ประชุมคณะกรรมการ สกสค.
  ข่าวทั้งหมด
25 ธันวาคม 2556

      

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรมการ สกสค.

โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๑.๐๐ น.และที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยปรับจำนวนคณะกรรมการให้มีจำนวนตามความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการมีจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงาน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติของส่วนงาน โดยไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณภาครัฐ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการ สกสค.จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรการกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของนายสมศักดิ์ ตาไชย ในรอบการปฏิบัติงาน ๑ ปี คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
616 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe

moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.79  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์