สสวท. จับมือเกาหลีหวังยกระดับผล PISA ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2556

      

สสวท. จับมือเกาหลีหวังยกระดับผล PISA ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

          ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคการเมือง ได้ตระหนักและมีนโยบายมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินตามโครงการนานาชาติของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (PISA) อย่างชัดเจน โดยการประเมินดังกล่าวเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อน
          จากการที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วหลังจากการพลิกฟื้นประเทศ ประกอบกับผลการประเมินนานาชาติ ทั้ง PISA และ TIMSS ของประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับต้นๆ มาหลายครั้ง สสวท. จึงได้ศึกษาว่าประเทศเกาหลีใช้สื่อการสอนอะไรบ้างในโรงเรียน เพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
          จากการส่งนักวิชาการ สสวท. ไปประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ICME ครั้งที่ 12 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้พบกับนิทรรศการ PlayFacto จัดแสดงในงานจึงได้เชิญวิทยากรมาให้คำแนะนำ จนกระทั่งเกิดเป็นความร่วมมือช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ในครั้งนี้
          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้พิจารณาแล้ว ว่าสื่อชุดนี้จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรูปแบบของโจทย์และแนวคิดในการแก้ปัญหาสอดคล้องเป็นพื้นฐานของโจทย์ PISA ดังนั้นจึงหวังว่าในอนาคตเมื่อนักเรียนรุ่นที่ได้มีโอกาสใช้สื่อการสอนชุดนี้ได้เข้ารับการประเมินผล PISA น่าจะทำให้มีผลสัมฤทธ์สูงขึ้น ล่าสุด สสวท.จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO สำหรับโรงเรียนใช้ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระหว่าง สสวท. บริษัท T-IME Contents Co,Ltd. และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ทั้งนี้ บทบาทของ สสวท.ในความร่วมมือในครั้งนี้ คือสนับสนุนให้คุณครูคณิตศาสตร์รู้จักและเห็นความสำคัญของการใช้สื่อประกอบการสอน สสวท.อาจมิได้พัฒนาต้นแบบสื่อชิ้นนี้ขึ้นเอง แต่ด้วยคณิตศาสตร์มีความเป็นสากล จึงได้ลงนามให้คำรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นความมั่นใจกับครู ว่าสื่อชุดนี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง และได้คิดอย่างสนุกสนาน
          "ประเทศไทยต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อประกอบการสอน PlayFacto ที่ใช้อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน จะช่วยให้นักเรียนรักการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์" ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว
          สสวท. ได้เผยแพร่สื่อชุดนี้ให้กับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ สสวท. 12 ศูนย์ทั่วประเทศไปแล้วเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน จากนั้นก็จะสนับสนุนให้ความรู้ในการใช้สื่อชุดนี้ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น
          Mr.Kil Ho Lee  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท T-IME Contents Co,Ltd กล่าวว่า "โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการเรียนรู้ โดยพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าการเรียนคณิตศาสตร์มีความสำคัญ และพยายามเปลี่ยนแปลงให้อยู่ภายใต้นโยบายการศึกษาด้าน STEM หรือ RME หลายแห่งให้ความสำคัญกับหลักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากกว่าการฝึกคำนวณตัวเลขซ้ำๆ"
          Mr.Kil Ho Lee ได้ยกตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี ว่า ในอดีตไม่มีการเรียนรู้เรื่องเซต แต่หลักสูตรใหม่ระดับประถมศึกษาได้เน้นการทำกิจกรรมโดยใช้สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มเกมคณิตศาสตร์เข้าไปในหลักสูตร เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสนุกสนาน สามารถเอาชนะความยุ่งยากในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ผ่านอุปกรณ์และเกม
          นอกจากนั้น ในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO สำหรับโรงเรียนใช้ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ได้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมปฏิบัติการทดลองใช้สื่อดังกล่าว โดย ด.ช.ธัทเดช กัลยพฤกษ์ (เอส) ชั้น ป.2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า เคยรู้จัก PlayFACTO มาก่อน จากคุณครูแนะนำให้เล่น และเล่นไม่ยาก เมื่อได้ลองเล่นแล้ว สนุกและทำให้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการคิดคำนวณ โดยสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น
          ด.ญ.ปภาวรินท์ อดิศรเดโช (หมิงหมิง) ชั้น ป.4 โรงเรียนผไทอุดมศึกษา เล่าว่า รู้จัก PlayFACTO เป็นครั้งแรกในงานนี้ และชอบ เล่นสนุก เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคิดและคำนวณ ทำให้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และทำให้รักและชอบในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย
          นอกจากสื่อ PlayFacto แล้ว ก่อนหน้านี้ สสวท.พบว่า ระบบการประเมินและวิเคราะห์ผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั้น ประเทศเกาหลีใต้ได้ดำเนินการมานานแล้ว จึงได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ของไทย แล้วนำมาประเมินความสามารถรายบุคคลโดยละเอียด "เจาะลึก" ผ่าน "โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์" หรือ Thailand Mathematics Evaluation (TME) ร่วมกับบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านเนื้อหา เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
          "นักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน จะได้ข้อมูลอย่างละเอียดทุกคน ว่ามีเนื้อหาด้านใดบ้างที่ควรปรับปรุง หรือด้านใดที่เป็นจุดเด่นของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน หรือความรู้เชิงประยุกต์ของตน หลังการประเมินจะมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์รายบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน เปรียบเทียบภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียน เขตการศึกษา สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด" ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
161 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์