ประวัติศาสตร์ไทย หลักสูตรแกนกลางล่าสุด เพื่อให้หลงตัวเองและคลั่งชาติ
  ข่าวทั้งหมด
29 สิงหาคม 2551

      

Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

Friday, August 29, 2008  04:30

          คอลัมน์ สุวรรณภูมิ สังคมวัฒนธรรม

          โดย ไกรฤกษ์ นานา

          ผมขออนุญาตเขียนมาปรับทุกข์เกี่ยวกับอนาคตทางการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ล่าสุดของผู้นำระดับประเทศของเราเมื่อเร็วๆ นี้ (โปรดดูข้อความล้อมกรอบประกอบตามที่แนบมา)

          ผมรู้สึกทึ่ง แต่ตกใจมากกับกรอบทางความคิดของผู้นำทางการศึกษาของเมืองไทย โดยมีเหตุผลทางความเชื่อต่อไปนี้ :-

          (1) ผมไม่แน่ใจว่า เด็ก ป.1 จะมีองค์ความรู้ และทรรศนะสูงพอที่จะรับรองความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน

          (2) ผมไม่แน่ใจว่าเด็ก ป.2 จะมีองค์ความรู้มากพอที่จะวิเคราะห์วิจารณ์บุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือชาติและสามารถตัดสินใจว่าสิ่งใดควรอนุรักษ์ไว้ ตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ

          (3) ผมไม่แน่ใจว่าเด็ก ป.3 จะสามารถอธิบายพระราชประวัติ (พงศาวดาร) และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษ โดยที่ภูมิความรู้จาก ป.1 และ ป.2 มีเท่าหางอึ่ง มีไม่พอ หรือไม่มีเลย

          (4) ผมไม่เห็นด้วยที่ตัดสินให้เด็ก ป.4 เริ่มเรียนหมวดที่ยากและไกลตัวที่สุด เช่น สมัยสุโขทัย ถึงขนาดให้เด็ก ป.4 อธิบายภูมิปัญญาของคนสมัยนั้น

          (5) ผมไม่เห็นด้วยที่เด็ก ป.5 จะเรียนหมวดอยุธยา ซึ่งง่ายกว่าหมวดสุโขทัยของเด็ก ป.4  จึงเป็นการเรียงลำดับความรู้ความเข้าใจ และขั้นตอนของเด็กผิดวัยโดยสิ้นเชิง

          (6) ผมยิ่งไม่เห็นด้วยที่เด็ก ป.6 จะเรียนหมวดที่ใกล้ตัวที่สุด คือ รัตนโกสินทร์ แต่ปล่อยให้เด็กตัวเล็กๆ จาก ป.4 ป.5 เรียนเรื่องที่ยาก และไกลตัวมาก คือ สุโขทัย และอยุธยา

          (7) และผมไม่เห็นด้วยเลยที่เด็กโตระดับ ม.1-3 จะต้องย้อนกลับไปวิเคราะห์พื้นความรู้จากสมัย ป.3-ป.5 อันเป็นการเรียนที่ยอกย้อน ซับซ้อน และขอไปที เพียงให้ดูดีว่าต่อเนื่องกัน 1-2-3 ต่อ 4-5-6 เท่านั้น มิได้สอนให้รู้อะไรจริงจัง

          รู้เขา รู้เรา รู้โลก อย่างไม่หลงตัวเอง และไม่ล้าหลัง-คลั่งชาติ ต้องอ่านคำแนะนำของ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ ในเล่มนี้

          หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2549 เดือนเดียวก็ขาดตลาด แล้วไม่มีใครออกทุนพิมพ์เผยแพร่อีก ขณะนี้พาโนราม่าสนับสนุนให้กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะพิมพ์เผยแพร่ครั้งใหม่ เพื่อเฉลิมฉลองสารคดีโทรทัศน์เกี่ยวกับสุวรรณภูมิ จะออกอากาศพร้อมวางตลาดหนังสือนี้ต้นเดือนกันยายน

          ซ้ำร้าย ผู้นำระดับมันสมองของแวดวงวิชาการ ยังลืมใส่หลักสูตรประวัติศาสตร์ของ...

