“ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖”
  ข่าวทั้งหมด
24 ตุลาคม 2556

      

นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ และคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบัวฉลองขวัญ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นการเสนอเพื่อพิจารณาเรื่อง การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย และได้ส่งให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวมถึงเรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานฐานะการเงินกองทุนสงเคราะห์ รายงานการนำเงินกองทุนสงเคราะห์ไปลงทุนหรือหาผลประโยชน์ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการกองทุนสงเคราะห์สำหรับประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์สำหรับโรงเรียนในระบบ พ.ศ.... ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ ในเรื่องของการลงทุนต้องมีการหารือในที่ประชุมอีกครั้ง ว่าจะมีการลงทุนในรูปแบบใด มีจุดเสี่ยง และจุดคุ้มทุนเช่นไร รวมถึงเงินฝากประจำ ที่กำลังจะครบกำหนด ว่าจะลงทุนในส่วนไหนต่อไป

และที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๖ ได้มีมติเห็นชอบในประเด็นเพื่อพิจารณาต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

-          พิจารณางบประมาณการบริหารงานกองทุนสงเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๗ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ แต่ให้ฝ่ายเลขาฯ ทำรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

-          พิจารณาการขอสวัสดิการเพิ่มเติมซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ CRT-D ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา โดยให้การขอสวัสดิการดังกล่าว เพิ่มการเขียนใบรับรองแพทย์ ให้สามารถเบิกเงินได้ แต่ให้อยู่ในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

-          พิจารณาประกาศคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองทุนสงเคราะห์ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

-          พิจารณาการขอสวัสดิการและหารือการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเป็นกรณีพิเศษ (รายครูนายศักดา ภิญโญภาวศุทธิ และรายครูนายสะมะแอ มามะ) ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา โดยให้ผู้อำนวยการกองทุนฯ ศึกษารายละเอียด เช่น การให้ครูผู้นั้นลาออก ให้บำบัดรักษาโดยใช้บัตรทอง รวมถึงให้ผู้แทนครู (นางรัชนี ชังชู) ขอความช่วยเหลือให้ได้รับพระราชทานเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

-          พิจารณาสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ผู้อำนวยการกองทุนฯ ชี้แจงให้ครูโรงเรียนพร้อมพรรณวิทยาเข้าใจถึงสวัสดิการของกองทุนสงเคราะห์ให้ชัดเจนต่อไป

-          พิจารณาระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ ว่าด้วย การสงเคราะห์ผู้อำนวยการครู และบุคลากร และบุคลากรทางการศึกษาเป็นค่าทดแทน และฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.... ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการแต่ให้ฝ่ายเลขารับร่างฯ ดังกล่าวไปแก้ไขพิจารณา เพิ่มหลักเกณฑ์ และปรับใช้โดยยึดหลัก พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชนเป็นหลัก

                                                                                                                                                          ปกรณ์/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

                                                                                                                                                         กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
485 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.00  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์