สพฐ.ตั้งประธานกรรมการเขตการศึกษา 182 เขตพื้นที่
  ข่าวทั้งหมด
12 กันยายน 2551

      

สพฐ.ตั้งประธานกรรมการเขตการศึกษา 182 เขตพื้นที่
Source - ผู้จัดการออนไลน์ (Th)

          สพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา182 เขตพื้นที่การศึกษา แทนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตพื้นที่ฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีผลตั้งแต่บัดนี้
          วันนี้ (11 ก.ย.) นายพิษณุ ตุลสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า นายชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในคำสั่ง สพฐ.แต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 182 เขตพื้นที่การศึกษา แทนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 175 เขตพื้นที่ฯ ที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และแต่งตั้งประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 7 เขตที่ตั้งใหม่ ส่วนประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 ปัตตานี เขต 3 และ นราธิวาส เขต 3 นั้น ได้มีการแต่งตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 182 เขตพื้นที่ฯ มีผลตั้งแต่บัดนี้ มีรายชื่อดังนี้
          เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) เขต 1 ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กทม.เขต 2 รศ.สุพักตร์ พิบูลย์ กทม. เขต 3 นายพยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ กระบี่ นายสมศักดิ์ บุรินทร์กุล กาญจนบุรี เขต 1 นายอำนาจ ผการัตน์ กาญจนบุรี เขต 2 นายสุขุม ครุฑฑานนท์ กาญจนบุรี เขต 3 พันเอก(พิเศษ) สุรินทร์ จันทร์เพียร กาญจนบุรี เขต 4 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร กาฬสินธุ์ เขต 1 นายบัณฑิต ชนะกาญจน์ กาฬสินธุ์ เขต 2 นายชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ กาฬสินธุ์ เขต 3 นายวิเศษ ศรียางค์ กำแพงเพชร เขต 1 นายประเทือง เกตุอ่ำ กำแพงเพชร เขต 2 นายสุวิทย์ รัตนากร ขอนแก่น เขต 1 นายวรโชติ พัฒน์ดำรงจิตร ขอนแก่น เขต 2 นายถนอม บุญมา ขอนแก่น เขต 3 นายศักดิ์สิทธ์ ถิรทัฬหกุล ขอนแก่น เขต 4 นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ขอนแก่น เขต 5 นายธำรง ชื่นนิรันดร์ จันทบุรี เขต 1 รศ.เฉลา ประเสริฐสังข์ จันทบุรี เขต 2 พลเรือโทเชษฐ โกมลฐิติ ฉะเชิงเทรา เขต 1 นางสาลี เกษมรัติ ฉะเชิงเทรา เขต 2 พันเอกพงษ์แก้ว อัศวเวทสถิต ชลบุรี เขต 1 นายมนตรี แย้มกสิกร ชลบุรี เขต 2 นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ ชลบุรี เขต 3 นายอนันต์ พระเดโช ชัยนาท นายประภากร สมิติ ชัยภูมิ เขต 1 นายอรุณ ปรางค์ชัยภูมิ ชัยภูมิ เขต 2 นายนพดล ฉัตรชัยพลรัตน์ ชัยภูมิ เขต 3 นายสมชัย เคนจัตุรัส ชุมพร เขต 1 นายพินัย อนันตพงศ์ ชุมพร เขต 2 นายลักษไชย มลอุ่น เชียงราย เขต 1 นายวิสุทธิ์ ชินนาพันธ์ เชียงราย เขต 2 นายประเสริฐ กันธะวัง
          เชียงราย เขต 3 นายวรเกียรติ สมสร้อย เชียงราย เขต 4 นายสว่าง ไชยปันดิ เชียงใหม่ เขต 1 นายคณิต ธนูธรรมเจริญ เชียงใหม่ เขต 2 นายรังสรรค์ จันต๊ะ เชียงใหม่ เขต 3 นายสมพงศ์ ค่ายคำ เชียงใหม่ เขต 4 นายเฉลิม รัชชนะกุล เชียงใหม่ เขต 5 นายปฐม หล้าพระบาง เชียงใหม่ เขต 6 นายอินสน แสนใจบาล