          (1) สุวรรณภูมิ เด็กไทยไม่มีโอกาสรู้เรื่องประเทศเพื่อนบ้านใดๆ ทั้งสิ้น ไม่รู้เรื่องปราสาทขอม ไม่รู้ความเป็นมาของดินแดนสุวรรณภูมิ รู้แต่เรื่องเมืองไทย ตัดทุกอย่างออกไปให้หมด แล้วจะไปเถียงเขมรอย่างไร ตอนโตขึ้น?

          (2) เด็กไทยไม่มีโอกาสเรียนประวัติศาสตร์โลก การรักษาเอกราชของไทย การต่อต้านจักรวรรดินิยม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กุศโลบายของผู้นำไทยเปรียบกับผู้นำโลก

          (3) ไม่มีโอกาส รู้เขา รู้เรา รู้เราก็ไม่รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่า? เพราะวกไปวนมาสับสนมาก มีจุดหมายเพื่อให้หลงตัวเอง และคลั่งชาติอย่างเดียว อย่างอื่นไม่จำเป็นต้องรู้

          เปิดหลักสูตรแกนกลางฉบับล่าสุด

          เจาะลึกเนื้อหา"ประวัติศาสตร์"

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) ที่นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามประกาศใช้แล้ว และจะนำร่องใช้ในปีการศึกษาการศึกษา 2552 นั้น ได้กำหนดให้วิชาประวัติศาสตร์อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับหลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้กำหนดกรอบเนื้อหาที่ต้องเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาเอาไว้ว่า การเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องของเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ วิธีการทางประวัติศาสตร์ พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ความสัมพันธ์ และเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆ ผลกระทบที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญในอดีต บุคคลสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในอดีต ความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย แหล่งอารยธรรมที่สำคัญของโลก

          นอกจากนี้ ยังกำหนดตัวชี้วัดชั้นปีในมาตรฐาน ส.4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจ และธำรงความเป็นไทย ไว้ในแต่ละระดับชั้น ดังนี้

          1.ประถมศึกษาปีที่ 1 ระบุเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทย บอกสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน ระบุสิ่งที่ตนรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น

          2.ประถมศึกษาปีที่ 2 ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ ยกตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจ และควรอนุรักษ์ไว้ และปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามมารยาทไทย

          3.ประถมศึกษาปีที่ 3 ระบุพระนามพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย อธิบายพระราชประวัติศาสตร์ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลปัจจุบัน เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

          4.ประถมศึกษาปีที่ 4 อธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยโดยสังเขป บอกประวัติศาสตร์ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยสุโขทัยที่น่าภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์

          5.ประถมศึกษาปีที่ 5 อธิบายพัฒนาการของอาณาอยุธยาโดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจและการปกครองของอาณาจักรอยุธยา บอกประวัติ และผลงานของบุคคลสำคัญสมัยธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยอยุธยา และธนบุรีที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

          6.ประถมศึกษาปีที่ 6 อธิบายพัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์โดยสังเขป อธิบายปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรื่องทางเศรษฐกิจ และการปกครองของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ยกตัวอย่างของบุคคลสำคัญด้านต่างๆ ในสมัยรัตนโกสินทร์ อธิบายภูมิปัญญาไทยที่สำคัญในสมัยรัตนโกสินทร์ที่น่าภาคภูมิใจ และควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

          7.มัธยมศึกษาปีที่ 1 อธิบายเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยในดินแดนไทยโดยสังเขป วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัยในด้านต่างๆ วิเคราะห์อิทธิพลของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยสมัยสุโขทัย และสังคมไทยในปัจจุบัน

          8.มัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาในด้านต่างๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยา ระบุภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยา และอิทธิพลของภูมิปัญญาดังกล่าวต่อการพัฒนาชาติไทยในยุคต่อมา

          9.มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่างๆ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ วิเคราะห์ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ และอิทธิพลต่อการพัฒนาชาติไทย วิเคราะห์บทบาทของไทยในระบอบประชาธิปไตย วิเคราะห์อิทธิพลของการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก และผลกระทบต่อภูมิปัญญาและวิถีไทย

          10.มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 วิเคราะห์ประเด็นสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย วิเคราะห์ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อชาติไทย วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทยในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญทั้งชาวไทย และต่างประเทศที่มีส่วนสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย วางแผนกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย และวัฒนธรรม

         


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: http://www.matichon.co.th/matichon
465 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์