“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
27 ธันวาคม 2556

      

 

“ประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖”

 

                ดร. สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง สป.เข้าร่วมประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น ๒ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุมได้รับรองรายงานประชุมหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางใน สป. ครั้งที่ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖  เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา และพิจารณาเรื่องสืบเนื่อง ดังนี้

- เรื่องมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ สป. สิ้นสุด ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (สำนักอำนวยการ สป.) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายรวม

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๒.๐๐ ของวงเงินฯ

- เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของวงเงินฯ

โดยเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ สะสม ณ สิ้นไตรมาส และเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๒๒ สะสม ณ สิ้นไตรมาส

- ให้เร่งรัดการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

- ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ภายในไตรมาสที่ ๑/๒๕๕๗

- ให้นำผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ ครม.กำหนด เป็นตัวชี้วัดในคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

- ให้ส่วนราชการและจังหวัดทำแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน

อีกทั้งยังสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร),สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล) และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ ปัญหาและอุปสรรคแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา)   

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการเสนอเพื่อทราบถึง การดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ จากประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น มีประเด็นต่างๆสามารถสรุปได้ ดังนี้ ส่วนแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เช่น ควรมีการแจกแท็บเล็ตให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น ป.๖ จนถึง ระดับชั้น ม.๖ และกองทุนสงเคราะห์ควรจ่ายเงินตกเบิกให้แก่ครูเอกชนที่ลาออกด้วยความรวดเร็ว ในส่วนเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของรัฐ เช่น ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หลอกลวงเรียกเก็บเงินจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ และโรงเรียนเก็บค่าเทอมเพิ่มจาก ๑,๕๐๐ บาท เป็น ๑,๙๐๐ บาท และในส่วนขอความเป็นธรรม-ขอความอนุเคราะห์ เช่น ขอทุนการศึกษาเนื่องจากฐานะยากจน ขอให้ปิดโรงเรียนในเขตพื้นที่การชุมนุม ต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม และการล่วงละเมิดทางเพศ รวมถึงรายงานความคืบหน้าการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗,กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และรายงานผลการฝึกอบรม Strategic Leadership for GMS Cooperation จัดโดยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) อีกด้วย

 

                                                                                                                                                                           ปกรณ์/สรุป

                                        ศุภชัย/ภาพ

                                                                                                                    กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป. / ศุภชัย บุญวิเศษ
497 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.78  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์