แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2556

      

                   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือ       เพื่อยกร่าง “แผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต”  วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม.            ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดขึ้นเพื่อพัฒนากำลังคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อเตรียมสร้างกำลังคนสำหรับอนาคตประเทศไทย  และแนวทางทางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดชีวิต  นำไปสังเคราะห์ภาพรวมและใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย

นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้มอบให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดำเนินการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับผิดชอบการจัดทำแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ดังกล่าวสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)ได้หารือกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและนโยบายด้านการศึกษามาบูรณาการในการร่างแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต และได้จัดประชุมหารือรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และนอกสังกัด เพื่อยกร่างแผนดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเตรียม “คนเก่ง และคนดี สำหรับอนาคตประเทศไทย”

หลังจากนี้ สำนักงานฯ จะสรุปประเด็นสำคัญและนำเสนอในการประชุมย่อยอีก ๒ ครั้งในวันนี้ ๒๔ และ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยเน้นเนื้อหา ๔ ประเด็นหลัก คือ การบริหารและการจัดการศึกษา กรอบการจัดทำหลักสูตรองค์ความรู้  ทักษะที่จำเป็นและสมรรถนะของแต่ละช่วงอายุ  การผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ การติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการจัดการศึกษาแต่ละช่วงอายุ โดยจะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันนี้  ถึง ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และสำนักงานฯ จะรวบรวมสาระทั้งหมดนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

อิชยา/สรุป,กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป/กิตติกร แซ่หมู่
135 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์