“ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
24 ตุลาคม 2556

      

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และได้ส่งให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานฐานะการเงินกองทุนสงเคราะห์ รายงานการนำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการกองทุนสงเคราะห์สำหรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ.... ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ ในเรื่องของการลงทุนต้องมีการหารือในที่ประชุมอีกครั้ง ว่าจะมีการลงทุนในรูปแบบใด มีจุดเสี่ยง และจุดคุ้มทุนเช่นไร รวมถึงเงินฝากประจำ ที่กำลังจะครบกำหนด ว่าจะลงทุนในส่วนไหนต่อไป

และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นเพื่อพิจารณาต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

-          พิจารณางบประมาณการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แต่ให้ฝ่ายเลขาฯ ทำรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

-          พิจารณาการขอสวัสดิการเพิ่มเติมซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ CRT-D ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา โดยให้การขอสวัสดิการดังกล่าว เพิ่มการเขียนใบรับรองแพทย์ ให้สามารถเบิกเงินได้ แต่ให้อยู่ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-          พิจารณาประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

-          พิจารณาการขอสวัสดิการและหารือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ (รายครูนายศักดา ภิญโญภาวศุทธิ และรายครูนายสะมะแอ มามะ) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา โดยให้ผู้อำนวยการกองทุนฯ ศึกษารายละเอียด เช่น การให้ครูผู้นั้นลาออก ให้บำบัดรักษาโดยใช้บัตรทอง รวมถึงให้ผู้แทนครู (นางรัชนี ชังชู) ขอความช่วยเหลือให้ได้รับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

-          พิจารณาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ผู้อำนวยการกองทุนฯ ชี้แจงให้ครูโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยาเข้าใจถึงสวัสดิการของกองทุนสงเคราะห์ให้ชัดเจนต่อไป

-          พิจารณาระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้อำนวยการครู และบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษาเป็นค่าทดแทน และฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.... ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา เพิ่มหลักเกณฑ์ และปรับใช้โดยยึดหลัก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนเป็นหลัก

                                                                                                                                                          ปกรณ์/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
82 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์