อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  ข่าวทั้งหมด
28 ตุลาคม 2556

      

ศึกษาธิการ - นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับนางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) และคณะ ในประเด็นความร่วมมือการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม MOC โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมประชุมหารือ


รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการยินดีรับข้อเสนอของ สทท.ในการที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี โดยจะมีการกำหนดหลักสูตรเฉพาะสำหรับตำแหน่งงาน การฝึกอบรมในสาขาการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่ง สทท.จะทำหน้าที่ประสานระหว่างกลุ่มสถานประกอบการ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว และสถานศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานผู้เรียนระดับ ปวช./ปวส. ในสาขาการท่องเที่ยวและสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ขอให้ สทท.จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรและนักวิชาการที่จะช่วยจัดทำหลักสูตรการอาชีวศึกษาหรือการอาชีพ และขอให้สำรวจความต้องการล่ามและมัคคุเทศก์ เพื่อจะได้ทราบความต้องการจำนวน สาขา และระดับความสามารถ ซึ่งการผลิตและพัฒนาเรื่องนี้ต้องอาศัยทั้ง สอศ. และมหาวิทยาลัยที่มีความถนัดด้านนี้ โดยจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ด้วย

ในส่วนที่จะต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ หลักสูตรระยะสั้น ที่จะเปิดสอนหรืออบรมทักษะด้านเทคนิค งานบริการ ภาษาต่างประเทศ ในระยะเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ที่สนใจที่จบการศึกษาแล้วและต้องการอบรมก่อนเข้าทำงาน หรือผู้ที่มีงานทำแล้วก็ตาม และจะนำไปใช้ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนระดับ ปวช./ปวส. ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น จัดอบรมติวเข้มในช่วง 3 เดือนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา นอกจากนี้ จะขอความร่วมมือจากประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว เช่น สเปน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว และนำมาจัดทำมาตรฐานวิชาชีพให้มีความเป็นสากลมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การจะเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นได้นั้น ต้องสำรวจความต้องการของธุรกิจการท่องเที่ยวและพิจารณาความพร้อมของวิทยาลัยต่างๆ ด้วย และเมื่อได้ข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนแล้ว ภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสามารถส่งคนที่ทำงานแล้วมาเรียนกับ ศธ.ได้ หรือธุรกิจต่างๆ พร้อมที่จะรับผู้ผ่านหลักสูตรระยะสั้นเข้าทำงาน หรือกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องได้รับอบรมจากหลักสูตรนี้ ก็จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย และจะมีการขยายผลไปยังอาชีพอื่นๆ เช่น แท็กซี่ ต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการบางส่วนได้ในช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า จากการหารือในครั้งนี้ได้ข้อสรุปว่า จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ โดยจะขอให้นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ เป็นประธานคณะทำงาน และมีผู้บริหารจาก สอศ.เป็นเลขานุการ ซึ่งคณะทำงานชุดนี้จะสอดรับกับการจัดตั้ง กรอ.อาชีวศึกษา โดยจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความร่วมมือในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวจะยึดความต้องการของสถานประกอบการและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลัก ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ ซึ่งจะมีแผนการทำงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ต่อเนื่อง และที่สำคัญในระยะเร่งด่วน คือ การฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกันทั้งผู้ที่จะทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและครูผู้สอน

อย่างไรก็ตาม สอศ.จะต้องมีการปรับหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างมาก โดยเฉพาะการเรียนการสอนในสาขาการท่องเที่ยว ต้องเป็นการเรียนการสอนที่เข้มข้นและสามารถใช้งานได้จริง เช่น สอนเรื่องเดียวเป็นเวลา 2 อาทิตย์ การอบรมภาษาอังกฤษสำหรับแคดดี้ รวมทั้งอาจจะต้องปรับแผนการรับนักเรียนและการเตรียมความพร้อมของครูด้วย

จากการหารือครั้งนี้ ำให้ทราบถึงเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ของสาขาการท่องเที่ยว มีโอกาสความก้าวหน้าที่สูงมาก หากได้รับพัฒนาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะมีรายได้สูงถึงหลักแสนบาท และได้ทราบว่าขณะนี้มาตรฐานธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย มีมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานโรงแรมของอาเซียนแล้ว

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
28/10/2556


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: บัลลังก์ โรหิตเสถียร
83 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.04  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์