สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน
  ข่าวทั้งหมด
4 ตุลาคม 2556

      

            นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝัน วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ พระสังฆาธิการทั่วประเทศ สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อศีลธรรมและองค์กรอื่น โดยเน้นการสร้างเครือข่ายบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน  หรือที่รู้จักกันในตัวย่อว่า “บวร” และ “บรม”

               หรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมผ่านกระบวนการสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมแก่ผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนในฝันทุกคน ทุกโรงเรียนเพื่อให้เป็นต้นแบบที่ดี มีศีล มีธรรมให้กับนักเรียน และปลูกฝังความมีวินัย เคารพ อดทนและมีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนโดยบูรณาการเข้ากับทุกวิชาที่สอนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดกระแสความตื่นตัวในการเร่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้คู่คุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของบ้าน วัด/มัสยิด โรงเรียน เป็นแกนหลักให้กับโรงเรียนดี ศรีตำบลและโรงเรียนในเครือข่าย

               ทั้งนี้ ผลการประเมินและผลการวิจัย พบว่า กระแสตอบรับของบุคลากรที่ผ่านการสัมมนาเป็นไปอย่างดีทั้งใน เชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนาไปใช้พัฒนาคุณภาพโรงเรียนผ่านการบริหารจัดการโรงเรียน ทั้งระบบ และ การอบรมบ่มเพาะให้เกิดคุณลักษณะนิสัยที่ดีให้กับนักเรียนใน ๖,๕๔๕ โรงเรียน จานวน ๑,๗๑๒,๙๑๘ คน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้เท่าทันและเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ในต้นปี ๒๕๕๙

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน ผู้ปกครอง และนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ด้วย

อิชยา/สรุป,วิชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ.สอ.สป.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ วิชัย เทพกอม
250 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.63  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์