          ตรัง เขต 1 รศ.สุวิมล เขี้ยวแก้ว ตรัง เขต 2 นายสมมาตร แก้วลาย ตราด นายปรีชา ซื่อกำเนิด ตาก เขต 1 นายสุวรรณ ขันธเลิศ ตาก เขต 2 นายสมนึก ยุวพันธุ์ นครนายก นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ นครปฐม เขต 1 นายสุทัศน์ ปทะวานิช นครปฐม เขต 2 นายเกียรติศักดิ์ อิชยานันท์ นครพนม เขต 1 นายบุญสนอง บุญมี นครพนม เขต 2 นายเดชา แก้วเชื่อม
          นครราชสีมา เขต 1 รศ.ประสาท สืบค้า นครราชสีมา เขต 2 นายสุนันท์ คำกอง นครราชสีมา เขต 3 รศ.สมพงษ์ สิงหะพล นครราชสีมา เขต 4 นายวินัย ธรรมภักดี นครราชสีมา เขต 5 นายวัฒนา พงษ์ศิริ นครราชสีมา เขต 6 นายสงบ ลิไธสง นครราชสีมา เขต 7 นายประชาธิปไตย คำสิงห์นอก นครศรีธรรมราช เขต 1 นายไมตรี จันทรา นครศรีธรรมราช เขต 2 นายประเวช พรหมปาน นครศรีธรรมราช เขต 3 นายสุคนธ์ แสงประทุม นครศรีธรรมราช เขต 4 นายสุชน ลิ้มโอภาส นครสวรรค์ เขต 1 นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล นครสวรรค์ เขต 2 นายอานนท์ อภิญญานุวัฒน์ นครสวรรค์ เขต 3 นายกวี กิตติสถาพร นนทบุรี เขต 1 นายวินัย วิไลลักษณ์ นนทบุรี เขต 2 รศ.สุพักตร์ พิบูลย์ นราธิวาส เขต 1 นายฮานาปี แวมิง นราธิวาส เขต 2 นายนิเมธ พรหมพยัต น่าน เขต 1 รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์ น่าน เขต 2 นายประสิทธิ์ สุดใจ
          บุรีรัมย์ เขต 1 นายนิวัติ ตังวัฒนา บุรีรัมย์ เขต 2 นายนำส่ง ทรงวัฒนะสิน บุรีรัมย์ เขต 3 นายเหมือน รักสนาม บุรีรัมย์ เขต 4 นายนพวัชร สิงห์ศักดา ปทุมธานี เขต 1 รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ปทุมธานี เขต 2 นายชาติชาตรี โยสีดา ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายเอื้อม จันทร์สุขโข ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายปานชัย บวรรัตนปราณ ปราจีนบุรี เขต 1 นายจงกล ชมพันธุ์ ปราจีนบุรี เขต 2 นายธีระวัฒน์ อัตตโยธิน ปัตตานี เขต 1 ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ปัตตานี เขต 2 ผศ.วิชิต หลักทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา เขต 1 นายสิทธิศักดิ์ วงค์อ่อน พระนครศรีอยุธยา เขต 2 พลเรือเอกปรีชา เตชรัตน์ พะเยา เขต 1 นายอุทิศ วิไลแก้ว พะเยา เขต 2 นายวีระ พงศ์นภารักษ์ พังงา นายเฉลิมศักดิ์ อบสุวรรณ พัทลุง เขต 1 นายสามารถ หมวดมณี พัทลุง เขต 2 นางนาที รัชกิจประการ พิจิตร เขต 1 นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล พิจิตร เขต 2 นายประยุทธ ศรีประสิทธิ์ พิษณุโลก เขต 1 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา พิษณุโลก เขต 2 นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา พิษณุโลก เขต 3 นายเกษตร มุกข์ดา เพชรบุรี เขต 1 นายปริญญา อุดมทรัพย์ เพชรบุรี เขต 2 นายชวลิต จงเจริญชัยสกุล เพชรบูรณ์ เขต 1 นายประเวช สุขพอดี เพชรบูรณ์ เขต 2 นายชิต กรมกอง เพชรบูรณ์ เขต 3 รศ.เปรื่อง จันดา แพร่ เขต 1 นายถนอม อินกัน แพร่ เขต 2 นายเสนีย์ เทพศุภร ภูเก็ต รศ.ชิรวัฒน์ นิจเนตร มหาสารคาม เขต 1 นายรังสรรค์ เพียรอดวงษ์ มหาสารคาม เขต 2 นายชัยวัฒน์ รัฐขจร มหาสารคาม เขต 3 นายสนอง สีพาฤทธิ์ มุกดาหาร นายสายันต์ บุญลี
          แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายจรูญ คำนวนตา แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายเดชา สัตถาผล ยโสธร เขต 1 นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ยโสธร เขต 2 นายศิลป์ ชื่นนิรันดร์ ยะลา เขต 1 นายกิติ มหัตธีระ ยะลา เขต 2 นายปลื้ม บุญรัศมี ร้อยเอ็ด เขต 1 นายประภาษ นันโท ร้อยเอ็ด เขต 2 นายประชุม ศิริ ร้อยเอ็ด เขต 3 นายเชิดชัย สารบรรณ ระนอง นายสหัส สัจจา ระยอง เขต 1 นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล ระยอง เขต 2 นายวิเชียร แสงวงศ์กิจ ราชบุรี เขต 1 ผศ.โสภณ พวงสุวรรณ ราชบุรี เขต 2 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ลพบุรี เขต 1 ผศ.สรายุทธ เสงี่ยม ลพบุรี เขต 2 ผศ. สุรพงษ์ ปนาทกูล ลำปาง เขต 1 ผศ. เล็ก แสงมีอานุภาพ ลำปาง เขต 2 นายสมบูรณ์ ปิงกาวี ลำปาง เขต 3 นายณรงค์ คิดอ่าน ลำพูน เขต 1 นายสุรพล ฤทธิ์มณี ลำพูน เขต 2 นายอินทร ลังการ์สิทธิ์ เลย เขต 1 รศ.วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก เลย 2 พระราชบัณฑิต เลย เขต 3 นายภุชงค์ สุทธิ ศรีสะเกษ เขต 1 นายเกษม สืบเสน ศรีสะเกษ เขต 2 นายวนิชย์ ฤทธิ์เดช ศรีสะเกษ เขต 3 นายอำนวย มีศรี ศรีสะเกษ เขต 4 นายมนูญ จันทร์ซ้าย สกลนคร เขต 1 นายสมศักดิ์ เหมทานนท์ สกลนคร เขต 2 นายไพจิตร กุลตั้งวัฒนา สกลนคร เขต 3 นายพนมพันธ์ ไชยเพชร สงขลา เขต 1 นายโสภาค วิริโยธิน สงขลา เขต 2 นายบัญญัติ จันทน์เสนะ สงขลา เขต 3 ผศ.ภิญโญ ช่างสาน สตูล นายอดิศักดิ์ รุ่งเรือง สมุทรปราการ เขต 1 นายณัฏฐกิตติ์ พลประสิทธิ์ สมุทรปราการ เขต 2 พลเอกอำนาจ มีกลิ่นหอม สมุทรสาคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
          สระแก้ว เขต 1 นางสาวอรนุช ไวนุสิทธิ์ สระแก้ว เขต 2 พระโสภณพุทธิธาดา สระบุรี เขต 1 นายธวัชชัย เทิดเผ่าไทย สระบุรี เขต 2 นายวราวุธ ศรีถาพร สิงห์บุรี นายวินัย รอดจ่าย สุโขทัย เขต 1 รศ.มังกร ทองสุขดี สุโขทัย เขต 2 นายสุวรรณ์ เอี่ยมสะอาด สุพรรณบุรี เขต 1 นายยอดชาย สุจิตต์ สุพรรณบุรี เขต 2 นายวิศาล ตันติไพจิตร สุพรรณบุรี เขต 3 นายสมชาย กลางวงษ์ สุราษฎร์ธานี เขต 1 นายนิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว สุราษฎร์ธานี เขต 2 นายปิยพจน์ สุเมธาอักษร สุราษฎร์ธานี เขต 3 นายดำเนิน เพชรสวัสดิ์ สุรินทร์ เขต 1 นายประเสริฐ ธุรานุช สุรินทร์ เขต 2 นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล สุรินทร์ เขต 3 นายวันชัย อุดมสิน หนองคาย เขต 1 นายชะโลม ตรีศักดิ์ หนองคาย เขต 2 นายนภดล ผดุงศรี หนองคาย เขต 3 นายสุพกิจ กงบุราณ หนองบัวลำภู เขต 1 นายชยพัทธ์ ยางศรี หนองบัวลำภู เขต 2 นายวิชัช ละเอียดอ่อง
          อ่างทอง นายศุทธนะ ธีวีระปัญญา อำนาจเจริญ นายกิตติพงษ์ ขันดี อุดรธานี เขต 1 นายเชวง ชื่นตา อุดรธานี เขต 2 นายสิทธิพงษ์ ทะวาปี อุดรธานี เขต 3 นายบุญกอง รอบรู้ เอุดรธานี เขต 4 นายอนงค์ อรดี อุตรดิตถ์ เขต 1 ผศ.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์ อุตรดิตถ์ เขต 2 นายเสถียร พุฒิเมธางกูร อุทัยธานี เขต 1 นายสายัณห์ แกล้วกสิกรรม อุทัยธานี เขต 2 นายวิโรจน์ เทศนา อุบลราชธานี เขต 1 นายประศาสน์ สายลุน อุบลราชธานี เขต 2 นายประธาน เรืองแสน อุบลราชธานี เขต 3 นายศุภสร ภาเรือง อุบลราชธานี เขต 4 นายสันต์ชัย พุทธบุญ อุบลราชธานี เขต 5 นายประมวล แสวงสาย--จบ--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ผู้จัดการออนไลน์
186 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์