วชช.นราธิวาสกับบทบาทแห่ง AEC กุญแจสำคัญในศักยภาพแห่งอนาคต
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2556

      

วชช.นราธิวาสกับบทบาทแห่ง AEC กุญแจสำคัญในศักยภาพแห่งอนาคต

 

          ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ด้วยเหตุผลต่างๆ หลายหลายองค์ประกอบทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านกระบวนการทางการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่นั่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคสำหรับการเดินหน้าสำหรับการศึกษาในรูปแบบของ "วิทยาลัยชุมชน"
          โดยเฉพาะ "วิทยาลัยชุมชน" ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ประสบความสำเร็จสำหรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการจัดระบบการศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรอันยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ วชช.ที่กำลังเดินไปข้างหน้าในอนาคตด้วย "ระบบการเรียนการสอนและหลักสูตรยุคใหม่เน้นให้เกิดการพัฒนาทางด้านศักยภาพของการศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างแท้จริง
          รศ.ชวนี ทองโรจน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากล่าวถึงการก้าวสู่ทศวรรษที่สองของวชช.ว่าวัตถุประสงค์ของ วชช. นั้นนอกเหนือจากการจัดการศึกษาระดับอุมดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาตรี คือระดับอนุปริญญาแล้ว ยังมีพันธกิจที่สำคัญที่จะทำให้การพัฒนาชุมชนมีความเข้มแข็ง ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการพัฒนาอาชีพการงานต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เพิ่มความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ประกอบอาชีพได้
          "สำหรับโครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (Project-Based) เป็นโครงการที่จะดำเนินการสำรวจว่า ชุมชนมีความต้องการอะไร และ วชช.จะทำการปรับและสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่จะได้ คือผู้เรียน มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่มุ่งเน้นไปในด้านอนุปริญญาเพียงด้านเดียว เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนในส่วนของวิชาชีพและสะสมหน่วยกิต (Credit bank) แล้วนำไปเทียบโอนทำให้ระยะเวลาการเรียนในระดับประกาศนียบัตรสั้นลง อาจจะเหลือเพียงแค่ 1 ปี แล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าได้ทันที ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัดในพื้นที่ภาคใต้ คือ วชช.นราธิวาส ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยทำให้ชุมชนมีลักษณะของการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างทักษะต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เช่นในพื้นที่ภาคใต้ที่การศึกษาในรูปแบบนี้ไปพัฒนาเรื่องของอาหารพื้นเมืองที่จะรองรับกับการท่องเที่ยว หรือแม้แต่เรื่องของภาษามาลายู จีน และอังกฤษที่ทำให้คนในชุมชนมีศักยภาพพร้อมรับมือกับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ได้" รศ.ชวนี กล่าว
          บนนโยบายการเน้นความพร้อมให้กับชุมชน เพื่อรองรับกับการเข้ามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ที่จะถึงนี้ กลายเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างความพร้อมในด้านพื้นฐานของชุมชนที่จะต่อยอดไปถึงการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง และเกิดความยั่งยืน วชช.ซึ่งกลายมาเป็น "รากฐานทางการศึกษา" ที่สำคัญในส่วนนี้ได้อย่างไร?
          รศ.ชวนี กล่าวเพิ่มเติมว่า "วชช. เปรียบเสมือนตัวเชื่อมโยกระหว่างการศึกษากับชุมชน นโยบายการเตรียมประชากรให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2556 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วและจะต้องดำเนินการต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2557 ด้วย ทั้งในส่วนของการอบรมด้านภาษาและด้านธุรกิจ อาทิ การสอนเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งสินค้าและการค้าชายแดน วชช.พยายามเน้นให้ผู้จบการศึกษามีความสามารถเข้าสู่การแข่งขันของตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการเรียนและการปฏิบัติงานไปพร้อมๆ กัน ซึ่งรองรับกับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมและเสริมสร้างศักยภาพความพร้อมในการก้าวสู่ AEC ได้เป็นอย่างดีรวมถึงสร้างความั่นคงให้กับคนในพื้นที่อื่นๆ อีกด้วย
          "การสร้างและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของ วชช.ที่แยกย่อยและเน้นให้ครอบคลุมกับทุกความต้องการของชุมชน นับเป็นจุดเด่นที่สำคัญสำหรับการสร้างรากฐานทางการศึกษาในทุกๆ พื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวชช. ได้อย่างดีเยี่ยม" รศ.ชวนี กล่าว
          "ไสว ชินพงษ์" ผู้อำนวยการวิทยาลลัยชุมชนนราธิวาส กล่าวถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนของวิทยาลัยชุมชมในจังหวัดนราธิวาสเริ่มตั้งแต่ปี 2547 เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว เปิดสอนทั้งหลักสูตรอนุปริญาและหลักสูตรฝึกทักษะ ซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรกว่า 40 หลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรรม อาหาร สังคม และภาษาต่างประเทศ ซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี่น่าสนใจมาก เพราะมีทั้งภาษาต่างประเทศ ภาษาท้องถิ่น และภาษามาลายู ความน่าสนใจในหลักสูตรของ วชช.คือ เป็นทั้งการเรียนเพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิรวมถึงการเรียนรู้เพื่ออาชีพ และมีความก้าวหน้าไปจนถึงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นว่ามีความสำคัญอย่างไร โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันและความเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
          ผอ.วชช.นราธิวาสกล่าวต่ออีกว่า "หลักสูตรกลุ่มสังคมทีเด่นๆ เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างมาก เป็นการพัฒนาเพื่อต่อยอดเตรียมความพร้อมของประชาชนก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งจังหวัดนราธิวาสถือเป็นประตูอาเซียน ซึ่งสมควรที่จะต้องส่งเสริมให้มีการเตรียมสิ่งเหล่านี้ ดังนั้นหลักสูตรของวชช.จึงต้องเป็นไปแบบไม่หยุดนิ่ง จะต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และเป็นการยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
          วชช.นราธิวาส หนึ่งในระบบการศึกษารูปแบบใหม่ที่จะเป็นหนึ่งในการศึกษาเพื่อรับรองการเดินทางมาถึงของ AEC ในอนาคตกับการเตรียมความพร้อมทางด้านศักยภาพของคนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาและก้าวเดินหน้าไปสู่อนาคตร่วมกัน
          ซึ่ง วชช. และหลากหลายหลักสูตรที่เกิดจากความต้องการของชุมชน อาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการก้าวไปสู่อนาคต...

          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: ปิยวรรณ ปรสันติสุข
600 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์