“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2556

      

 

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖”

 

                ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป.เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมได้รับรองรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

- เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ สป. สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (สำนักอำนวยการ สป.) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายรวม

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ ของวงเงินฯ

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของวงเงินฯ

โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ สะสม ณ สิ้นไตรมาส และเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาส

- ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗

- ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ ครม.กำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- ให้ส่วนราชการและจังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

อีกทั้งยังสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร),สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล) และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา)   

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอเพื่อทราบถึง การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น มีประเด็นต่างๆสามารถสรุปได้ ดังนี้ ส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น ควรมีการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๖ จนถึง ระดับชั้น ม.๖ และกองทุนสงเคราะห์ควรจ่ายเงินตกเบิกให้แก่ครูเอกชนที่ลาออกด้วยความรวดเร็ว ในส่วนเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หลอกลวงเรียกเก็บเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และโรงเรียนเก็บค่าเทอมเพิ่มจาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๑,๙๐๐ บาท และในส่วนขอความเป็นธรรม-ขอความอนุเคราะห์ เช่น ขอทุนการศึกษาเนื่องจากฐานะยากจน ขอให้ปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่การชุมนุม ต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงรายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗,กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานผลการฝึกอบรม Strategic Leadership for GMS Cooperation จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) อีกด้วย

 

                                                                                                                                                                           ปกรณ์/สรุป

                                        ศุภชัย/ภาพ

                                                                                                                    กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
471 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์