อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ข่าวทั้งหมด
28 ตุลาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะ ในประเด็นความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม MOC โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมหารือ


รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อเสนอของ สทท.ในการที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะมีการกำหนดหลักสูตรเฉพาะสำหรับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมในสาขาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่ง สทท.จะทำหน้าที่ประสานระหว่างกลุ่มสถานประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานผู้เรียนระดับ ปวช./ปวส. ในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ขอให้ สทท.จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรและนักวิชาการที่จะช่วยจัดทำหลักสูตรการอาชีวศึกษาหรือการอาชีพ และขอให้สำรวจความต้องการล่ามและมัคคุเทศก์ เพื่อจะได้ทราบความต้องการจำนวน สาขา และระดับความสามารถ ซึ่งการผลิตและพัฒนาเรื่องนี้ต้องอาศัยทั้ง สอศ. และมหาวิทยาลัยที่มีความถนัดด้านนี้ โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย

ในส่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ หลักสูตรระยะสั้น ที่จะเปิดสอนหรืออบรมทักษะด้านเทคนิค งานบริการ ภาษาต่างประเทศ ในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจที่จบการศึกษาแล้วและต้องการอบรมก่อนเข้าทำงาน หรือผู้ที่มีงานทำแล้วก็ตาม และจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนระดับ ปวช./ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดอบรมติวเข้มในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือจากประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เช่น สเปน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และนำมาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นได้นั้น ต้องสำรวจความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวและพิจารณาความพร้อมของวิทยาลัยต่างๆ ด้วย และเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนแล้ว ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถส่งคนที่ทำงานแล้วมาเรียนกับ ศธ.ได้ หรือธุรกิจต่างๆ พร้อมที่จะรับผู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นเข้าทำงาน หรือกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับอบรมจากหลักสูตรนี้ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย และจะมีการขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ เช่น แท็กซี่ ต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการบางส่วนได้ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากการหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยจะขอให้นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้บริหารจาก สอศ.เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะสอดรับกับการจัดตั้ง กรอ.อาชีวศึกษา โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความร่วมมือในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจะยึดความต้องการของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะมีแผนการทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ต่อเนื่อง และที่สำคัญในระยะเร่งด่วน คือ การฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกันทั้งผู้ที่จะทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและครูผู้สอน

อย่างไรก็ตาม สอศ.จะต้องมีการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนในสาขาการท่องเที่ยว ต้องเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นและสามารถใช้งานได้จริง เช่น สอนเรื่องเดียวเป็นเวลา 2 อาทิตย์ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้ รวมทั้งอาจจะต้องปรับแผนการรับนักเรียนและการเตรียมความพร้อมของครูด้วย

จากการหารือครั้งนี้ ำให้ทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของสาขาการท่องเที่ยว มีโอกาสความก้าวหน้าที่สูงมาก หากได้รับพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะมีรายได้สูงถึงหลักแสนบาท และได้ทราบว่าขณะนี้มาตรฐานธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานโรงแรมของอาเซียนแล้ว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/10/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
222 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.28  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์