สพฐ.ตั้งประธานกรรมการเขตการศึกษา 182 เขตพื้นที่
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2551

      

สพฐ.ตั้งประธานกรรมการเขตการศึกษา 182 เขตพื้นที่
Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

          สพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา182 เขตพื้นที่การศึกษา แทนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตพื้นที่ฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีผลตั้งแต่บัดนี้
          วันนี้ (11 ก.ย.) นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า นายชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 182 เขตพื้นที่การศึกษา แทนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตพื้นที่ฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 7 เขตที่ตั้งใหม่ ส่วนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ปัตตานี เขต 3 และ นราธิวาส เขต 3 นั้น ได้มีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 182 เขตพื้นที่ฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้ มีรายชื่อดังนี้
          เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กทม.เขต 2 รศ.สุพักตร์ พิบูลย์ กทม. เขต 3 นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ กระบี่ นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล กาญจนบุรี เขต 1 นายอำนาจ ผการัตน์ กาญจนบุรี เขต 2 นายสุขุม ครุฑฑานนท์ กาญจนบุรี เขต 3 พันเอก(พิเศษ) สุรินทร์ จันทร์เพียร กาญจนบุรี เขต 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร กาฬสินธุ์ เขต 1 นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ กาฬสินธุ์ เขต 3 นายวิเศษ ศรียางค์ กำแพงเพชร เขต 1 นายประเทือง เกตุอ่ำ กำแพงเพชร เขต 2 นายสุวิทย์ รัตนากร ขอนแก่น เขต 1 นายวรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ขอนแก่น เขต 2 นายถนอม บุญมา ขอนแก่น เขต 3 นายศักดิ์สิทธ์ ถิรทัฬหกุล ขอนแก่น เขต 4 นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ขอนแก่น เขต 5 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ จันทบุรี เขต 1 รศ.เฉลา ประเสริฐสังข์ จันทบุรี เขต 2 พลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาลี เกษมรัติ ฉะเชิงเทรา เขต 2 พันเอกพงษ์แก้ว อัศวเวทสถิต ชลบุรี เขต 1 นายมนตรี แย้มกสิกร ชลบุรี เขต 2 นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ชลบุรี เขต 3 นายอนันต์ พระเดโช ชัยนาท นายประภากร สมิติ ชัยภูมิ เขต 1 นายอรุณ ปรางค์ชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ชัยภูมิ เขต 3 นายสมชัย เคนจัตุรัส ชุมพร เขต 1 นายพินัย อนันตพงศ์ ชุมพร เขต 2 นายลักษไชย มลอุ่น เชียงราย เขต 1 นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ เชียงราย เขต 2 นายประเสริฐ กันธะวัง
          เชียงราย เขต 3 นายวรเกียรติ สมสร้อย เชียงราย เขต 4 นายสว่าง ไชยปันดิ เชียงใหม่ เขต 1 นายคณิต ธนูธรรมเจริญ เชียงใหม่ เขต 2 นายรังสรรค์ จันต๊ะ เชียงใหม่ เขต 3 นายสมพงศ์ ค่ายคำ เชียงใหม่ เขต 4 นายเฉลิม รัชชนะกุล เชียงใหม่ เขต 5 นายปฐม หล้าพระบาง เชียงใหม่ เขต 6 นายอินสน แสนใจบาล
          ตรัง เขต 1 รศ.สุวิมล เขี้ยวแก้ว ตรัง เขต 2 นายสมมาตร แก้วลาย ตราด นายปรีชา ซื่อกำเนิด ตาก เขต 1 นายสุวรรณ ขันธเลิศ ตาก เขต 2 นายสมนึก ยุวพันธุ์ นครนายก นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ นครปฐม เขต 1 นายสุทัศน์ ปทะวานิช นครปฐม เขต 2 นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ นครพนม เขต 1 นายบุญสนอง บุญมี นครพนม เขต 2 นายเดชา แก้วเชื่อม
