สสวท. จับมือเกาหลีหวังยกระดับผล PISA ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
  ข่าวทั้งหมด
30 ตุลาคม 2556

      

สสวท. จับมือเกาหลีหวังยกระดับผล PISA ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

 

          ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและภาคการเมือง ได้ตระหนักและมีนโยบายมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการประเมินตามโครงการนานาชาติของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ (PISA) อย่างชัดเจน โดยการประเมินดังกล่าวเน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของโจทย์ที่ซับซ้อน
          จากการที่ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วหลังจากการพลิกฟื้นประเทศ ประกอบกับผลการประเมินนานาชาติ ทั้ง PISA และ TIMSS ของประเทศเกาหลีใต้อยู่ในอันดับต้นๆ มาหลายครั้ง สสวท. จึงได้ศึกษาว่าประเทศเกาหลีใช้สื่อการสอนอะไรบ้างในโรงเรียน เพื่อมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
          จากการส่งนักวิชาการ สสวท. ไปประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษาคณิตศาสตร์ ICME ครั้งที่ 12 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้พบกับนิทรรศการ PlayFacto จัดแสดงในงานจึงได้เชิญวิทยากรมาให้คำแนะนำ จนกระทั่งเกิดเป็นความร่วมมือช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ในครั้งนี้
          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท.ได้พิจารณาแล้ว ว่าสื่อชุดนี้จะทำให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และรูปแบบของโจทย์และแนวคิดในการแก้ปัญหาสอดคล้องเป็นพื้นฐานของโจทย์ PISA ดังนั้นจึงหวังว่าในอนาคตเมื่อนักเรียนรุ่นที่ได้มีโอกาสใช้สื่อการสอนชุดนี้ได้เข้ารับการประเมินผล PISA น่าจะทำให้มีผลสัมฤทธ์สูงขึ้น ล่าสุด สสวท.จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO สำหรับโรงเรียนใช้ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ระหว่าง สสวท. บริษัท T-IME Contents Co,Ltd. และบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด ทั้งนี้ บทบาทของ สสวท.ในความร่วมมือในครั้งนี้ คือสนับสนุนให้คุณครูคณิตศาสตร์รู้จักและเห็นความสำคัญของการใช้สื่อประกอบการสอน สสวท.อาจมิได้พัฒนาต้นแบบสื่อชิ้นนี้ขึ้นเอง แต่ด้วยคณิตศาสตร์มีความเป็นสากล จึงได้ลงนามให้คำรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นความมั่นใจกับครู ว่าสื่อชุดนี้เหมาะสมและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง และได้คิดอย่างสนุกสนาน
          "ประเทศไทยต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ สสวท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อประกอบการสอน PlayFacto ที่ใช้อย่างกว้างขวางในต่างประเทศ เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน จะช่วยให้นักเรียนรักการเรียนคณิตศาสตร์ พัฒนาการคิดวิเคราะห์และมีความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์" ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว
          สสวท. ได้เผยแพร่สื่อชุดนี้ให้กับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ของ สสวท. 12 ศูนย์ทั่วประเทศไปแล้วเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกฝน จากนั้นก็จะสนับสนุนให้ความรู้ในการใช้สื่อชุดนี้ในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนอกห้องเรียนเพิ่มขึ้น
          Mr.Kil Ho Lee  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท T-IME Contents Co,Ltd กล่าวว่า "โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อวิสัยทัศน์ทางการศึกษาที่ให้ความสำคัญกับความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการเรียนรู้ โดยพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันทั่วโลกยอมรับว่าการเรียนคณิตศาสตร์มีความสำคัญ และพยายามเปลี่ยนแปลงให้อยู่ภายใต้นโยบายการศึกษาด้าน STEM หรือ RME หลายแห่งให้ความสำคัญกับหลักการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลมากกว่าการฝึกคำนวณตัวเลขซ้ำๆ"
          Mr.Kil Ho Lee ได้ยกตัวอย่างหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเกาหลี ว่า ในอดีตไม่มีการเรียนรู้เรื่องเซต แต่หลักสูตรใหม่ระดับประถมศึกษาได้เน้นการทำกิจกรรมโดยใช้สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเพิ่มเกมคณิตศาสตร์เข้าไปในหลักสูตร เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนช่วยให้นักเรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นและสนุกสนาน สามารถเอาชนะความยุ่งยากในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ผ่านอุปกรณ์และเกม
          นอกจากนั้น ในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนและเผยแพร่สื่อประกอบการสอนคณิตศาสตร์ PlayFACTO สำหรับโรงเรียนใช้ประกอบการสอนในห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ได้มีนักเรียนและครูเข้าร่วมปฏิบัติการทดลองใช้สื่อดังกล่าว โดย ด.ช.ธัทเดช กัลยพฤกษ์ (เอส) ชั้น ป.2 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า เคยรู้จัก PlayFACTO มาก่อน จากคุณครูแนะนำให้เล่น และเล่นไม่ยาก เมื่อได้ลองเล่นแล้ว สนุกและทำให้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในเรื่องของการคิดคำนวณ โดยสามารถคิดเลขได้เร็วและถูกต้องมากขึ้น
          ด.ญ.ปภาวรินท์ อดิศรเดโช (หมิงหมิง) ชั้น ป.4 โรงเรียนผไทอุดมศึกษา เล่าว่า รู้จัก PlayFACTO เป็นครั้งแรกในงานนี้ และชอบ เล่นสนุก เป็นสื่ออุปกรณ์ที่ช่วยในการคิดและคำนวณ ทำให้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น และทำให้รักและชอบในวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้นด้วย
          นอกจากสื่อ PlayFacto แล้ว ก่อนหน้านี้ สสวท.พบว่า ระบบการประเมินและวิเคราะห์ผลผู้เรียนเป็นรายบุคคลนั้น ประเทศเกาหลีใต้ได้ดำเนินการมานานแล้ว จึงได้คัดเลือกข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตรคณิตศาสตร์ของไทย แล้วนำมาประเมินความสามารถรายบุคคลโดยละเอียด "เจาะลึก" ผ่าน "โครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์" หรือ Thailand Mathematics Evaluation (TME) ร่วมกับบริษัท เอดู พาร์ค จำกัด โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปี ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถด้านเนื้อหา เกี่ยวกับจำนวนและการดำเนินการ การวัด พีชคณิต เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประเมินระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ ความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์
          "นักเรียนที่เข้าร่วมการประเมิน จะได้ข้อมูลอย่างละเอียดทุกคน ว่ามีเนื้อหาด้านใดบ้างที่ควรปรับปรุง หรือด้านใดที่เป็นจุดเด่นของตน ไม่ว่าจะเป็นด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน หรือความรู้เชิงประยุกต์ของตน หลังการประเมินจะมีการนำข้อมูลไปวิเคราะห์รายบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละโรงเรียน เปรียบเทียบภาพรวมของแต่ละเขตการศึกษา ภาพรวมของแต่ละจังหวัด ภาค และภาพรวมระดับประเทศ เพื่อให้โรงเรียน เขตการศึกษา สสวท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่ได้ไปวางแผนในเชิงนโยบาย แก้ปัญหาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้อย่างตรงจุด" ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าว

          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
278 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์