เด็กเอเชียเก่งระดับโลก
  ข่าวทั้งหมด
3 มกราคม 2557

      

เด็กเอเชียเก่งระดับโลก

 

          เด็กเอเชียมีคุณภาพการศึกษาดีที่สุดในโลก จากการประเมินผลสอบ PISA ในปี 2012 เซี่ยงไฮ้ได้คะแนนรวมอันดับหนึ่งโลก ตามด้วยฮ่องกงและสิงคโปร์ ประเทศไทยอยู่อันดับ 50 จาก 65 ประเทศสมาชิก ตามหลังเวียดนามที่อยู่อันดับ 17 และนับเป็นที่ 3 ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
          ทั้งนี้ องค์กรเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Develop ment) ได้ดำเนินโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Pro gram for International Stu dent Assessment) หรือ PISA โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมจากทั่วโลก 65 ประเทศ มีเด็กเข้ารับการทดสอบประมาณ 510,000 คน
          การประเมินของ PISA เป็นการประเมินเพื่อชี้อนาคตของกลุ่มตัวอย่างนักเรียนอายุ 15 ปี ซึ่งจบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่เน้นความรู้ตามหลัก สูตรในห้องเรียน แต่เน้นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตจริงในอนาคต 3 ด้าน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน   หลายประเทศในเอเชียมีคะแนนรวมสูงสุดในโลก นักเรียนในเซี่ยงไฮ้ทำคะแนนสูง สุดทั้ง 3 วิชา โดยด้านคณิต ศาสตร์ ทำได้ 613 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 494 คะแนน ด้านการอ่าน 570 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 496 คะแนน ด้านวิทยา ศาสตร์ 580 คะแนน จากค่าเฉลี่ย 501 คะแนน
          สิงคโปร์มีคะแนนรวมอันดับ 3 ด้านคณิตศาสตร์ทำได้ 573 คะแนน แต่การอ่านและวิทยาศาสตร์น้อยกว่าฮ่องกง โดยการอ่านได้ 542 คะ แนน และวิทยาศาสตร์ 551 คะแนน  ฮ่องกงมีคะแนนรวมอันดับ 2 ด้านคณิตศาสตร์  561 คะแนน การอ่าน 545 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 555 คะแนน
          ประเทศอื่นๆที่มีคะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับแรก ได้ แก่ ไต้หวัน เกาหลี มาเก๊า ญี่ปุ่น ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ ตามลำดับ   นอกเหนือจากสิงคโปร์ ประเทศในกลุ่มอาเซียนอย่างเวียดนามทำคะแนนรวมอันดับ 17 มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 511 คะแนน การอ่าน 508 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 528 คะแนน  ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 50 จาก 65 ประเทศทั่วโลก  มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์  427 คะแนน การอ่าน 441 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 444 คะแนน นับเป็นอันดับ 3 ของอาเซียน  ตามด้วยมาเลเซียอันดับ 52 มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 421 คะแนน การอ่าน 398 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 420 คะแนน
          อินโดนีเซียอันดับ 64 มีคะแนนด้านคณิตศาสตร์ 375 คะแนน การอ่าน 396 คะแนน และวิทยาศาสตร์ 382 คะแนน  ข้อมูลดังกล่าวสะท้อน ถึงระบบการจัดการศึกษาและการแข่งขันกันเป็นเลิศทางการศึกษาของประเทศที่เตรียมคนในยุคที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสูงมาก โดยประเทศในเอเชีย มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น ทั้งเซี่ยงไฮ้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี มาเก๊า  และญี่ปุ่น ขึ้นนำในฐานะกลุ่มประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและเศรษฐกิจมั่นคง
          ให้เห็นเหตุผลที่สอดคล้องกัน ผลการสอบ PISA แสดงระหว่างความมั่งคั่งของประเทศและความสำเร็จของนักเรียนในการทดสอบทางคณิตศาสตร์
          นักเรียนในเซี่ยงไฮ้ทำได้ดีที่สุด ขณะที่รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อหัวประชากรของเซี่ยงไฮ้สูงเป็นอันดับ 1 ของจีน  คุณภาพของการศึกษาเป็นตัวชี้วัดศักยภาพของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่สำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
          กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกช่วงเดือนตุลาคมปีก่อน กาตาร์มาเป็นที่หนึ่ง ตามด้วยลัก เซมเบิร์ก และสิงคโปร์  กาตาร์มีคะแนนวิชาคณิต ศาสตร์อันดับ 63 ขณะที่เป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก รายได้ประชากรต่อหัวสูงที่สุดในโลก เพราะรวยน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ส่วนตัวเลขจีดีพีของสิงคโปร์มาเป็นอันดับ 3 เพราะความเจริญด้านเทคโน โลยี การผลิต และศูนย์กลางการเงิน
          จีนเริ่มประสบความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษาที่ มุ่งเน้นความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหามาตั้ง แต่ปี 2005 เปลี่ยนจากระบบการศึกษาแบบเดิมที่เน้นการท่องจำ
          แม้ความสำเร็จของการจัดการศึกษาของเซี่ยงไฮ้ไม่ได้สะท้อนมาตรฐานการศึกษาของทั้งประเทศ เนื่องจากมีความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพของโรงเรียนในเมืองและชนบท แต่ความคาดหวังสูงและการให้ความสำคัญกับการศึกษาไม่ว่ายากดีมีจนนับเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญมาก  เกิดความหวังขึ้นมาว่า ผลการประเมิน PISA เปรียบเทียบกับนานาประเทศอาจเป็นประเด็นร้อนให้ผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัว เร่งผลักดันการปฏิรูปการเรียนรู้ ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกับการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในระยะยาว

       

 

  --โลกวันนี้วันสุข ฉบับวันที่ 4 - 10 ม.ค. 2557--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ชนาพร เคลือบคล้าย
221 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์