          นครราชสีมา เขต 1 รศ.ประสาท สืบค้า นครราชสีมา เขต 2 นายสุนันท์ คำกอง นครราชสีมา เขต 3 รศ.สมพงษ์ สิงหะพล นครราชสีมา เขต 4 นายวินัย ธรรมภักดี นครราชสีมา เขต 5 นายวัฒนา พงษ์ศิริ นครราชสีมา เขต 6 นายสงบ ลิไธสง นครราชสีมา เขต 7 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก นครศรีธรรมราช เขต 1 นายไมตรี จันทรา นครศรีธรรมราช เขต 2 นายประเวช พรหมปาน นครศรีธรรมราช เขต 3 นายสุคนธ์ แสงประทุม นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุชน ลิ้มโอภาส นครสวรรค์ เขต 1 นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล นครสวรรค์ เขต 2 นายอานนท์ อภิญญานุวัฒน์ นครสวรรค์ เขต 3 นายกวี กิตติสถาพร นนทบุรี เขต 1 นายวินัย วิไลลักษณ์ นนทบุรี เขต 2 รศ.สุพักตร์ พิบูลย์ นราธิวาส เขต 1 นายฮานาปี แวมิง นราธิวาส เขต 2 นายนิเมธ พรหมพยัต น่าน เขต 1 รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ น่าน เขต 2 นายประสิทธิ์ สุดใจ
          บุรีรัมย์ เขต 1 นายนิวัติ ตังวัฒนา บุรีรัมย์ เขต 2 นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน บุรีรัมย์ เขต 3 นายเหมือน รักสนาม บุรีรัมย์ เขต 4 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ปทุมธานี เขต 1 รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ปทุมธานี เขต 2 นายชาติชาตรี โยสีดา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายเอื้อม จันทร์สุขโข ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปานชัย บวรรัตนปราณ ปราจีนบุรี เขต 1 นายจงกล ชมพันธุ์ ปราจีนบุรี เขต 2 นายธีระวัฒน์ อัตตโยธิน ปัตตานี เขต 1 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ปัตตานี เขต 2 ผศ.วิชิต หลักทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสิทธิศักดิ์ วงค์อ่อน พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ พะเยา เขต 1 นายอุทิศ วิไลแก้ว พะเยา เขต 2 นายวีระ พงศ์นภารักษ์ พังงา นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ พัทลุง เขต 1 นายสามารถ หมวดมณี พัทลุง เขต 2 นางนาที รัชกิจประการ พิจิตร เขต 1 นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล พิจิตร เขต 2 นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ พิษณุโลก เขต 1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา พิษณุโลก เขต 2 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา พิษณุโลก เขต 3 นายเกษตร มุกข์ดา เพชรบุรี เขต 1 นายปริญญา อุดมทรัพย์ เพชรบุรี เขต 2 นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล เพชรบูรณ์ เขต 1 นายประเวช สุขพอดี เพชรบูรณ์ เขต 2 นายชิต กรมกอง เพชรบูรณ์ เขต 3 รศ.เปรื่อง จันดา แพร่ เขต 1 นายถนอม อินกัน แพร่ เขต 2 นายเสนีย์ เทพศุภร ภูเก็ต รศ.ชิรวัฒน์ นิจเนตร มหาสารคาม เขต 1 นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ มหาสารคาม เขต 2 นายชัยวัฒน์ รัฐขจร มหาสารคาม เขต 3 นายสนอง สีพาฤทธิ์ มุกดาหาร นายสายันต์ บุญลี
          แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายจรูญ คำนวนตา แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายเดชา สัตถาผล ยโสธร เขต 1 นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ยโสธร เขต 2 นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ยะลา เขต 1 นายกิติ มหัตธีระ ยะลา เขต 2 นายปลื้ม บุญรัศมี ร้อยเอ็ด เขต 1 นายประภาษ นันโท ร้อยเอ็ด เขต 2 นายประชุม ศิริ ร้อยเอ็ด เขต 3 นายเชิดชัย สารบรรณ ระนอง นายสหัส สัจจา ระยอง เขต 1 นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ระยอง เขต 2 นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ ราชบุรี เขต 1 ผศ.โสภณ พวงสุวรรณ ราชบุรี เขต 2 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ลพบุรี เขต 1 ผศ.สรายุทธ เสงี่ยม ลพบุรี เขต 2 ผศ. สุรพงษ์ ปนาทกูล ลำปาง เขต 1 ผศ. เล็ก แสงมีอานุภาพ ลำปาง เขต 2 นายสมบูรณ์ ปิงกาวี ลำปาง เขต 3 นายณรงค์ คิดอ่าน ลำพูน เขต 1 นายสุรพล ฤทธิ์มณี ลำพูน เขต 2 นายอินทร ลังการ์สิทธิ์ เลย เขต 1 รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก เลย 2 พระราชบัณฑิต เลย เขต 3 นายภุชงค์ สุทธิ ศรีสะเกษ เขต 1 นายเกษม สืบเสน ศรีสะเกษ เขต 2 นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช ศรีสะเกษ เขต 3 นายอำนวย มีศรี ศรีสะเกษ เขต 4 นายมนูญ จันทร์ซ้าย สกลนคร เขต 1 นายสมศักดิ์ เหมทานนท์ สกลนคร เขต 2 นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา สกลนคร เขต 3 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร สงขลา เขต 1 นายโสภาค วิริโยธิน สงขลา เขต 2 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ สงขลา เขต 3 ผศ.ภิญโญ ช่างสาน สตูล นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง สมุทรปราการ เขต 1 นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ สมุทรปราการ เขต 2 พลเอกอำนาจ มีกลิ่นหอม สมุทรสาคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
          สระแก้ว เขต 1 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ สระแก้ว เขต 2 พระโสภณพุทธิธาดา สระบุรี เขต 1 นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย สระบุรี เขต 2 นายวราวุธ ศรีถาพร สิงห์บุรี นายวินัย รอดจ่าย สุโขทัย เขต 1 รศ.มังกร ทองสุขดี สุโขทัย เขต 2 นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด สุพรรณบุรี เขต 1 นายยอดชาย สุจิตต์ สุพรรณบุรี เขต 2 นายวิศาล ตันติไพจิตร สุพรรณบุรี เขต 3 นายสมชาย กลางวงษ์ สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายปิยพจน์ สุเมธาอักษร สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายดำเนิน เพชรสวัสดิ์ สุรินทร์ เขต 1 นายประเสริฐ ธุรานุช สุรินทร์ เขต 2 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล สุรินทร์ เขต 3 นายวันชัย อุดมสิน หนองคาย เขต 1 นายชะโลม ตรีศักดิ์ หนองคาย เขต 2 นายนภดล ผดุงศรี หนองคาย เขต 3 นายสุพกิจ กงบุราณ หนองบัวลำภู เขต 1 นายชยพัทธ์ ยางศรี หนองบัวลำภู เขต 2 นายวิชัช ละเอียดอ่อง
          อ่างทอง นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา อำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ ขันดี อุดรธานี เขต 1 นายเชวง ชื่นตา อุดรธานี เขต 2 นายสิทธิพงษ์ ทะวาปี อุดรธานี เขต 3 นายบุญกอง รอบรู้ เอุดรธานี เขต 4 นายอนงค์ อรดี อุตรดิตถ์ เขต 1 ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ อุตรดิตถ์ เขต 2 นายเสถียร พุฒิเมธางกูร อุทัยธานี เขต 1 นายสายัณห์ แกล้วกสิกรรม อุทัยธานี เขต 2 นายวิโรจน์ เทศนา อุบลราชธานี เขต 1 นายประศาสน์ สายลุน อุบลราชธานี เขต 2 นายประธาน เรืองแสน อุบลราชธานี เขต 3 นายศุภสร ภาเรือง อุบลราชธานี เขต 4 นายสันต์ชัย พุทธบุญ อุบลราชธานี เขต 5 นายประมวล แสวงสาย--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
1436 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.01  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์