ประชุมคณะกรรมการ สกสค.
  ข่าวทั้งหมด
25 ธันวาคม 2556

      

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทพหัสดิน อาคารสำนักงานคณะกรมการ สกสค.

โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดวันประชุมคณะกรรมการ สกสค.ประจำปี ๒๕๕๗ โดยกำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่ ๒ ของเดือน เวลา ๑๑.๐๐ น.และที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรม การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยปรับจำนวนคณะกรรมการให้มีจำนวนตามความเหมาะสม เนื่องจากคณะกรรมการมีจำนวนมาก อาจทำให้ไม่สะดวกต่อการดำเนินงาน

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขข้อบังคับคณะกรรมการ สกสค.ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ โดยแก้ไขและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับภารกิจในปัจจุบัน ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเอื้ออำนวยต่อการนำไปปฏิบัติของส่วนงาน โดยไม่เพิ่มอัตรากำลังและงบประมาณภาครัฐ พร้อมทั้งพิจารณาคัดเลือกกรรมการ สกสค.จำนวน ๓ คน เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรการกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่ และได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานในตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาของนายสมศักดิ์ ตาไชย ในรอบการปฏิบัติงาน ๑ ปี คือ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

                                                                                                                                                                                                 กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
533 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Plan moe2015
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์